TÜBİTAK SAGE Vericili Veri Toplama Sistemi Mal Alımı İhalesi

✔ TÜBİTAK SAGE Vericili Veri Toplama Sistemi Mal Alımı İhalesi

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma Geliştirme Enstitüsünün vericili veri toplama sistemi alımı TÜBİTAK Ar-Ge İhale Yönetmeliğinin  19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale, TÜBİTAK SAGE Yerleşkesinde 12 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.00’da gerçekleştirilecektir. Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar TÜBİTAK SAGE Lalahan Yerleşkesi adresine elden teslim edilebileceği gibi  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İlan Bilgileri
 • İlan Sahibi: TÜBİTAK SAVUNMA SANAYİİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ  
 • İlan Numarası: ILN01417945
 • Şehir: ANKARA
 • İlçe: Merkez
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
 • İhale Türü: Mal Alımı
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 12.08.2021 — saat: 10:00
 • İhale Kayıt No: 2021/410599
 • Niteliği, Türü ve Miktarı: 67 adet Vericili Veri Toplama Sistemi
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: TÜBİTAK SAGE yerleşkesi, Mamak/ANKARA
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU
✔ TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU

SAVUNMA SANAYİİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ

Vericili Veri Toplama Sistemi Alımı

Vericili Veri Toplama Sistemi alımı TÜBİTAK Ar-Ge İhale Yönetmeliği 19. Maddesi uyarınca açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.3. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. İhale dokümanında yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 • 4.2.1. Teklif edilen bedelin %10’u olacak şekilde banka referans mektubu

5 – Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6-  İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını İdare adresinden görebilecek ve bedeli karşılığında İdareden satın alabilecektir.

8- Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar TÜBİTAK SAGE Lalahan Yerleşkesi adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda İdari Şartnamede belirtilen tarihe kadar geçerli olmak üzere geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok