Reklam Alanı
Reklam Alanı
Kamu Açılan Sınavlar 182 0

Gürçayır Belediye Başkanlığı Memur Alıyor

Paylaş:

✔ Gürçayır Belediye Başkanlığı Memur Alıyor

İlan Bilgileri

  • İlan Sahibi: GÜRÇAYIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
  • İlan Numarası: DPB841621
  • Şehir: SİVAS
  • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
  • Resmi Gazete Yayım Tarihi: 12.05.2021
  • Eleman Sayısı: 1
  • Aranılan Nitelik ve Unvan: Programcı
  • Başvuru Süresi:  21.06.2021  tarihinden 23.06.2021  tarihleri  arasında  ve  mesai  saatleri  içerisinde  (10:00  –  12:30  /  13:00  –  16:00)

Sivas İli Gürçayır Belediye Başkanlığından:

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

Sivas   İli,   Gürçayır   Belediye   Başkanlığı   bünyesinde,   657   sayılı   Devlet   Memurları Kanunu’na  tabi  olarak  istihdam  edilmek  üzere;  “Mahalli  İdarelere  İlk  Defa  Atanacaklara  Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Sıra NoKadro UnvanıHizmet SınıfıKadro DerecesiKadro AdediNiteliğiCinsiyetiKPSS
Puan Türü
KPSS
Puanı
1ProgramcıT.H.101İki yıllık yüksekokulların Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama bölümlerinin herhangi birinden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından kabul edilen bölümlerden mezun olmak. En az E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.Kadın/ ErkekP93En az 65
Puan

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

Belediyemizin boş memur kadrosu için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan  edilen  memur  kadrosuna  atanmak  için  başvuracak  adayların,  657  sayılı  Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1. Türk Vatandaşı Olmak.

2. Kamu Haklarından Mahrum bulunmamak.

3.  Türk  Ceza  Kanunu’nun  53.  maddesinde  belirtilen  süreler  geçmiş  olsa  bile;  kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat  karıştırma,  edimin  ikasına  fesat  karıştırma,  suçtan  kaynaklanan  mal  varlığı  değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4.  Erkek  Adaylar  için  Askerlik  durumu  itibariyle,  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya Askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmeti yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5.  Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı  veya  bedensel  engeli bulunmamak.

6. İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

a) İlan edilen kadro için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle  ilgili  olarak  2020  yılı  Kamu  Personeli  Seçme  Sınavından  (KPSS)  alım  yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlardan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Sınava  girmek  isteyen  adaylar,  www.gurcayir.bel.tr  adresi  üzerinden  temin  edecekleri BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

1.  Nüfus  cüzdanı  veya  kimlik  kartının  fotokopisi  (Aslı  ibraz  edilmek  kaydıyla  suretleri belediyemizce tasdik edilebilir).

2.  Diploma  veya  mezuniyet  belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  veya  e-Devlet üzerinden   alınacak   barkotlu   mezuniyet   belgesi   (Aslı   ibraz   edilmek   kaydı   ile   suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

3.  Yabancı  okul  mezunları  için  Denklik  Belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  (Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

4. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayar çıktısı.

5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.

6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.

7. 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak).

8. Sürücü belgesinin aslı veya fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir).

4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

a)  Adaylar,  başvuru  esnasında  istenilen  belgeleri  ile  birlikte  21.06.2021  tarihinden 23.06.2021  tarihleri  arasında  ve  mesai  saatleri  içerisinde  (10:00  –  12:30  /  13:00  –  16:00) müracaatlarını yapabileceklerdir.

b) Adaylar başvuru belgelerini; Elektronik   ortamda   belediyemiz   ı[email protected]   adresine,   şahsen   veya   iadeli taahhütlü posta yoluyla Gürçayır Beldesi Yeni Mahalle Sivas Kayseri Caddesi No: 55 Şarkışla/ SİVAS adresine gönderilebilecektir.

c)  Eksik  bilgi  ve  belgelerle  ya  da  nitelikleri  uygun  olmadığı  halde  yapılan  başvurular, belediyemiz tarafından görevlendirilecek sınav kurulu tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

d)  Postadaki  gecikmeler  ve  duyuruda  belirtilen  süreler  içinde  yapılmayan  başvurular dikkate alınmayacaktır.

5- BAŞVURULARIN  DEĞERLENDİRİLMESİ,  BAŞVURUSU  KABUL  EDİLENLERİN İLANI:

1.  Belediyemiz,  T.C.  Kimlik  numarası  ile  ÖSYM  kayıtlarının  uyumu  kontrol  etmek suretiyle  adayları  KPSS puanlarına göre sıralayarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sözlü sınava çağıracaktır.

2.  Sınava  çağırılacak  son  sıradaki  adayla  aynı  puana  sahip  olan  diğer  adaylarda  sınava çağırılacaktır.

3.  Sözlü  sınava  girmeye  hak  kazanan  adaylar  KPSS  puanları  ile  12.07.2021  tarihinde belediyemiz  web  sayfası  www.gurcayir.bel.tr  adresinden  ve  belediye  ilan  panosundan  ilan edilecektir.

4.  Başvuruları  kabul  edilip  sınava  çağırılan  adaylara  Belediyemizce  düzenlenen  ve adayların   kimlik   bilgileri   ile   sınav   yeri   ve   tarihinin   bulunduğu   “Sınav   Giriş   Belgesi” gönderilecektir.  Başvuru  formunda  belirtilmiş  olan  adres  tebligat  adresi  olup,  hatalı  adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

5. Sınava katılma hakkı bulunmayan adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6- SINAV YERİ, ZAMANINI VE KONULARI

Sözlü sınav Gürçayır Belediyesi Hizmet Binasında 01.07.2021 tarihinde saat 09:00’ dan itibaren yapılacaktır.

Sözlü sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihi ve saatinde sınava katılmayan ve/veya  mazeretine  binaen  katılamayan  adaylar,  sınav  hakkını  kaybetmiş  sayılacak  ve  sınava katılmayan adayların başkaca bir hakkı olmayacaktır.

Sınav Konuları:

Sözlü Sınav;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

d) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuat konuları ile

Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7- SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanıına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinde yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı; belediyemiz tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS   puanını   aritmetik   ortalaması   alınmak   suretiyle   belirlenecek   ve   belediyemiz   internet adresinde ilan edilecektir.

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl  aday  ve  asıl  aday  sayısı  kadar  da  yedek  aday  belirlenecektir.  Asıl  ve  yedek  aday  listeleri belediyemiz internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanların düşük  bulduğu  veya  yeterli  bulmadığı  takdirde  sınav  duyurusunda  ilan  edilenlerin  bir  kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve  bunların atamaları yapılmaz.  Bu gibi  durumları  tespit  esilenlerin  atamaları  yapılmış  olsa  dahi  atamaları  iptal  edilir.  Bu  kişiler hiçbir   hak   talep   edemezler   ve   haklarında   Cumhuriyet   Başsavcılığına   suç   duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav  sonuçlarına,  başarı  listesinin  belediyemizin  internet  adresinde  ilanından  itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan olunur.  


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir