Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 303 0

Ankara/Şereflikoçhisar’da Ağıl, Harimi ve Kıraç Tarım Arazileri İhaleyle Kiraya Verilecektir….

Paylaş:

Ankara/Şereflikoçhisar’da Ağıl, Harimi ve Kıraç Tarım Arazileri İhaleyle Kiraya Verilecektir….

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Şereflikoçhisar İlçesi AKİN, HAMZALI, MUSTAFACIK VE YEŞİLYURT (DEVEKOVAN) MAHALLESİNDE BULUNAN AĞIL HARİMİ VE KIRAÇ TARIM ARAZİLERİ KİRAYA VERİLECEKTİR.
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 03.04.2020 — saat: 14:30

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Şereflikoçhisar Belediyesi Encümen Toplantı Salonu,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

1- Akin Mahallesi: 

a) 180119 Ada 23′ nolu Parsel, 32787,82 m2. Kıraç Tarım Arazisi: 

 • Geçici Teminat Bedeli: 416.- TL.
 • İhale Döküman Bedeli: 891.- TL.
 • Muhammen Bedel: 70.- TL.

2- Mustafacık Mahallesi:

a) 712 Ada, 24 nolu Parsel Kıraç Tarım Arazisi: 

 • Geçici Teminat Bedeli: 36.- TL.
 • İhale Döküman Bedeli: 90.- TL.
 • Muhammen Bedel: 70.- TL.

3- Yeşilyurt (Devekovan) Mahallesi: 

a) 172 Ada, 93 nolu Parsel, 22200 m2, Kıraç Tarım Arazisi: 

 • Geçici Teminat Bedeli: 278.- TL.
 • İhale Döküman Bedeli: 600.- TL.
 • Muhammen Bedel: 70.- TL.

b) 172 Ada, 121 nolu Parsel, 3159,78 m2, Ağıl ve Harimi: 

 • Geçici Teminat Bedeli: 40.- TL.
 • İhale Döküman Bedeli: 90.- TL.
 • Muhammen Bedel : 70.- TL.

c) 172 Ada, 124 nolu Parsel, 17194,40 m2, Ağıl ve Harimi: 

 • Geçici Teminat Bedeli: 217.- TL.
 • İhale Döküman Bedeli: 465.- TL.
 • Muhammen Bedel: 70.- TL.

4- Hamzalı Mahallesi: 

a) 101 Ada, 121 nolu Parsel, 44799,85 m2 Kıraç Tarım Arazisi: 

 • Geçici Teminat Bedeli: 567.- TL.
 • İhale Döküman Bedeli: 1215.- TL.
 • Muhammen Bedel : 70.- TL.

b) 101 Ada 131 nolu Parsel, 26799,57 m² Kıraç Tarım Arazisi: 

 • Geçici Teminat Bedeli: 340.-TL.
 • İhale Döküman Bedeli: 730.- TL.
 • Muhammen Bedel : 70.- TL

Mülkiyeti Şereflikoçhisar Belediyesi’ne ait yukarıda nitelikleri ve bedelleri yazılı, Ağıl Harimi ve Kıraç Tarım Arazileri ilk yıl yıllık 1.000,00-m²’si 70.00-TL (Yetmiş Türk Lirası) muhammen bedel üzerinden 3 (Üç yıl) süreyle kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince açık artırma teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

İhale, 03.04.2020 tarihi Cuma günü saat 14:30’de Şereflikoçhisar Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

İhale ile ilgili şartname ve diğer evraklar Şereflikoçhisar Belediyesi Tahakkuk Şefliğinde mesai saatleri içinde görülebilir.

İHALEYE GİRECEKLERDEN İSTENEN BELGELER:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1- İhale dilekçesi,
2- İkametgah belgesi,
3- Nüfus cüzdan sureti,
4- Noter tasdikli imza sirküleri,
5- Oda Kayıt Belgesi (Tarım Arazileri için Ziraat Odası Başkanlığı),
6- Geçici Teminat Bedeli (Nakit veya Teminat Mektubu 3 (Üç) yıl süreli İhale Saatinden önce),
7- Temsil durumunda noterce tasdikli vekaletname ve imza Sirküsü,
8- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
9- Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki 3 (Üç) ay içinde düzenlenmiş belge,
10- Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki 3 (Üç) ay içinde düzenlenmiş belge
11- İhaleye katılanın veya vekilinin Şereflikoçhisar Belediye Başkanlığına borç ilişiği olmadığına dair yazı,
12- Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlarda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez,
13- İhale Döküman Bedeli (İhale saatinden önce Belediyemiz Veznesine ödenmesi gerekmektedir)
,

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-İhale dilekçesi,
2-Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge,
3-Oda Kayıt Belgesi (Tarım Arazileri için Ziraat Odası Başkanlığı),
4-Geçici Teminat Bedeli (Nakit veya Teminat mektubu 3 (Üç) yıl süreli ihale saatinden önce),
5-Noter Tasdikli imza Sirküleri,
6-Temsil durumunda noterce tasdikli vekaletname ile vekalet edene ait imza Sirküleri,
7-Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli girişim beyannamesi,
8-Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki 3 (Üç) ay içinde düzenlenmiş belge,
9-Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki 3 (Üç) ay içinde düzenlenmiş belge,
10-Şirket veya vekilinin Şereflikoçhisar Belediyesine borç ilişiği olmadığına dair yazı,
11- Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlarda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edileme
12- İhale Döküman Bedeli (ihale saatinden önce Belediyemiz Veznesine ödenmesi gerekmektedir.)

C) ORTAK GİRİŞİM İSE:

Ortak girişim olması halinde; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi 2886 sayılı D.İ.K’nun 6. maddesinde yazılan şahıslar ile ihalelere katılmaktan yasaklı kişiler, gerek doğrudan ve gerekse bir vekili aracılığı ile ihaleye giremezler.

Bu hükümlere aykırı hareket edenler, ihale üzerinde kalsa bile ihale fesh edilerek yatırılan teminat irat kaydedilir.

Şereflikoçhisar Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir