Reklam Alanı
Reklam Alanı
Kamu Personel Alımları 286 0

Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Sürekli İşçi Alımı

Paylaş:

✔ Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Sürekli İşçi Alımı

İlan Bilgileri

  • İlan No: DPB841459
  • Şehir: ESKİŞEHİR
  • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
  • Resmi Gazete Yayım Tarihi: 15.02.2021
  • Eleman Sayısı: 1
  • Aranılan Nitelik ve Unvan, Eğitim durumu: Meslek Lisesi Bilişim Teknolojileri veya Ön lisans Bilgisayar/Bilişim Teknolojileri bölümü
  • Başvuru Süresi: Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 15-19 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığından:    

✔ SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının ek listede belirtilen biriminde, 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile istihdam edilmek üzere bir engelli işçi alımı yapılacaktır.

A- BAŞVURU ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2) Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
3) Askerlikle ilişiği olmamak (askerliğini yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
5) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ya da hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
6) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.
7) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre işe göndermede öncelikli olan adaylar için; bu durumları işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmemekle birlikte, aynı maddenin altıncı fıkrası saklı kalmak kaydı ile öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

ÖZEL ŞARTLAR:

1- Başvurunun son tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 30 yaşından gün almamış olmak.
2) Eskişehir ilinde ikamet ediyor olmak.
3) Başvurunun son tarihi itibariyle meslek liselerinin Bilişim Teknolojileri bölümünden veya ön lisans Bilgisayar/Bilişim Teknolojileri dalından mezun olmak.
4) Tüm vücut fonksiyon kaybının en az %40 olduğunu gösterir yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sağlık kurulu raporu belgesine sahip olmak.


B- BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ:

1) Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 15-19 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacaktır (şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).

C- NOTER KURA İŞLEMLERİ

1- Açık iş gücü sayısının 4 (dört) katı asil ve 4 (dört) katı yedek aday Noter kurası ile belirlenecektir. Aday sayısının alımı yapılacak personel miktarının 4 katı ve daha az olması durumunda ise kura çekimi yapılmayacak, adaylar belge kontrolünü takiben sözlü sınav için çağrılacaktır (işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylara da aynı yöntem uygulanacaktır).

2) Noter kura çekimi 03 Mart 2021 Çarşamba günü saat 14.00’da MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığında gerçekleştirilecektir. COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona izleyici alınmayacaktır.

3) Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda https://www.ant.gov.tr/ adresinden duyuru yapılacaktır.

 4) Kura sonuçları ve diğer her türlü duyuru https://www.ant.gov.tr/ adresinde ilan edilecek olup adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.

D- SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

1) Noter kurası neticesinde aday listesine giren, belgelerini eksiksiz teslim eden ve ilanda belirtilen şartları taşıdığı belirlenen adaylara genel kültür, genel yetenek, mesleki bilgi ve beceri konularında sözlü sınav uygulanacaktır.

2) Sözlü sınava katılacak adayların sınav öncesinde ulaştıracakları belgeler, belgelerin ulaştırılma yeri ve tarihleri ile diğer hususlar https://www.ant.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.

3) Adaylar tarafından ulaştırılan belgeler evrak inceleme komisyonu tarafından incelendikten sonra belgeleri eksiksiz olan ve belirlenen şartları taşıdığı tespit edilenler sözlü sınava katılmaya hak kazanacaklardır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri https://www.ant.gov.tr/ adresinde ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

4) Adayların sözlü sınav puanı, sınav kurulu üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle belirlenecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir.

5) Yapılan sözlü sınav sonucunda başarılı olanlar asıl ve yedek olarak https://www.ant.gov.tr/ adresinde ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

6) Sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde yazılı olarak Sınav Kuruluna itiraz edilebilir (itiraz sahibinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, adres bilgileri ve ıslak imzası olmayan dilekçeler ile e-posta, faks vb. yoluyla ya da usulüne uygun olsa bile itiraz süresi geçtikten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır). İtirazlar 5 (beş) iş günü içerisinde Sınav Kurulu tarafından karara bağlanarak sonuç iadeli taahhütlü posta yoluyla itiraz sahibine bildirilecektir.

E- GÖREVE BAŞLAMA

1- Sözlü sınav sonucunda göreve başlamaya hak kazanan adayın ulaştıracağı belgeler, belgelerin ulaştırılma yeri ve tarihleri ile diğer hususlar https://www.ant.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.

2) Belgeleri eksiksiz ve geçerli olan adaylar Güvenlik Soruşturmasının ve/veya Arşiv Araştırmasının neticelenmesine müteakiben göreve başlatılacaklardır.

3) Sözlü sınav sonucunda başarılı olanlardan “işe alınacağı meslek kolunda istihdamında sakınca bulunmadığına” dair yetkili sağlık kuruluşlarından temin edilecek sağlık kurulu raporu istenecektir.

4) Deneme süresi 3 ay olup bu süre içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

5) Göreve başlamaya asil olarak hak kazanan adayın herhangi bir sebeple atamasının yapılmaması veya yapıldığı halde iptal edilmesi ya da benzeri nedenlerle atama yapılan pozisyonun boşalması halinde, bu pozisyona, sözlü sınav sonrası ilan edilen yedek listede yer alan adaylardan nihai başarı sırasına göre atama yapılabilir. Yedek listede yer alıp ataması yapılmayanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.

İlanen duyurulur.

EK
KURUMU: MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI

TEŞKİLAT: TAŞRA

UNVANIDURUMUÇALIŞTIRILACAĞI İŞYERİİLİEĞİTİM DURUMUADEDİ

Sürekli İşçi “İşçi”


Engelli
MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Batı Bölge Müdürlüğü
Eskişehir (Merkez)
Meslek Lisesi Bilişim Teknolojileri veya Ön lisans Bilgisayar/BilişimTeknolojileri bölümü

1

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir