Merzifon Belediyesinin 16 Adet İş ve Yaşam Merkezi İşyerlerinin Satış İhalesi

✔ Merzifon Belediyesinin 16 Adet İş ve Yaşam Merkezi İşyerlerinin Satış İhalesi

Merzifon Belediye Başkanlığınca, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği tahmini muhammen bedelden artırım yapılarak “Açık Teklif Usulü” ile 16 adet İŞYERİ SATIŞI’nın ihalesi 28.01.2020 salı günü yapılacaktır.

A- TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT, ŞARTNAME BEDELLERİ MİKTARI:

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-77.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-78.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-79.png

2- İhalenin Yapilacaği Yer Ve Tarih: Merzifon Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda 28.01.2020 SALI günü Encümen huzurunda yapılacaktır.

3- İdarenin Adresi Ve Telefon Numaralari: Sofular Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:163 Merzifon – AMASYA Tel: 0358-514 69 91 Fax: 0358- 513 83 29

4- İhaleye Girebilme Şartları: İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) Kanuni ikametgah olması;

B) Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi.

C) İmza sirküleri vermesi;

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;

d) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

D) Yukarıdaki tabloda yazılı miktarda geçici teminat vermesi;

E) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır),

F) İdari şartnamenin 13. Maddesinde yazılı esaslara göre teklif verilmesi.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok