Reklam Alanı
Reklam Alanı
Mevzuat 380 0

Tapu Sicil Müdürlüklerince Daire Dışında Yapılacak Tapu İşlemlerinde Uyulacak Esaslar ile Bu İşlemlerden Alınacak Tazminatın Memurlar Arasında Dağıtımına İlişkin Yönetmelik…

Paylaş:

Tapu Sicil Müdürlüklerince Daire Dışında Yapılacak Tapu İşlemlerinde Uyulacak Esaslar ile Bu İşlemlerden Alınacak Tazminatın Memurlar Arasında Dağıtımına İlişkin Yönetmelik…

Resmi Gazete: 22 EKİM 2005 CUMARTESİ – Sayı : 25974

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

   Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı,  tapu sicil müdürlüklerince, ilgililerin isteği üzerine, bir hakkın tesisi, tadili veya terkini  gibi  tapu işlemlerinin daire dışında yapılması halinde uyulacak esaslar ve birinci derece Devlet memurunun işlemin yapıldığı bütçe yılında almakta  olduğu  geçici  görev  yolluğunun  2/3’ü nispetinde tahsil edilerek, emaneten mal sandığına yatırılan tazminat miktarının, Hazineye ayrılan yarısı dışındaki diğer yarısının ilgili tapu memurları arasında dağıtım usul ve esaslarını düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik, tapu sicil müdürlüklerince daire dışında yapılacak tapu işlemlerinde uyulacak usul ve esaslar ile ilgili tapu memurlarının alacakları tazminatın tespiti ve dağıtımı esaslarını kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik, 492 sayılı Harçlar Kanununun değişik 70 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Tazminatın Tespiti ve Dağıtım Esasları

Tazminatın tespiti

             Madde 4 — Personele dağıtılacak tazminatın matrahı, her yıl Bütçe Kanunuyla kabul edilen birinci derece Devlet memurunun almakta olduğu geçici görev yolluğunun 2/3’ü oranında ilgililerden tahsil edilen miktarın 1/2’sidir.

             Unvan puanları

             Madde 5 — Tazminat,  daire  dışında yapılan işlemde fiilen hizmetleri geçen ilgili memurlar  arasında  unvanlarına  göre  tespit edilen puan esas alınarak aşağıda açıklandığı şekilde dağıtılır.

Unvan   Puanı
Tapu Sicil Müdürü 20
Müdür Yardımcısı 15
Şef12
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni 10
Sicil Memuru      10
Arşiv Memuru9
Sicil Katibi      8
Daktilograf  8
Hizmetli      6

 Unvanların hizalarındaki puan, tapu sicil müdürlüğündeki o unvanlı memur sayısı ile çarpılarak toplam puan tespit edilir. Daha sonra dağıtılacak tazminat miktarı toplam puana bölünerek (1) puan karşılığı Yeni Türk Lirası tespit edildikten sonra, bu rakam, unvan karşılığı puanla çarpılarak o memura ödenecek miktar belirlenir.

             Tapu sicil müdürüne, o yer müdür yardımcısı veya başka unvanlı bir memur vekalet ediyor ise, sadece müdürün puanından yararlanır.

             Müdürlükte mevcudu olmayan unvan hesaplamaya dahil edilmez.

Tazminattan yararlanamayacaklar

             Madde 6 — Tazminattan işlemin yapılmasında fiilen çalışan memurlar yararlandığından, izinli veya raporlu olan memurlar bu süre içerisinde tazminattan istifade edemezler.

             Geçici personel

             Madde 7 — Geçici görevli olarak çalışan memurlar, sadece geçici olarak görev yaptıkları müdürlükteki işin tazminatından yararlanırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşlemin Daire Dışında Yapılmasının Usul ve Esasları

Tazminatın esası

             Madde 8 — Akdi gerektiren işlemlerde iki memurun daire dışına çıkması halinde her memur için ayrı ayrı tazminat yatırılır.

             Birden fazla işlemde tazminat

             Madde 9 — Birbiri ile bağlantılı birden çok talep için aynı yere gitmek üzere daire dışına çıkıldığında bir tek tazminat, birbiri ile bağlantılı olmayan ayrı resmi senet düzenlenmesi, ayrı tescil talebinin alınması gibi her biri ayrı işlemleri gerektiren taleplerde ise her talep için ayrı tazminat yatırtılır.

             Personel yönünden uygulama

             Madde 10 — Tek memurlu tapu sicil müdürlüklerinde daire dışında işlem yapılamaz. İki memurlu müdürlüklerde müdür veya vekalet eden yetkili memur daireyi terk edemeyeceğinden akdi icap ettiren işlemlerde biri diğerine yetki vererek tek memurla daire dışında işlem yapılır.

             İkiden fazla memurlu müdürlüklerde akdi gerektiren işlem için daire dışına gidilmesi halinde genel iş durumu dikkate alınarak iki memur görevlendirilir.

             Çalışma saatleri yönünden uygulama

             Madde 11 — Daire dışında işlem yapılması çalışma saatleri içerisinde olmalıdır. Bu husus düzenlenen resmi senet veya tescil belgesinde belirtilir. Uzak yere gidilmesi sebebiyle çalışma saatleri içerisinde daireye dönülmez ise ertesi çalışma günü açılan yevmiye defterinin ilk sırasına kaydedilmekle birlikte yevmiye defterinin düşünceler kısmında işlemin yapıldığı tarih ve saat belirtilir.

Birden fazla müdürlük bulunan yerlerde uygulama

             Madde 12 — Belediye sınırları içerisinde birden fazla tapu sicil müdürlüğü bulunan yerlerde o şehir belediye sınırları içinde kalmak kaydı ile müdürlükler kendi bölgeleri dahilinde daire dışında işlem yapabilirler.

             Büyük şehir statüsüne tabi metropoliten alan veya birden fazla tapu sicil müdürlüğü bulunan il veya ilçe sınırları içerisinde kalan taşınmaz mallara ilişkin taksim, trampa, müşterek ipotek ve benzeri işlemler, taşınmaz malların bulunduğu tapu sicil müdürlüklerinden talep edilen herhangi birisinde karşılanır.

             Takyidatların durumu

             Madde 13 — İşlem yapmak üzere daire dışına gidildiğinde, gidilecek yerin adresi ve varsa telefon numarası dairece bilinmelidir. Daire dışına çıkıldıktan sonra işleme konu taşınmaza  ilişkin her hangi bir takyit geldiğinde yevmiye defterine kaydedilip, telefon edilerek veya memur gönderilerek durum en seri şekilde istem için daire dışına giden görevlilere duyurulur. Takyit, işleme engel ise işlem yapılmayacak, engel değil ise, ilgililerin bilgisine sunularak işlem ikmal edilecektir.

             İşlemden vazgeçilmesi

             Madde 14 — Daire dışında istenilen yere gidilmekle beraber, işlemden vazgeçilmesi, ertelenmesi, işleme engel bir takyidin ulaşması gibi herhangi bir nedenle işlemin tamamlanamaması, emaneten yatırılan paranın geri verilmesini gerektirmez.

             Ancak, istenilen yere gidilmekten vazgeçilmesi hallerinde yatırılan para ilgilisine usulünce iade edilir.

             Görevden ayrılma

             Madde 15 — İşlemlerin yapıldığı tarihlerde o müdürlükte çalışıp da daha sonra başka yere atanan, emekli olan, istifa eden veya başka bir kuruma geçen memur, çalıştığı tarihe kadar birikmiş tazminattan istifade eder.

Talep ve vasıta temini

             Madde 16 — İlgililerin işlemin daire dışında yapılması yönündeki istekleri, başvuru fişinin uygun bir yerinde imza altına alınmalıdır. Daire dışına gidilecek yer, vasıta gerektiriyor ise uygun vasıta ilgilisince temin edilir. Bu durumda dairedeki esas işin aksatılmaması için gerekli tedbir alınacaktır.

             Personel görevlendirilmesi

             Madde 17 — Daire dışında yapılacak tapu işlemi akdi gerektiriyorsa müdür yardımcısı, şef, veri hazırlama kontrol işletmeni, sicil memuru, sicil katibi unvanlı memurlardan ikisi, akitsiz işlemlerde ise birisi müdür tarafından görevlendirilir. Çok önemli gördüğü işler dışında müdürün daire dışına gitmesi gerekmez.

             Yetki verilmesi

             Madde 18 — Daire dışına gidecek memur veya memurlara müdür tarafından yetki verildiği, akitli işlemlerde resmi senedin, akitsiz işlemlerde tescil istem belgesinin uygun bir yerine yazılarak imzalanır ve mühürlenir.

             Tazminatın tahakkuk ve tahsili

             Madde 19 — Tazminatın tahsili için müdürlükçe 3 nüsha tahakkuk fişi düzenlenerek mal sandığına yatırılması temin edildikten sonra, bir nüshası iş sahibinde kalacak, diğer nüshası ve vezne alındısı dairede bırakılacak, bunlardan tahsilat fişi işlemli evrak arasına konulacak, vezne alındısı ise tazminatın dağıtımına esas olmak üzere ayrı bir klasörde muhafaza edilecektir.

             Tahsil edilen tazminata ait vezne alındıları işlemin tamamlanmasını müteakip özel defterine kaydedilir.

             Toplanan tazminatın dağıtılmak üzere mal sandığından çekilmesi sırasında defterdeki kayıt listeye dönüştürülerek listenin bir sureti ve klasördeki vezne alındıları bir yazıya bağlı olarak saymanlığa götürülür. Herhangi bir nedenle tahsil edilen tazminatın iade edilmesi durumunda tahsilat fişinin bir nüshası saymanlığa yönelik iade yazısına bağlanarak imza karşılığında ilgilisine verilir.

Yürürlük

             Madde 20 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 21 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

24 Nisan 2011 PAZARResmî GazeteSayı : 27914

Tapu Sicil Müdürlüklerince Daire Dışında Yapılacak Tapu İşlemlerinde Uyulacak Esaslar ile Bu İşlemlerden Alınacak Tazminatın Memurlar Arasında Dağıtımına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 – 22/10/2005 tarihli ve 25974 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu Sicil Müdürlüklerince Daire Dışında Yapılacak Tapu İşlemlerinde Uyulacak Esaslar ile Bu İşlemlerden Alınacak Tazminatın Memurlar Arasında Dağıtımına İlişkin Yönetmeliğin  5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yeni” kelimesi ile, aynı Yönetmeliğin başlığında ve 1 inci, 2 nci, 5 inci, 10 uncu ve 12 nci maddelerinde yer alan “sicil” kelimeleri, yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tazminat, daire dışında yapılan işlemde fiilen hizmetleri geçen ilgili memurlar arasında unvanlarına göre tespit edilen puan esas alınarak aşağıda açıklandığı şekilde dağıtılır.

a) Tapu Müdürü …………………………………………………………..….. …20

b) Tapu Müdür Yardımcısı………………………………………………… …18

c) Diğer memurlar. ………………………………………………………….… .15 ”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Daire dışında yapılacak tapu işlemi akdi gerektiriyor ise, tapu müdürlüğünde işlem yapan memurlardan ikisi, akdi gerektirmiyor ise birisi tapu müdürü tarafından görevlendirilir. Çok önemli gördüğü işler hariç olmak üzere tapu müdürünün daire dışına gitmesi gerekli değildir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

Güncel: 26.01.2021


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir