Reklam Alanı
Reklam Alanı
Kamu Personel Alımları 257 0

Gençlik ve Spor Bakanlığı 25 Personel Alımı Yapıyor….

Paylaş:

Gençlik ve Spor Bakanlığı 25 Personel Alımı Yapıyor….

İlan Bilgileri

  • İlan No: DPB841404
  • Şehir: ANKARA
  • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
  • Resmi Gazete Yayım Tarihi: 08.01.2021
  • Eleman Sayısı: 25
  • Aranılan Nitelik ve Unvan: Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı
  • Başvuru Süresi: 08 Şubat 2021 (10.00) – 15  Şubat  2021  (17.00) tarihleri arasında,

Bakanlığımız  merkez  teşkilatında  istihdam  edilmek  üzere  657  sayılı  Devlet  Memurları Kanunu ile Gençlik ve Spor Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Yarışma Sınavı ile 25 (yirmibeş) Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır.

I- ÖĞRENİM DALLARINA GÖRE KONTENJAN DAĞILIMI VE KPSS PUAN TÜRLERİ
GrupÖğrenim DallarıKontenjanKPSS Puan Türü
1. GrupÜniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk Fakültesi programlarından mezun olmak5KPSS P4
2. GrupÜniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren
Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi programlarından mezun olmak
10KPSS P23
KPSS P29 KPSS P39
3. GrupÜniversitelerin en az dört yıllık beden eğitimi ve spor öğretimi veren Fakülte ve Yüksekokul programlarından
mezun olmak
10KPSS P3
II- YARIŞMA SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

1-  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48’inci  maddesinin  (A)  bendinde  yer  alan genel şartları taşımak.

2-  Üniversitelerin  en  az  dört  yıllık  lisans  eğitimi  veren  ve  yukarıda  yer  alan  tabloda belirtilen  öğrenim  dallarından  veya  bunlara  denkliği  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

3- Yarışma sınavının yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

4-   ÖSYM   tarafından   2019   ve   2020   yıllarında   yapılan   Kamu   Personeli   Seçme Sınavlarında, yukarıda öğrenim dallarına göre belirlenen puan türlerinden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

5- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

6- Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

III- BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

1-  Başvuru  şartlarını  taşıyan  adaylar,  08  Şubat  2021  (10.00)  –  15  Şubat  2021  (17.00) tarihlerinde basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden “Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu” nu doldurarak elektronik ortamda yapacaklardır.

2- Adaylar başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere jpeg formatında fotoğraf olarak yükleyeceklerdir.

3- Adaylar başvurularını tamamladıktan sonra “Başvuruyu Onayla” butonunu kullanarak başvurularını tamamlayacaklardır.

4- basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden e-başvuru formunu doldurmayan veya başvurusunu onaylamayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

5-  Bu  duyuruda  belirtilen  esaslara  uygun  olmayan,  posta  yolu  veya  şahsen  müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6- Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

7-  Başvuru  işleminin  hatasız,  eksiksiz  ve  duyuruda  belirtilen  hususlara  uygun  olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

8- Adayların başvurunun son günü itibariyle aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

9-  İlan  edilen  kontenjanlar  için  belirlenen  başvuru  tarihinin  son  günü  itibariyle  aranan nitelikleri taşıyan adaylar, başvuru şartlarını taşıdığı farklı kontenjan gruplarından sadece biri için duyuruda belirlenen şekilde başvuruda bulunabilecektir.

IV- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-  Biyometrik  fotoğraf  (son  altı  ay  içinde  çekilmiş  ve  adayın  kolaylıkla  tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olmalıdır),

2-  Mezuniyet  durumunu  gösterir  diploma  veya  doğrulama  kodu  bulunan  mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınmış denklik belgesi),

3- KPSS sonuç belgesinin doğrulama kodlu sureti,

4- Yazılı özgeçmiş,

5-  Sağlıkla  ilgili  olarak  görevini  devamlı  yapmaya  engel  bir  hali  olmadığına,  adli  sicil kaydı  bulunmadığına,  erkek  adaylar  için  askerlikle  ilişiği  olmadığına  dair  adayın  yazılı  beyanı. (Yazılı  beyana  ilişkin  hususlar  dilekçe  şeklinde  yazılarak  adaylar  tarafından  imzalanacak  ve sisteme yüklenecektir.)

V- YARIŞMA SINAVININ ŞEKLİ VE KONULARI

1- Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır.

2-  Yazılı  ve  sözlü  sınavda  başarılı  sayılabilmek  için  en  az  70  (yetmiş)  puan  almak gerekmektedir. Başarı puanı 70’tir.

3- 2019 veya 2020 lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yapılan başvurular  arasından,  her  bir  grup  için  en  yüksek  puana  sahip  adaydan  başlanarak  atama yapılacak kontenjan sayısının 20 (yirmi) katı aday,  son sıradaki  adayla aynı  puanı alanlar dâhil olmak üzere, yazılı sınava çağırılacaktır.

4-  Yazılı  sınavda  70  (yetmiş)  ve  üzeri  puan  almak  şartıyla  her  bir  grup  için  en  yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak, atama yapılacak kontenjan sayısının 4 (dört) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere, sözlü sınava çağırılacaktır.

5- Adaylara  yazılı  sınavda;  genel  kültür ve genel  yetenek alanında  yüzde otuz,  mesleki alan  bilgisinde  ise  yüzde  yetmiş  oranında  olmak  üzere  sorular  yöneltilecektir.  Genel  kültür  ve genel yetenek konuları tüm gruplar için ortak; mesleki alan bilgisi soruları, ise her bir grup için ayrı ayrı sorulacaktır.

6-  Yazılı  sınavın  Bakanlığımızca  yapılması  veya  başka  bir  kurum/kuruluşa  yaptırılması halinde    yazılı   sınava   dair   kılavuz   Bakanlığımız   internet   sitesinde   daha   sonra   ayrıca yayımlanacaktır.

7- Gruplara göre sınav konuları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

YARIŞMA SINAVI ANA ve ALT KONU BAŞLIKLARI
SINAV KONULARI ANA BAŞLIKLARSIRAALT KONULAR1.
Grup
2.
Grup
3.
Grup
GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK1657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
2T.C Anayasası
3Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
4Türkçe Dil Bilgisi
5Temel Bilgisayar Bilgisi ve Ofis Programları
MESLEKİ ALAN BİLGİSİ65237 sayılı Türk Ceza Kanunu
75018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
82577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
96698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu
102886 sayılı Devlet İhale Kanunu
114721 sayılı Türk Medeni Kanunu
126098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
136245 sayılı Harcırah Kanunu
144734 sayılı Kamu İhale Kanunu
153628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
164483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
174688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
184857 sayılı İş Kanunu
193289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu
20351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu
215102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanun
226222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun
231 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Gençlik ve Spor Bakanlığı Bölümü)
242942 sayılı Kamulaştırma Kanunu
252004 sayılı İcra ve İflas Kanunu
266328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu
Kanunu
274982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu
283071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
295442 sayılı İl İdaresi Kanunu
30Siyaset Bilimi
31Yönetim Bilimleri
32Yönetim Hukuku
33Türk Siyasi Hayatı
34Mikro İktisat
35Makro İktisat
36Türkiye Ekonomisi
37İşletme Yönetimi
38Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Giderleri, Borçları)
39Bütçe
40Maliye Politikası
41Genel Muhasebe
42Çalışma Ekonomisi
43Spor Bilimine Giriş
44Spor Psikolojisi
45Spor Sosyolojisi
46Spor Tarihi
47Spor Fizyolojisi
48Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım
49Temel Antrenman Bilimi
50Sporda Öğretim Yöntemleri
51Spor Hukuku
52Sporda Yönetim ve Organizasyon
8- Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, (50 puan)
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (10 puan)
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)
e) Genel kültürü ve genel yeteneği, (10 puan)
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan)
konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Komisyon üyelerinin vermiş   olduğu   puanların   aritmetik   ortalaması   esas   alınmak   suretiyle   sözlü   sınav   puanı belirlenecektir.

9-  Sözlü  sınavda  başarılı  sayılmak  için  yarışma  sınavı  komisyonu  başkan  ve  üyelerinin yüz  tam  puan  üzerinden  verdikleri  puanların  aritmetik  ortalamasının  en  az  yetmiş  olması zorunludur.

10- Yarışma sınavına girmeye hak kazanan adaylar, yazılı sınavın yeri ve tarihi ile yazılı sınavda başarılı olup sözlü sınava girmeye hak kazananlar ve sözlü sınavın yeri ve tarihleri daha sonra   Bakanlığımız   internet   sitesinde   ilan   edilecek   olup   adaylara   ayrıca   yazılı   tebligat yapılmayacaktır.

11-  Yazılı  sınavda  70  puan  ve  üzerinde  puan  almış  olmak  tek  başına  sözlü  sınava çağırılmak için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

12-  Yazılı  ve  sözlü  sınava  katılmaya  hak  kazandığı  halde  belirlenen  tarihlerde  sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaklardır.

13- Sözlü sınav esnasında yarışma sınavı komisyonunca tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt alınmayacaktır.

14- Adaylar sınav sonuçlarını basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden öğreneceklerdir.

15-  Sınav  sonuçları  ile  ilgili  duyurular  Bakanlığımız  internet  sitesinde  daha  sonra  ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

VI- YARIŞMA SINAVI SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA İŞLEMLERİ

1-  Yarışma  Sınavı  başarı  puanı;  sözlü  sınavda  başarılı  olan  adayların  yazılı  ve  sözlü puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

2-  Yarışma  Sınavı  Komisyonu  tarafından  en  yüksek  Yarışma  Sınavı  başarı  puanı  alan adaydan başlamak suretiyle, her bir grup için atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl, yarısı kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir.

3- Asıl ve yedek listelerinde sıralama yapılırken adayların Yarışma Sınavı başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek olana, KPSS puanı yüksek olana öncelik verilecektir.

4- Yarışma Sınavı sonucunda asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı kadrolarına atamaları yapılacaktır.

5-  Belge  ile  ispatı  mümkün  olan  zorunlu  haller  olmaksızın  belirtilen  süreler  içinde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz. Bunlardan belge ile ispatı mümkün olan zorunlu haller nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşanların atama işlemleri iptal edilir.

6- Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, altı aylık bir süreyi aşmamak üzere yarışma sınavı yedek listesindeki başarı sırası dikkate alınarak atama yapılabilir.

7-  Yarışma  Sınavından  70  ve  üzerinde  puan  almış  olmak,  asıl  ve  yedek  listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

8- Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır. Atanma şartlarını    taşımadıkları    sonradan    anlaşılanların    sınavları    geçersiz    sayılarak    atamaları yapılmayacak yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

VII- İTİRAZLAR

1- Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, her bir sınav sonucunun ilan edilmesinden itibaren yedi   (7)   gün   içinde   yazılı   olarak   Personel   Genel   Müdürlüğü   Eğitim   ve   Sınavlar   Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, Sınav Komisyonunca en fazla yedi gün içerisinde incelenerek karara bağlanacak ve itiraz sonucu adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

2-  Belirtilen  süreler  içinde  ıslak  imzalı  ve  yazılı  olarak  Bakanlığımız  Personel  Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırılmayan, İtiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası,    adı,    soyadı,    imza    ve    adres    bilgileri    bulunmayan    itiraz    dilekçeleri    dikkate alınmayacaktır. e-posta veya faksla yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.

VIII- DİĞER HUSUSLAR

1- Bakanlık sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

2-  Sınav  ve  sonuçları  ile  ilgili  Bakanlığımızın  internet  sitesinde  yapılan  tüm  duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

4- Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile Gençlik ve Spor Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

IX- İLETİŞİM

Yazışma Adresi   :  Gençlik ve Spor Bakanlığı
Personel Genel Müdürlüğü
Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No: 13 Altındağ / Ankara
İletişim                :  GSB Kurumsal İletişim Merkezi 444 0 472


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir