Reklam Alanı
Reklam Alanı

Kelebekler Vadisi Tabiat Parkı İşletme Hakkı Kiraya verilecek

Paylaş:

✔ Kelebekler Vadisi Tabiat Parkı İşletme Hakkı Kiraya verilecek

İlanda yeri ve niteliği belirtilen, T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 9. Bölge Müdürlüğü Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü görev alanı içerisinde bulunan Kelebekler Vadisi Tabiat Parkı sınırları içerisindeki Kapı Girişi, Günübirlik Kullanım Alanları, Saha Temizliği ve Saha Güvenliğinin 7 (yedi) yıl İşletmeciliği kiraya verilecek.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 9. Bölge Müdürlüğü Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü İhale Komisyon Odası İstanbul Caddesi No: 98 İskitler-Altındağ/ANKARA adresinde ihale yapılacak olup ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki şartları yerine getirmeleri gerekir. Kiralama ihalesiyle ilgili detaylı bilgiler;

İlan Bilgileri

  • İlan Sahibi: DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 
  • İlan Numarası: ILN01376024
  • Şehir: ANKARA
  • İlçe: Altındağ
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
  • İhale Türü: Kiraya Verme
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 08.06.2021 — saat:14:00
  • Niteliği, Türü ve Miktarı: T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 9. Bölge Müdürlüğü Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü görev alanı içerisinde bulunan Kelebekler Vadisi Tabiat Parkı sınırları içerisindeki Kapı Girişi, Günübirlik Kullanım Alanları, Saha Temizliği ve Saha Güvenliğinin 7 (yedi) yıl İşletmeciliği işi
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 9. Bölge Müdürlüğü Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü İhale Komisyon Odası İstanbul Caddesi No: 98 İskitler-Altındağ/ANKARA

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

KELEBEKLER VADİSİ TABİAT PARKI 7 YIL (YATIRIMLI) İŞLETMECİLİĞİ İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR       
S/NYerin AdıPazarlık KonusuMuhammen Bedeli TL.% 10 Geçici Teminat TL.
1Kelebekler Vadisi Tabiat Parkı  (177,00 Ha.)                                Kapı Girişi, Günübirlik Kullanım Alanları, Saha Temizliği ve Saha Güvenliği İşleri İşletmeciliği

19.376,14 TL.


1.937,61 TL

NOT: İhale Bedeli üzerinden KDV. Alınmayacaktır.

Yukarıda yeri ve niteliği belirtilen, T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 9. Bölge Müdürlüğü Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü görev alanı içerisinde bulunan Kelebekler Vadisi Tabiat Parkı sınırları içerisindeki Kapı Girişi, Günübirlik Kullanım Alanları, Saha Temizliği ve Saha Güvenliğinin 7 (yedi) yıl İşletmeciliği işinin 2886 Sayılı Kanunun 35’nci maddesi, Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29’uncu  maddesi ve Hazine Taşınmazların İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin 28’nci maddesi uyarınca “KAPALI TEKLİF” Usulü ile 08.06.2021 tarihine rastlayan Salı günü saat 14:00’da aşağıdaki şartlara göre, T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 9. Bölge Müdürlüğü Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü İhale Komisyon Odası İstanbul Caddesi No: 98 İskitler-Altındağ/ANKARA adresinde ihale yapılacaktır.

İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki şartları yerine getirmeleri gerekir.

İhaleye katılmak için ihale komisyonunca aranan şartlar ve istenen belgeler;

Aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale şartnamesinin ekindeki örneğine uygun hazırlayacakları tekliflerini içeren iç zarfın da yer aldığı dış zarflarını  08.06.2021 tarih Salı günü saat 14:00’a kadar T.C.TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 9. Bölge Müdürlüğü Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü İskitler-Altındağ / ANKARA adresindeki İhale Komisyon Başkanlığına sıra numaralı alındı karşılığında vereceklerdir.

Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir:

İsteklinin; gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.

 a) Gerçek kişi olması halinde, T.C. vatandaşı olmak, (Nüfuz cüzdanının aslı veya noter onaylı nüfus cüzdan sureti veya ilgili kurumdan veya e-devletten alınan nüfus kayıt örneği ile belgelenir.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)

b) Tüzel kişi olması halinde, T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak. (Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge vermek.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi) 

2-Kanuni ikametgah sahibi olmak ve bunu belgelemek. (Yalnızca gerçek kişi olarak ihaleye katılımda bulunanlar veya ortak girişimde gerçek kişi ortak olanlar tarafından verilecektir.) 

3- Türkiye’de tebligat için adres göstermek.

4- Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek. İsteklinin;

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge vermek.

b) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesi’nin suretini vermek.     

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi vermek. İsteklinin şirket olması halinde ise, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğu’ndan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

5- İş Deneyimine yönelik aşağıdaki belgeleri vermek.

a) İsteklilerin ihaleye konu olan işle benzerlik arz eden aşağıda belirtilen;  faaliyetlerden birisini en az 1 (bir) yıl gerçekleştirdiğini belgelemek: 

1) Sözleşmenin konusunda konaklama tesisi işletmeciliği yer alan ihalelerde; her türlü Turizm İşletme Belgeli Konaklanma tesisi (otel, motel, pansiyon, apart veya Kamp Alanı) işletmeciliği, Milli Park veya Tabiat Parklarında Kamp Alanı, Çadırlı, Karavanlı, Çadırlı + Karavanlı Kamp Alanı Kullanım Alanı ile A Tipi Mesire Yeri İşletmeciliği, 

2) Günübirlik Kullanım Alanı işletmeciliğinde; her türlü Turizm İşletme Belgeli Konaklanma tesisi (otel, motel, pansiyon, apart veya Kamp Alanı) işletmeciliği, Milli Park veya Tabiat Parklarında Kamp Alanı, Çadırlı, Karavanlı, Çadırlı + Karavanlı Kamp Alanı veya Günübirlik Kullanım Alanı ile A Tipi, B Tipi C Tipi veya D Tipi Mesire Yeri İşletmeciliği veya sıhhi müessese iş yeri açma ve çalışma ruhsatına veya turizm işletme belgesine sahip Restoran/Lokanta, Kafe/Kafeterya/Pastane, Kır Kahvesi, Çay Bahçesi işletmeciliği veya plaj / günübirlik alan işletmeciliği,

b) İş Deneyimi belgelerinden birisinin sunulması yeterli kabul edilecektir.

c) İsteklinin şahsen işlettiği iş yerlerine ilişkin resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış açılış veya işletme ruhsatının aslı veya noter onaylı örneği kabul edilecektir. Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile açılış ruhsat tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.

ç) İsteklinin şahsen işletme ruhsatı üzerinde olmayan yerler için; işletme ruhsatının asıl veya noter onaylı sureti, ruhsat sahibi ile istekli arasındaki noter onaylı kira sözleşmesi ve sözleşme kapsamında kesilen kira faturaları (SMM onaylı).  Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak , ihale tarihi ile işletme ruhsat tarihi ile kira sözleşmesinin başlangıç tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.

d)  İsteklinin tüzel kişiliklerden alacağı referans yazıları iş deneyimi olarak kabul edilmez.

e) İsteklinin Ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin İş Deneyimi sunması yeterli kabul edilecektir.

6- İmza sirküleri vermek. İsteklinin;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri vermek.

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.   

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek.

7- İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; vekaleten iştirak edenin noter onaylı vekaletnameleri ile noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

8- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek. (İhale üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir.)

Ayrıca, idare ile yapılacak ihale sözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar. 

9- İhalenin gerçekleştirildiği yıl içerisinde vergi dairesinden veya internetten alınan vergi mükellefi olunduğuna dair belge vermek.

10- İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek.

11- İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya borcunun bulunmadığına dair belge vermek.

12- İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması.

13- İdare adına alınmış (muhammen bedelin) %10’u tutarında geçici teminata ait alındı makbuzunu veya Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri en az 90 gün süreli veya süresiz teminat mektuplarını vermek. 14- Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubunu vermek.

İhaleye iştirak edeceklerin yukarıdaki belgelerle Muhammen bedelin % 10’ü olan geçici teminatı, ihale şartnamesi ve sözleşmesi bedeli olan 150,00 TL‘ yi ANKARA Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi T.C. Ziraat Bankası Ankara İskitler Şubesi TR61 0001 0007 1357 3576 6750 02 no’lu hesabına, ihale günü ve saatine kadar yatırmaları gerekmektedir.

Telgraf ve posta ile yapılan müracaatlarda, postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İhaleye ait şartname ve sözleşme 9. Bölge Müdürlüğü Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünden temin edilebilir ve görülebilir.

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir. 
 İLAN OLUNUR
ANKARA DKMP. İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir