Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Yumurta Tavuğu Satışı Yapılacaktır

✔ Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Yumurta Tavuğu Satışı Yapılacaktır

İlan Bilgileri
 • İlan No: ILN01294207
 • Şehir: İZMİR
 • İlçe: Foça,
 • İlan Türü: İHALE,
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
 • İhale Türü: Satış,
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 28.01.2021 – saat: 10:30
 • Niteliği, Türü ve Miktarı: Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdumuzun Kümes Hayvancılık işkoluna ait ekonomik ömrünü tamamlamış yaklaşık 36.146 adet yumurta tavuğunun satış işi,
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü toplantı salonunda,
✔ T.C ADALET BAKANLIĞI
FOÇA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ

     Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdumuzun Kümes Hayvancılık işkoluna ait ekonomik ömrünü tamamlamış yaklaşık 36.146 Adet yumurta tavuğunun satış işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi gereği açık teklif usulü ile satışı yapılacaktır.

CİNSİMİKTARITAHMİNİ
BEDELİ
GEÇİCİ
TEMİNAT

TUTARI(%3)
EKONOMİK ÖMRÜNÜ
TAMAMLAMIŞ
YUMURTA TAVUĞU
55.000 KG167.805,00 TL.5.034,15TL.
TOPLAM167.805,00 TL.5.034,15TL.


Madde-
1  Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdumuzun Kümes Hayvancılık işkoluna ait ekonomik ömrünü tamamlamış yaklaşık 36.146 Adet yumurta tavuğunun satış işidir.

Madde- 2 İhale;2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi gereği açık teklif usulü artırma suretiyle  yapılacaktır.

Madde- 3 İhale; 28.01.2021 tarihinde Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır.

Madde- 4  Muhammen bedel, KDV Hariç olmak üzere 167.805,00 TL. olup, geçici teminat miktarı bu tutarın en az  % 3 ü olan 5.034,15 TL. dir.

Madde- 5  İhale şartnamesi ile diğer evraklar; mesai saatleri içinde Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğümüzün Satınalma bürosundan 100,00 TL.(YüzTL.) karşılığında  temin edilebilir.

Madde- 6 İhaleye katılacak olan gerçek yada tüzel kişilerin aşağıdaki belgeler ile ihale gün ve saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir;

A) Gerçek kişiler
 • Nüfus cüzdan fotokopisi (aslı ile beraber),
 • Türkiye’de tebligat için adres beyanı,
 • Vekaleten katılıyor ise ,vekaletname ile vekile ait nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ile beraber),
 • Geçici teminat mektubu yada kurum işyurdu banka hesabına yatırıldığına dair dekont,
 • Güncel vergi borcu yoktur, belgesi (ihale ilk ilan tarihinden sonra alınmış)
 • Güncel SGK borcu yoktur belgesi (ihale ilk ilan tarihinden sonra alınmış)
 • İhale dokümanı satın aldığına dair makbuz
B) Tüzel Kişiler
 • Şirketin tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri;
 • Şirketin kuruluşunu ve faaliyetini gösteren ticaret sicil gazetesi
 • Şirket adına ihaleye katılan kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekaletname
 • İhale yılı içinde alınmış sicil tasdiknamesi
 • Tebligat adresi beyanı Geçici teminat mektubu yada kurum işyurdu banka hesabına yatırıldığına dair dekont,
 • Güncel vergi borcu yoktur, belgesi (ihale ilk ilan tarihinden sonra alınmış)
 • Güncel SGK borcu yoktur belgesi (ihale ilk ilan tarihinden sonra alınmış)
 • İhale dokümanı satın aldığına dair makbuz

C) Ortak Girişimler
 • Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edilecek belgeleri

Madde- 7 İdareye verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır.

Madde- 8 Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten/vekaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde- 9 Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale komisyonu 2886 Sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde- 10 İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 37. md. hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü mektupla da gönderebilirler.

Madde- 11 Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Madde- 12 Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup; İhalenin süresi 1. md. de belirtilen miktarlar tamamlanana kadardır.

Madde- 13 Satışı yapılacak olan yumurta tavukları için istekliler İhale tarihi itibariyle Kesimhanede kestireceklerine dair kesimhane kesim evrakını ihale teklif evrakları ile birlikte idaremize ibraz edecektir.

Madde- 14 Bu satışla ilgili olarak doğacak her türlü vergi, resim, harç, borsa tescil ücreti, maniplasyon, nakliye ilave ücreti, tavukların taşınması, yüklenmesi  ve benzeri tüm masraflar alıcıya ait olacaktır.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 17.ve18.maddeleri gereği İLANEN DUYURULUR.

 

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok