Niksar Devlet Hastanesine Ait Kantin, Büfe ve Çay ocağı 3 Yıllığına Kiraya Verilecektir

✔ Niksar Devlet Hastanesine Ait Kantin, Büfe ve Çay ocağı 3 Yıllığına Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Niksar Devlet Hastanesi Kantin (Kafeterya), Büfe ve Çay Ocağı Kiralama İşi,
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 14.02.2020 — saat: 10:00
  • Son Başvuru ve Teklif Tarihi : 14.02.2020 — saat: 10:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi Kat: 3
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,

Tokat İli, Niksar İlçesi Ayvaz Mahallesi Ayvaz Mevki Niksar Devlet Hastanesi Hizmet Binası İçeresinde Poliklinikler ve Acil Kısmında yer alan 87 m2 Kapalı Alan Kantin (Kafeterya), Büfe ve Çay Ocağı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 maddeleri gereğince açık teklif usulü ile ihale yapılarak, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Yönetmeliği çerçevesinde üçüncü şahıslara kiralamak suretiyle işletilecektir.

1- İhale konusu iş: Niksar Devlet Hastanesi Kantin (Kafeterya), Büfe ve Çay Ocağı Kiralama İşi,

2- İşin süresi: Yer Teslimi itibaren 36 (otuzaltı) aydır.

3- İhalenin Yapılacağı Yer: Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi Kat: 3

İhalenin yapılacağı adres: Hoca Ahmet Mahallesi Mesrur Gürgenç Cad. No: 4 Kat: 3 Satınalma Birimi Tokat

4-Kira Tespiti Komisyonca belirlenen tahmini bedel: 12 aylık tahmini (Elektrik, Su, Yakıt giderleri hariç) kira bedeli 157.970,91-TL (Yüzelliyedibindokuzyüzyetmiş Türk Lira Doksanbir Kuruş)

5- İhalenin Yapılacağı Tarih/Saat: 14/02/2020 Cuma günü saat 10.00 de

6- Kapasite Personel Mevcudu: Tahmini 430 kişi olup, günlük ortalama 1100-1200 ayaktan hasta ve hasta yakınları yaklaşık 80-120 yatan hasta ve hasta yakınları sirkülasyonu mevcut

7- Kantin Alanı: Niksar Devlet Hastanesi hizmet binası içerisinde Poliklinikler ve Acil kısmında yer alan toplamı 87 m2 kapalı alan

8- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici teminat miktarı 31.594,18-TL (Otuzbirbinbeştüzdoksandört Türk Lira Onsekiz Kuruş) tutarı Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Halk Bankası Tokat Şubesi TR910001200966800005000135 nolu hesaba yatırılacaktır.

-Geçici teminat (tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve hazine müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

b) İkametgâh belgesi(ASLI), Nüfus cüzdan fotokopisi(NOTER TASTİKLİ) İletişim Bilgilerini gösterir belge.

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi;

-Gerçek veya Tüzel kişilerin Büfe, Kantin (Kafeterya), Çay Ocağı, Market veya Lokanta işlettiğine dair kayıtlı olduğu oda belgesi ilk ilan tarihi veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

– Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,

-Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakların üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri.

e) İhale dokümanı satın alındığına dair belge;

f) Cumhuriyet başsavcılığından alınacak sabıka kaydı olmadığına dair belge İstekli ve vekaleten ihaleye girecek kişiler son 6 ay içerisinde alınmış adli sicil kayıt örneğini sunacaklardır, e-devlet üzerinden yapılacak sorgulamalar kabul edilecektir.

9- İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameleri mesai saatleri dahilinde Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Satın alma Komisyon Başkanlığında bedelsiz görülebilir veya ilgili hesaba 250 (İkiyüzelli)TL yatırarak temin edilebilir.

10- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı devlet ihale kanunun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.

İstekliler ihale tarih ve saatine kadar Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Satın alma Birimi ihale evrak dosyasını teslim edecekler veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri evraklarını iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebileceklerdir.

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde ihale dosyasının içinde teklif mektubunu da sunacaktır. Bu durumda posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. Belirtilen saatten sonra ihale dosyası teslim alınmayacaktır.

11- Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon sorumluluk değildir.

12- Her türlü vergi, resim, harç ve benzeri alıcısına aittir.

13- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

14- İhaleye iştirak edenler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 47. Maddesine göre işlem yapılacaktır ve 48. Maddesine göre karara bağlanacaktır.

15- 1 yıllık ihale bedeli üzerinden % 6 (yüzde altı ) oranında kesin teminat alınacak.

16- Tahmin edilen bedel 12 aylık olup, işin süresi yer tesliminden sonra 36 aydır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok