165 m² Kafeterya İhale İle Kiraya Verilecektir

✔ 165 m² Kafeterya İhale İle Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı: 165 m2 kafeterya 3 yıllığına kiraya verilecektir,
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 05.02.2020 – saat: 10:06
  • Son Başvuru ve Teklif Tarihi: 04.02.2020 12:30 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası A Blok Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şb. Md
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İzmit İlçesi,Turgut Mh. Cami arkası Sok. No: 23 adresinde bulunan 165 m² kullanım alanlı iş yeri Kafeterya olarak Aylık 800,00-TL + KDV muhammen kira bedeli üzerinden 05 Şubat 2020 günü 10:06’da KBB Encümen Toplantı Salonunda 3 (üç) yıl süre ile 2886 sayılı DİK. 45. Mad. hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

1- İhale şartname bedeline 250.- (ikiyüzelli) TL ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak,

2- Geçici teminat 864.00- TL yatırıldığına dair makbuz aslı,

3- İştirak teminatı 2.000.- (ikibin)TL yatırıldığına dair makbuz aslı,

4- KBB’den “Borcu yoktur” belgesi,

5- Vekaleten katılımda Noter tasdikli Vekaletname ile vekilin Noter imza beyanı,

6- Ortak katılımda Noter tasdikli Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN:

1- Noter tasdikli imza beyannamesi,

2- Nüfus Kayıt Örneği,

3- İkametgah Senedi,

TÜZEL KİŞİLERDEN:

1- Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

2- Şirketin Adres beyanı,

3- Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce Saat: 12:30’a kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şb. Md. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.

* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı yemekciyiz-2.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok