Reklam Alanı
Reklam Alanı

Mezbahane Kiralama İhalesi Yapılacaktır

Paylaş:

✔ Mezbahane Kiralama İhalesi Yapılacaktır

İlan Bilgileri

  • İlan No: ILN01312279
  • Şehir: GAZİANTEP
  • İlçe: Nurdağı
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Kiraya Verme
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 26.02.2021 — saat: 11:00
  • Niteliği, Türü ve Miktarı: Gaziantep İli Nurdağı İlçesi Aslanlı Mahallesi Gaziantep Yolu üzerinde bulunan mezbahane ve arsasının 10 yıllığına kiralanması işi
  • İşin Yapılacağı Yer: Nurdağı
  • Metrekare: 4500

 ✔ NURDAĞI  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- İHALENİN KONUSU:  

Tasarrufu Belediyemize ait olan Gaziantep İli Nurdağı İlçesi Aslanlı Mahallesi Gaziantep Yolu üzerinde bulunan mezbahane ve arsasının 10 yıllığına kiralanması işidir.

Sıra NoCinsiMahalleAdaParsel   m²Muhammen Bedel
10 Yıllık
Geçici TeminatKira Süresiİhale Türü
1ArsaAslanlı Mahallesi2354500102.000 TL3.060 TL10 YılAçık

2- YAPILACAK İŞİN SÜRESİ:  

İdare tarafından yükleniciye yapılacak iş yeri teslim tarihinden itibaren 10 yıldır.

3- MUHAMMEN BEDEL:

İhale konusu iş aylık 850,00 TL + KDV olmak üzere, 10 yıllık toplam muhammen bedel 102.000,00 TL + KDV ‘dir.

4- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin (c) fıkrası gereğince Açık Teklif Usulü Artırma suretiyle yapılacaktır.

5- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 200,00.-TL karşılığında Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden temin edebilirler.   

                                                                  
6- GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

Yukarıda belirtilen yere ait geçici teminat tutarı 3.060,00-TL ’dir. Geçici teminat Belediyemiz Veznesine nakden yatırılacak veya aynı miktar geçici teminatı, Banka ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden herhangi birisini başvuru dosyasından sunacaklardır.

7- İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu yerin ihalesi 26.02.2021 Cuma günü saat 11.00 ’da Nurdağı  Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte Fen İşleri Müdürlüğüne en geç 26.02.2021 Cuma günü saat 11.00 ’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 8- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Kanuni ikametgâhı olması,
b) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,
c) Noterden onaylı imza sirküleri,
d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
e) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noter onaylı vekâletname,
f)  Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
g) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz
h) Geçici teminat olarak banka veya vezne alındı makbuzu veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden herhangi birisini başvuru dosyalarında sunacaklardır.
ı) Nurdağı Belediyesine borcu olmadığına dair belge (ihale ilan tarihinden sonra alınmış olacak.)

B) İstekli tüzel kişilik ise;

a) İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,
b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak (İhaleye girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname,
c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,
d) Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya vezne alındı makbuzu veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler,
e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname
f) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz, 
g) Nurdağı Belediyesine borcu olmadığına dair belge (ihale ilan tarihinden sonra alınmış olacak)

Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarındaki esaslara göre belge temin edeceklerdir.

Yukarıda belirtilen belgeler yarım dosya içerisine konarak Fen İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.   

                                                                                    


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir