Kooperatif Kontrolörleri ve Kooperatiflerin Kontrolörler Üst Kuruluşlar ve İlgili Teşekkül ve Müesseselerce Denetimi Hakkında Tüzük

✔ Kooperatif Kontrolörleri ve Kooperatiflerin Kontrolörler Üst Kuruluşlar ve İlgili Teşekkül ve Müesseselerce Denetimi Hakkında Tüzük

Güncelleme: 30.12.2021

Resmi Gazetenin Tarihi : 16.10.1975

Resmi Gazetenin Sayısı: 15385

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Kapsam :

Madde 1 – (Değişik : 21/7/1980 – 8/1334 K.)

Ticaret Bakanlığınca bütün kooperatiflerin, İmar ve İskan Bakanlığınca yapı kooperatiflerinin kooperatif kontrolörleri eliyle denetlettirilmesi ilkeleri, kooperatif kontrolörlerinin seçilme ve çalışma şekilleri görev ve yetkileri ile kooperatif üst kuruluşları ve ilgili teşekkül ve müesseselerin Ticaret Bakanlığınca kooperatiflerin denetiminde görevlendirilme ilkeleri bu Tüzükte gösterilmiştir.

Deyimler :

Madde 2 – Bu Tüzükte geçen :

a) (Mülga : 6/1/1998 – 98/10514 K.)

b) (Mülga : 6/1/1998 – 98/10514 K.)

c) Üst kuruluşlar deyimi,kooperatif birlikleri, kooperatif merkez birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği anlamına gelir.

Madde 3 ila 14 – (Mülga : 6/1/1998 – 98/10514 K.)

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Görevlilerin yükümlülükleri :

Madde 15 – Denetime tabi kooperatiflerde ve üst kuruluşlarda görevli bulunanlar, bu kuruluşlara ait mal, para ve para hükmündeki kağıtları ve gizli de olsa bunlarla ilgili belge ve defterleri istenildiğinde kontrolöre göstermek, saymasına ve incelemesine yardımda bulunmakla yükümlüdürler.

Büro işlemleri :

Madde 16 – (Değişik : 21/7/1980 – 8/1334 K.)

Kontrolörlerin yazışma, haberleşme, kağıt, dosya, kırtasiye işleri ile gidiş ve gelişlerine ait muameleler Genel Müdürlükçe yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM

İlgili Teşekküllerle Üst Kuruluşlar ve Müesseselerce Denetim

Kooperatif üst kuruluşları ve ilgili teşekküllerle müesseselere denetleme yetkisi verilmesi :

Madde 17 – Ticaret Bakanlığı, kooperatif birliklerini, kooperatif merkez birliklerini, Türkiye Milli Kooperatifler Birliğini ve İlgili teşekküllerle müesseseleri de denetleme işleri ile görevlendirebilir.

Bakanlık, denetleme yetkisi vereceği kooperatif üst kuruluşları ile teşekkül ve müesseselerden bu işle görevlendirilecek şahısların görev ve niteliklerinin bildirilmesini ister.

Bakanlık, alacağı bilgiye göre, görevlendirme yetkisini kullanır.

Denetlemenin konusu ve kapsamı Bakanlık yazısında gösterilir.

Denetim yapacak üst kuruluş ve teşekküllerin Bakanlıkça tespitinde gözönünde tutulacak esaslar :

Madde 18 – Bakanlık, denetlenecek kooperatif kuruluşlarının durumunu ve denetim konusunu gözönünde tutarak, öncelikle kooperatifin bağlı olduğu üst kuruluşu, kooperatifi kredi bakımından finanse eden ve teknik yardımda bulunan teşekkül ve müesseseleri denetleme ile görevlendirir.

Denetim yetki ve görevi :

Madde 19 – 17. madde gereğince kendisine denetleme yetkisi verilenler, bu Tüzükle kontrolörlere denetleme yönünden tanınan yetkilere sahip olup, onlara verilen görevleri yaparlar.

Denetime tabi kooperatiflerin yükümlülüğü :

Madde 20 – Denetime tabi kooperatifler , denetleyen kuruluşlara karşı bu Tüzüğün 15. maddesinde yazılı hükümleri taşırlar.

GEÇİCİ MADDE – (Ek : 21/7/1980 – 8/1334 K.) 30 Nisan 1980 tarihine kadar İmar ve İskan Bakanlığı kooperatif başkontrolörlüğü ve kontrolörlüğü kadrolarında görev yapmakta olanların kazanılmış hakları saklıdır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük :

Madde 21 – 24 Nisan 1969 günlü ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 90 ve 91. maddelerine dayanılarak hazırlanmış ve Danıştay’ca incelenmiş olan bu Tüzük  hükümleri Resmi Gazete ile yayımı gününde yürürlüğe girer.

Yürütme :

Madde 22 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

10/9/1975 TARİH VE 7/10643 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE
Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü Yürürlüğe Koyan Kararnamenin
  TarihiNumarası Yürürlüğe Giriş Tarihi
21/7/1980
6/1/1998                             
 8/1334
98/10514 
 4/8/1980

3/2/1998


Güncelleme: 30.12.2021

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok