Tarsus Üniversitesine Ait Fotokopi ve Kırtasiye Merkezi İhale İle Kiraya Verilecektir

✔ Tarsus Üniversitesine Ait Fotokopi ve Kırtasiye Merkezi İhale İle Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Tarsus Üniversitesine ait fotokopi ve kırtasiye merkezinin 3 yıllığına ihale ile kiraya verilmesi işi.
  • İşin Yapılacağı Yer : Tarsus / Mersin
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 10.02.2020 — saat: 15:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Tarsus Üniversitesi Konferans Salonunda,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Tarsus Üniversitesinden
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-204.png

1- Yukarıda özelliği belirtilen taşınmazın kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Tarsus Üniversitesi Konferans Salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- Şartname ve ekleri idaremizde bedelsiz olarak görülebilir.

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a- Geçici teminatı; Tedavüldeki Türk Parası, Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır)

b- Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

c- Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

d- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

e- Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (a), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

4- İhaleye katılacakların şartnameyi satın almaları zorunludur. Şartname bedeli 50,00 TL olup, şartnameyi almak isteyenlerin bu bedeli Tarsus Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası Tarsus Şubesi TR730001000238868454695001 Iban nolu hesabına yatırdığına dair belgenin ihale saatinden önce verilmesi gerekmektedir.

5- Kiralanacak yere ilişkin düzenlenen şartnamede (varsa) belirtilen iş tecrübesine dair ilgili ticaret ve/veya sanayi odası, meslek odaları veya belediye gibi kamu kurum ve kuruluşları ya da kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardan alınmış belgenin ihale saatinden önce sunulması gerekmektedir.

6- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

7- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

8- İhale bilgileri http://sks.tarsus.edu.tr adresinden öğrenilebilir.

9- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok