Reklam Alanı
Reklam Alanı
Kamu Açılan Sınavlar 289 0

Üsküdar Belediyesi 45 Zabıta Memuru Alacak

Paylaş:

✔ Üsküdar Belediyesi 45 Zabıta Memuru Alacak

Üsküdar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı  ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

Alımlar için aranan özel/genel şartlar, başvuru yeri, şekli ve tarihi ile ilgili detaylı bilgiler;

İlan Bilgileri

  • İlan Sahibi: ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
  • İlan Numarası: DPB841527
  • Şehir: İSTANBUL
  • İlçe: Üsküdar
  • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
  • Resmî Gazete Yayım Tarihi: 21.03.2021
  • Son başvuru Tarihi: 30.04.2021
  • Eleman Sayısı: 45
  • Aranılan Nitelik ve Unvan: Zabıta memuru

İstanbul İli Üsküdar Belediye Başkanlığından:

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI

Üsküdar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı,  sınıfı,  derecesi,  adedi,  nitelikleri,  KPSS puan  türü,  KPSS taban puanı  ve diğer şartları  taşımak kaydıyla belirtilen  boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

Sıra NoKadro UnvanıSınıfıDerecesiAdediNiteliğiCinsiyetiKPSS Puan TürüKPSS
Taban Puanı
1Zabıta MemuruGİH1010Herhangi bir ortaöğretim kurumundan
(lise veya dengi okul) mezun olmak; En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
Erkek/KadınKPSSP94En az 70 puan
2Zabıta MemuruGİH107Herhangi bir önlisans, programlarının
birinden mezun olmak, En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
Erkek/KadınKPSSP93En az 70 puan
3Zabıta MemuruGİH95Herhangi bir önlisans, programlarının
birinden mezun olmak, En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
Erkek/KadınKPSSP93En az 70 puan
4Zabıta MemuruGİH918Herhangi bir Lisans programından mezun olmak, En az B sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak
Erkek/KadınKPSSP3En az 70 puan
5Zabıta MemuruGİH95Fakültelerin; Ekonometri, Endüstri Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinin birinden mezun olmak, En az B sınıfı sürücü belgesine
sahip olmak
Erkek/KadınKPSSP3En az 70 puan

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Belediyemizin  yukarıda  belirtilen  boş  zabıta  memuru  kadroları  için  yapılacak  başvurularda  uyulması  gereken  genel  ve  özel  şartlar  aşağıda belirtilmiştir.

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a. Türk vatandaşı olmak.

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye  fesat  karıştırma,  edimin  ifasına  fesat  karıştırma,  suçtan  kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d. Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya  askerlik  çağına  gelmemiş  bulunmak  ya  da  askerlik  çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

f.     İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak lise mezunları için 2020-KPSSP94; Önlisans 2020-KPSSP93 ve Lisans mezunları için 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B veya en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

      Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (www.uskudar.bel.tr) temin edeceklerdir.

      Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi

      Diploma  veya  mezuniyet  belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  veya  e-Devlet  üzerinden  alınacak  barkotlu  mezuniyet  belgesi  (Aslı  ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

      Yabancı  Okul  Mezunları  için  Denklik  Belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  (Aslı  ibraz  edilmek  kaydıyla  suretleri  belediyemizce  tasdik edilebilir),

      KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı

      Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı

      Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı

      Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

      3 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

     Yukarıda  sayılan  başvuru  belgelerini 26.04.2021-30.04.2021  saat  17:00’ye  kadar  (mesai  günlerinde  saat  09:00-17:00  arasında)  Mimar  Sinan Mahallesi  Çavuşdere  Caddesi  No:35  ÜSKÜDAR/İSTANBUL  adresindeki  Üsküdar  Belediye  Başkanlığı  İnsan  Kaynakları  ve  Eğitim  Müdürlüğüne  bağlı ÜSİM (Üsküdar İstihdam Merkezi)’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

     Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

     Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

a. T.C.  Kimlik  numarası  ile  ÖSYM  kayıtlarının  uyumunu  kontrol  etmek  suretiyle  adaylar  KPSS  puanlarına  göre sıralanarak,  en yüksek  puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.

b. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

c. Sınava   girmeye   hak   kazanan   adaylar   ve   KPSS   puanları   ile   sınav   yeri   ve   zamanı   başvuruların   değerlendirilmesini   müteakip Belediyemizin (www.uskudar.bel.tr) resmi internet sayfasından ilan edilecektir.

d. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

e. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

f. Sınav   giriş   belgeleri   sınava   girmeye   hak   kazanan   adaylara   başvuru   formunun   iletişim   bilgileri   bölümünde   belirtmiş   olduğu   adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.

g. Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Üsküdar Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.

6- SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü sınav ve uygulamalı sınav 07.06.2021 günü Saat 10:00 başlamak üzere Üsküdar Belediye Başkanlığı Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No: 35 ÜSKÜDAR-İSTANBUL adresindeki merkez yerleşkesinde yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Belediye, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sözlü ve uygulamalı sınava çağıracaktır.

Sınav Konuları:

a) Sözlü sınav;

     Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
     Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
     657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
     Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularını kapsar.

b) Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

7- SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

a. Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır.

b. Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.

c. Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.

d. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

e. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyenin internet adresinde (www.uskudar.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru  ve  işlemler  sırasında  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  veya  herhangi  bir  şekilde  gerçeği  sakladığı  tespit  edilenlerin  sınavları  geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav  sonuçlarına,  başarı  listesinin  Belediyenin  internet  adresinde  (www.uskudar.bel.tr)  ilanından  itibaren  yedi  gün  içinde  yazılı  olarak  itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan Olunur.     

                       


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir