Reklam Alanı
Reklam Alanı
Kamu Açılan Sınavlar 296 0

Zabıta Memuru Alımı Yapılacak

Paylaş:

✔ Zabıta Memuru Alımı Yapılacak

İlan Bilgileri

 • İlan No: DPB841474
 • Şehir: VAN
 • İlçe: İpekyolu
 • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
 • Son başvuru Tarihi: 26.03.2021
 • Eleman Sayısı: 30
 • Aranılan Nitelik ve Unvan: Zabıta Memuru

✔ İPEKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIMI YAPILACAK

İpekyolu Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır. 

Sıra
No
Kadro
Unvanı
Hizmet
Sınıfı
Kadro
Derecesi
Kadro
Adedi
NiteliğiCinsiyetKPSS Puan TürüKPSS Puanı 
1Zabıta MemuruGİH9-1126Üniversitelerin Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel              Sanatlar
Fakültesi , İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal    Bilimler
Fakültesi bölümlerinden mezun olmak.
En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.
ErkekP3En az 60
puan
2Zabıta MemuruGİH94Üniversitelerin Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel              Sanatlar
Fakültesi , İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal    Bilimler
Fakültesi bölümlerinden mezun olmak.
KadınP3En az 60
puan

 1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d)  Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağma gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e)  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f)   İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a)    İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak lisans mezunları için 2020 KPSSP3 puan türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanım almış olmak.
b)    Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c)    657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve Kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e) Tabloda 1 nolu sıra numarası ile belirtilen zabıta memuru kadroları için, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru esnasında;

a)    Adaylar, www.ipekyolu.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak ıslak imza ile imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
b)    Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
c)    Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)
d)    Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)
e)    KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alman doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
f)    Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
g)    Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
h)    Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)
i)    Son altı ay içerisinde çekilmiş 5 adet vesikalık fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

a)    Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 22.03.2021 -26.03.2021 tarihleri arasında saat 16:00’a kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında) Hafıziye mah. Kazım Karabekir Cad. Serdar 2.Sk No:3 İpekyolu Belediyesi Merkez Binası 5. Kat İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir.
b)    Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
c)    Adayların boy ve kilo ölçümü, başvuru tarihleri arasında başvurunun yapıldığı Hafıziye mah. Kazım Karabekir Cad. Serdar 2.Sk No:3 İpekyolu Belediyesi Merkez Binası 5. Kat İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde geçici olarak bulundurulacak Kurum İşyeri hekimi koordinatörlüğünde yapılacaktır.
d)    Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ,BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

a)    T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.
b)    Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
c)    Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesine müteakip Belediyemizin resmi internet sayfasından (http://www.ipekvolu.bel.tr~) ilan edilecektir.
d)    Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenecektir. Sınava girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerine Belediyemizin resmi internet sayfasından (http://www.ipekvolu.bel.tr~) erişebileceklerdir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
e)    Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
f)    Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adayların, başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adresine gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
g)    Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından İpekyolu Belediyesi sorumlu tutulmayacaktır.

6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, sözlü sınav ve uygulamalı sınav 19.04.2021 – 23.04.2021 tarihleri arasında saat 09:00 da başlamak üzere, Başkanlığımıza bağlı Berivan Kültür Merkezi adresinde yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Belediye, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağıracaktır.

Sınav Konuları:

a)    Sözlü sınav;

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuat,

konularını kapsar.

b)    Uygulamalı sınav;

 • kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

7. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

a)    Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır.
b)    Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50’si, uygulamalı sınavın %50’si alınarak sınav puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
c)    Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.
d)    Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
e)    En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir.

Asıl ve yedek aday listeleri Belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz.

Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan olunur.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir