Reklam Alanı
Reklam Alanı

Kır Lokantası Kurulması İşletilmesi İşi İhale Edilecektir

Paylaş:

✔ Kır Lokantası Kurulması İşletilmesi İşi İhale Edilecektir

İstanbul büyükşehir Belediyesi Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş tarafından İkinci Kapı Kır Lokantası kurulması ve işletilmesi iş ihale edilecektir.

Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenecek olup, istekliler, istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale tarih ve saatine kadar ilanda belirtilen adrese teslim etmeleri gerekmektedir. Daha fazla bilgi;

İlan Bilgileri

  • İlan Sahibi: BOĞAZİÇİ TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. AŞ 
  • İlan Numarası: ILN01385654
  • Şehir: İSTANBUL
  • İlçe: Bakırköy
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Kiraya Verme
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 16.06.2021 – saat: 10:30
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Yeşilköy Mah. İstasyon Cad. No:81 Yeşilköy – Bakırköy / İSTANBUL

BOĞAZİÇİ TESİS YÖNETİM HİZM. SAN. VE TİC. A.Ş.

İKİNCİ KAPI KIR LOKANTASI KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ aşağıda belirtilen şartlarda Yeşilköy Mah. İstasyon Cad. No:81 Yeşilköy – Bakırköy / İSTANBUL adresindeki ihale salonunda, 16.06.2021 Çarşamba günü saat 10:30’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 – 43. ve devamı maddelerine göre Kapalı teklif ihale usulüne göre işletilecektir.

MUHAMMEN BEDEL : 91.500,00 TL (DoksanBirBinBeşYüzTürkLirası)

İHALEYE KATILACAK OLANLARDA AŞAĞIDAKİ ŞARTLAR ARANIR;

A ) Kanuni ikametgâh belgesi,

B ) Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

C ) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

1) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1)  ve (2) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D ) İmza Sirküleri,

1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli İmza Beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli İmza Sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (1) veya (2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E ) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

F ) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

G ) Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili vergi dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

H ) SGK prim borcu bulunmadığına dair ilgili sosyal güvenlik merkezinden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift imzalı, şube teyitli geçici ve süresiz teminat mektubu veya teminat kabul edilen diğer değerler. (Geçici Teminat miktarı 2.745,00 TL (İkiBinYediYüzKırkBeşTürkLirası)’den az olamaz.)

I ) İhale dosyası satın alındığına dair belge,

K) Diğer Hususlar :

* Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, istekliler, istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale tarih ve saatine kadar Yeşilköy Mah. İstasyon Cad. No:81 Yeşilköy – Bakırköy / İSTANBUL adresindeki Satınalma Müdürlüğü’ne teslim alındı yazısı karşılığında verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.

* (Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.)  

* İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

* 2886 sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince ilan olunur.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir