Reklam Alanı
Reklam Alanı

196 Adet Açık Hava Reklam Ünitelerinin Yeri Kiraya Verilecektir

Paylaş:

✔ 196 Adet Açık Hava Reklam Ünitelerinin Yeri Kiraya Verilecektir

Kars Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif yerlerinde bulunan mevcut reklam ünitelerinin kaldırılması ve teknik şartnamede özellikleri belirtilen yeni reklam ünitelerinin temini, montajı, bakım ve onarımı karşılığında reklam yerleri 2886 Sayılı D.İ.K’nun 45.maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü”(Arttırma) ile ihale edilerek 10 yıl süre ile kiraya verilecektir.

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek dosyalarında ilanda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur. Kiralama ihalesiyle ilgili daha fazla bilgi;

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi: KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
 • İlan Numarası: ILN01382531
 • Şehir: KARS
 • İlçe: Merkez
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Kiraya Verme
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 17.06.2021 — saat: 14:30
 • Niteliği, Türü ve Miktarı: 15 adet Klimalı Kapalı Otobüs Durağı yeri, 15 adet Kapalı Otobüs Durağı yeri, 40 adet Açık Otobüs Durağı yeri, 40 adet Raket Reklam Vitrini yeri, 2 adet Megalight yeri, 80 adet Bilboard yeri, 2 adet Totem Yeri, 2 adet CLP Silindir Kule yeri olmak üzere toplam 196 adet Açık Hava reklam materyalinden oluşmaktadır.
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Kars Belediye Başkanlığı, Yusufpaşa Mahallesi, Karadağ Caddesi, No: 19 adresindeki Hizmet binasında bulunan Belediyemiz Toplantı Salonu

KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Kars Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif yerlerinde bulunan mevcut reklam ünitelerinin kaldırılması ve teknik şartnamede özellikleri belirtilen yeni reklam ünitelerinin temini, montajı, bakım ve onarımı karşılığında reklam yerleri 2886 Sayılı D.İ.K’nun 45.maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü”(Arttırma) ile ihale edilerek 10 yıl süre ile kiraya verilecektir.

2- İhaleye konu reklam ünitelerinin teknik özellikleri ihale teknik şartnamesinde belirtilmiş olup; 15 adet Klimalı Kapalı Otobüs Durağı yeri, 15 adet Kapalı Otobüs Durağı yeri, 40 adet Açık Otobüs Durağı yeri, 40 adet Raket Reklam Vitrini yeri, 2 adet Megalight yeri, 80 adet Bilboard yeri, 2 adet Totem Yeri, 2 adet CLP Silindir Kule yeri olmak üzere toplam 196 adet Açık Hava reklam materyalinden oluşmaktadır.

3- İhaleye çıkarılacak  196 adet Açık hava reklam ünitelerinin yerinin kiraya verilmesi aylık kira muhammen bedeli KDV hariç 52.952,33-TL olup geçici teminatı ise (10 yıllık muhammen bedelin % 3’ ü oranında)  190.630,00TL.dir.

4- İhale alıcısı ihalenin kesinleşmesinin kendisine bildirilmesinden itibaren 15 gün içerisinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek 10 yıllık kira bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında kesin teminat alınacaktır. ve KDV, ihale damga vergisi, karar pulu ve sözleşme damga vergisi bedellerini Belediyemiz veznesine yatırarak noterden tescil edilecek kira mukavelesi yapmak zorundadır. Her türlü vergi, resim ve harçlarla, sözleşme giderleri ihale alıcısına aittir.

5- İhale 17/06/2021 Perşembe günü saat:14.30’da Kars Belediye Başkanlığı, Yusufpaşa Mahallesi, Karadağ Caddesi, No:19 adresindeki Hizmet binasında bulunan Belediyemiz Toplantı Salonunda Encümen  huzurunda  yapılacaktır.

6- İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebileceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde teknik şartname dahil 250,00TL bedel karşılığında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilecektir.

7- DOSYA İÇERİSİNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU EVRAKLAR

8- İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek dosyalarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:

A- İstekli Gerçek Kişi İse;

 • İsteklinin T.C. Kimlik numarasını içeren tasdikli nüfus cüzdan sureti veya Nüfus cüzdan fotokopisi ,
 • İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı ,
 • İstekli,reklam işi yaptıklarına dair kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 • Noter tasdikli imza sirküsü
 • Vekaleten katılıyor ise, noter tasdikli vekaletname ve vekalet verenin imza sirküsü ve katılanın imza  sirküsü,
 • Geçici teminat (10 yıllık muhammen bedelin % 3’ ü oranında) bedelinin ihale saatinden önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubunu ibraz etmesi, makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)
 • Şartname dosya bedeli olan 250.00TL yatırdığına dair belge,
 • 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

B- İstekli Tüzel Kişi İse;

 • İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, reklam işi yaptıklarına dair ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge Ticaret Odasından veya resmi makamlardan şirket siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge,
 • Şirket adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin yetkilisi olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve imza sirküsü
 • Geçici teminat (10 yıllık muhammen bedelin % 3’ü oranında) bedelinin ihale saatinden önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubunu ibraz etmesi, makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)
 • İhale şartname dosya bedeli olan 250.00TLyatırdığına dair belge.
 • 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

C- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (7-A) ve (7- B)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeleri, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi biri.

D- İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin  vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.

E- İstekli tarafından Şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair ihale dokümanının imzalı örneği.  

F- Belediyemize borcu olmadığına dair ilgili Müdürlüklerden alınmış borç sorgulama belgesi.

G- Açık hava reklam işi ile ilgili olarak en az bir kamu kuruluşu ya da belediyeden (iştirakleri dahil) son  5 yıldır açık hava reklam işletmeciliği yapmakta olduğuna dair, ilgili idareden alınmış belge vermek zorundadır. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan firmalardan en az bir tanesi bu şartı tamamıyla sağlaması gerekir.

9- İhalelere iştirak etmek isteyen istekliler, ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtecekleri gibi yukarıda belirtilen belgelerle birlikte takdir edilen muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı D.İ.K’nun 37.maddesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç 17/06/2021 günü ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir. Geçerli en yüksek teklif fiyatının altında olmamak üzere ihale komisyonunca artırıma gidilecek olup, artırım sonucunda verilen en yüksek teklif İdarece uygun bedel olarak kabul edilecektir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

10- İhale Komisyonu, (Encümen) gerekçesini kararda belirtmek suretiyle 2886 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11- Kira artışları yıllık TÜFE (Tüketici Üretici Fiyat Endeksi) artışlarına göre hesaplanır.

12- Belediyemiz encümenince alınan ihale kararı, ita amirince karar tarihinden itibaren 15(onbeş) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. Karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

13- İta amirince onaylanan ihale kararı onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü içinde, ihale yapılan veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesi halinde bu durum istekliye aynı şekilde bildirilir.

14- Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

15- İsteklilerin yukarıda belirtilen belgeleri ihale saatinde İhale Komisyonu (Encümen) Başkanlığına ibraz  etmeleri şarttır.

16- İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, belirtilmeyen hususlarda ayrıca kiralamada idari ve teknik şartnamelerinin hükümleri geçerlidir.

17- İhaleye 2886 sayılı Kanunun 6.maddesinde belirtilen kişiler katılamayacaktır.

18- İhaleden ve sözleşmeden doğan kira ile ilgili her türlü anlaşmazlıklar Belediye Encümeninde görüşülerek çözümlenecektir. Uyuşmazlık halinde ise Kars Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

İlan olunur.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir