Toros Emlak Müdürlüğü Tarafından 225 m2 Büfe-Kantin 5 Yıllığına Kiraya Verilecektir

✔ Toros Emlak Müdürlüğü Tarafından 225 m2 Büfe-Kantin 5 Yıllığına Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Kantin-büfe kiraya verilecektir,
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 20.02.2020 — saat: 14:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Antalya Defterdarlığı Eğitim Salonunda toplanacak,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Toros Emlak Müdürlüğünden

1-Yukarıda nitelikleri yazılı taşınmazın olarak kullanmak amacıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 5 (beş) yıl süreyle kiraya verilmesi ihalesi, belirtilen tahmini bedeli üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte, Antalya Defterdarlığı Eğitim Salonunda toplanacak ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, aşağıda belirtilen belgeleri ihale komisyonuna;

a) Bu iş için ihaleden önce ilgili Muhasebe birimine yatırılacak geçici teminat bedeline ilişkin teminat makbuzunu veya şekil ve içeriği 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca yayımlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek) taşıyan Banka Teminat Mektubunu, (Geçici teminat olarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtilen değerlerden olan tedavüldeki Türk parası, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışından temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak T.C. Merkez Bankasınca belirtilen konvertibl döviz, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden herhangi biri kabul edilebilir.)

b) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdan suretini (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve nüfus cüzdanı fotokopilerini,

e) Taşınmazların ihaleleri için müşterek isteklilerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesini, ortaklık sözleşmesini ve imza sirkülerini ihale saatine kadar bizzat vermeleri,

f) Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye katılacakların vekaletlerinin aslı veya noter tasdikli örneğini vermeleri gerekmektedir.

3- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin iadeli taahhütlü olarak ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaştırılması şarttır.

4- Taşınmazlarla ilgili ihalelere ait şartnameler mesai saatleri dahilinde Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Toros Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

5- İlk yıl kira bedeli ihale bedeli olup (vergiler ve kesin teminat dahil edilecektir) takip eden yıllar kira bedelleri ise bir önceki yıl kira bedelinin (Değişik ibare:RG-21/2/2019-30693) Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca hesaplanması sonucu oluşacak bedeldir.

6- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu sorumlu değildir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. Maddesine göre, İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhale ilanı www.antalya.csb.gov.tr adreslerinden görülebilir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok