TCDD Isparta Gar Sahası İçindeki Büfe Kiraya Verilecektir

✔ TCDD Isparta Gar Sahası İçindeki Büfe Kiraya Verilecektir

1- Isparta İli,  Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi, mülkiyeti ve tasarrufu TCDD’ye ait 32 ada, 5 sayılı parsel üzerinde kayıtlı Isparta Gar Sahası içinde, 18,00 m2 kapalı 12,00 m2 açık alan olmak üzere toplam 30,00 m2 alanlı taşınmaz “büfe” olarak kullanılmak üzere KDV hariç 850,00 TL/AY (SEKİZYÜZELLİTÜRKLİRASI) muhammen bedel üzerinden kapalı teklif usulü ile kiraya verilecektir.

2- İhale 30.01.2020 PERŞEMBE günü saat 15:30’da TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Eğitim ve Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3- İhale konusu taşınmaz için ihale üzerinde kalan istekli ile kullanım amacına uygun olmak şartıyla ilgili Kurum, Kuruluşlardan gerekli her türlü izin ve ruhsatların alınması, TCDD’nin uygun görmesi ve bu izinler çerçevesince taşınmaz üzerinde planlanan inşa, tamirat ve tadilatların tamamlanması için üç (3) aylık Ön İzin Sözleşmesi akdedilecek ve bu izin süresi içinde üç aylık kira bedelinin %20’si sözleşme öncesinde peşinen tahsil edilecek olup, ön izin sözleşmesine müteakip 31.12.2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere Açık ve Kapalı Alan Kira Sözleşmesi akdedilecektir.

a) Kira bedeli AYLIK olarak peşin tahsil edilecek olup müteakip yıllarda tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) on iki aylık ortalamalara göre değişim ile kiralanan yerin durumu, çevresindeki gelişmeler ve çevre emsal kira bedelleri dikkate alınarak artırımlar yapılacaktır.

b )Kiralanacak olan taşınmaz “büfe” kullanım amacı dışında kullanılamayacaktır.   

c) Taşınmaza ait her türlü masraf kiracıya aittir.

d) Kiralanacak taşınmazın demiryolu koridor genişlikleri ve güvenlik mesafeleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 18/06/2014 Tarihli ve TS 11939/T2 sayılı Mecburi Standart Tebliğine göre yanıcı, patlayıcı maddeler, can, mal ve seyrüsefer güvenliği açısından tehlike oluşturacak tesislerde demiryolu emniyeti açısından TCDD’nin uygun göreceği şekilde gerekli güvenlik mesafelerine uyulacak olup, güvenlik tedbirleri alınacak ve tüm masrafları kiracıya ait olacaktır.

e) Kiralanacak taşınmaza TCDD’nin ihtiyacı olması halinde veya taşınmazın yeniden değerlendirilmesi halinde yapılacak tebligata müteakip en geç 2 (iki) ay içinde şartsız ve nizasız kiracı tahliye edecektir.

f) Taşınmazda alkol ve alkol türevli içecek ve yiyecek satışı yapılamaz.

g) Teşekkülümüz mülkiyetinde bulunan bahse konu 18,00 m2 kapalı 12,00 m2 açık alan olmak üzere toplam 30,00 m2 alanlı taşınmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığınca “Gülpark Turizm Merkezi” ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca “Millet Bahçesi” yapılması uygun görülen alan içinde kalmakta olup, kiralama talebinde bulunan gerçek ve tüzel 3ncü şahıslardan, söz edilen projelerden herhangi biriyle alakalı sürecin başlatılması halinde taraflarına yapılacak tebligata müteakip en geç iki (2) ay içinde şartsız ve nizasız tahliye edeceğine dair noter tasdikli tahliye taahhütnamesi alınacaktır. 

4- İhaleye yerli isteklikler katılabilecektir.

5- İhaleye ait ilan Isparta Valiliği, Isparta Belediye Başkanlığı, Isparta Gar Müdürlüğü ilan panolarında ve TCDD’nin “www.tcdd.gov.tr.” internet adresinde, İhale Şartnamesi ise TCDD 7. Bölge Emlak Servis Müdürlüğü-Afyonkarahisar’da ücretsiz görülebilir.

6- İhaleye Katılacak isteklilerden;

A) İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde:

*Kanuni İkametgah Belgesi,

*Nüfus Cüzdanı sureti,

*Noter tasdikli imza sirküleri,

*Savcılıktan iyi hal kağıdı (Sabıka kaydının olması halinde Mahkeme Kararı ile birlikte verilecektir.),

*Geçici teminat bedelinin ödendiğine dair geçici teminat banka dekontu ya da teminat mektubu, 3.000,00TL (ÜÇBİNTÜRKLİRASI)

*İsteklilerin vekâleten temsil edilmesi halinde, vekilin Noter tasdikli vekâletnameleri, imza sirküleri ve Nüfus Cüzdan sureti,

*Türkiye’deki tebligat adresi (Şartname eki örneğine göre),

*Şartname satışına ait banka dekontu, KDV dâhil 59,00TL (ELLİDOKUZTÜRKLİRASI)

*Şartname eki Özel Şartlarda (olması durumunda) istenilen belgelerin verilmesi ve koşulların sağlanması,

B) İsteklilerin Tüzel Kişilik Olması Halinde:

*Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan ortaklık ve sermaye durumlarının ihalenin yapıldığı tarihte geçerliliğini koruduğunu belirtir belge,

*Tüzel kişiliğe ait ihalenin yapıldığı yıl içerisinde halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odasına ait kayıt belgesinin aslı veya aynı odadan alınmış ihalenin yapıldığı yıl vizesini içeren kimlik kartı,

*Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edenlerin bu işle ilgili imza sirküleri ve Nüfus Cüzdan sureti,

*Tüzel kişiliğin son döneme ait vergi beyannamelerinde beyan edilen gelir ve kurumlar vergilerinin, ödendiğine ve borcunun olmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden ve SGK’dan (Sosyal Güvenlik Kurumu) borcunun bulunmadığına dair belge veya taahhütname.

*Geçici teminat bedelinin ödendiğine dair geçici teminat banka dekontu ya da teminat mektubu, 3.000,00TL (ÜÇBİNTÜRKLİRASI)

*İsteklilerin vekâleten temsil edilmesi halinde, vekilin Noter tasdikli vekâletnameleri, imza sirküleri ve Nüfus Cüzdan sureti,

*Türkiye’deki tebligat adresi (Şartname eki örneğine göre),

*Şartname satışına ait banka dekontu, KDV dahil 59,00TL (ELLİDOKUZTÜRKLİRASI)

*Şartname eki Özel Şartlarda (olması durumunda) istenilen belgelerin verilmesi ve koşulların sağlanması,

C) İsteklilerin Ortak Girişim Olması Halinde:

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişi olma durumlarına göre her birinin Bu maddenin A ve B bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler ve Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış ve tescil edilmiş ortaklığa ait sözleşme.

A, B, C bentlerinde istenilen belgelerin tümünün aranan şartlara haiz olarak “ihale tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış” asılları veya Noter tasdikli suretleri olması zorunludur.    

Taahhütname veren isteklilerden ihaleyi kazanan istekliden ilgili Kurumlardan, kaydı veya borcu olmadığına dair belge getirmesi istenecek olup TCDD tarafından belirtilen süre içerisinde bu belgeleri getirmeyen veya taahhüdünün geçerli olmadığı tespit edilen isteklinin geçici teminatı irat kaydedilecektir.

D) Teklif Mektubu, (kullanım şeklinin belirtilmesi gerekmektedir.)

(İstenilen belgelerin tümü son üç ay içinde alınmış asılları veya noter tasdikli suretleri olacaktır)

7- İhaleye katılmak isteyenler İhale dosyasını en geç 30.01.2020 PERŞEMBE günü saat 15:30’a kadar TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonuna teslim edeceklerdir.

8- Posta ile yapılan teklifler geçerli olup, gerek posta ile gerekse elden süresi içinde yapılmayan, ihalenin esasını değiştirecek nitelikte belgeleri eksik olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9- İhaleye katılan istekliler arasında en yüksek teklifi veren 1nci talipli ile sözleşme imzalanacak olup 1nci taliplinin sözleşme imzalamaması halinde geçici teminatı irat kaydedilecektir.

İhale Komisyonunca uygun görülmesi halinde 2nci talipli ile sözleşme imzalanacak olup 2nci taliplinin de sözleşme imzalamaya gelmemesi halinde geçici teminatı irat kaydedilecektir. İhaleye tek katılımın olması halinde aynı şartlarla; PAZARLIK YÖNTEMİ uygulanacaktır.

10-  TCDD bu ihalede 2886 sayılı “Devlet İhale Kanunu” ve 4734 sayılı “Kamu İhale Kanunu”na tabi değildir. Bu nedenle de bu işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte, dilediği istekliye ihale etmekte veya ihaleyi dilediği usulde yeniden yapmakta tamamen serbesttir.

Teklif veren istekliler bu hususa itiraz etmeyeceklerini peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir.

ADRES: TCDD 7. Bölge Müdürlüğü, Ali Çetinkaya Mahallesi, Silo Yolu Caddesi, No:2/6 PK:03040 Afyonkarahisar     

TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA  7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ      

TEL    : 0 272 2137621 / 4248      FAKS : 0 272 214 4729

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok