Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 265 0

Baz istasyon Alanları ve İş Yerleri Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 17.02.2020 — saat: 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
İhale Türü : Kiraya Verme,

İli : Erzurum
İhale Usulü : Müdürlüğümüze bağlı Sağlık Tesislerinde; mülkiyeti idaremize ait kapsamı ve şartları ihale dokümanında yer alan ticari alanların 2886 sayılı Kanunun 35/c maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile kiraya verilmesi işi ihale edilecektir.

İHALEYİ YAPAN İDARENİN ADI:

a) Adı : Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü
b) Adresi : İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası Üniversite Mah. Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bulvarı Çat yolu Cad. Yakutiye/ERZURUM
c) Telefon ve Faks No : 0442 343 43 80 – 87

İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler İle Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:

GERÇEK KİŞİLER:

1-T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan örneği aslı veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,
2-Kanuni İkametgah Belgesi,
3-İlk ilan tarihinden sonra alınacak adli sicil kayıt belgesi,
4-Bağlı bulunduğu sanayi/meslek/esnaf / ticaret odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde ihale konusu işle iştigal ettiğini gösterir bilgileri de içeren Oda Kayıt Belgesi,
5-Güncel tebligat adresi (İkametgah belgesinde yazılan adres de, tebligat adresi olarak kabul edilebilecektir.)
6-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler;

a) İmza beyannamesi (Aslı, noterce onaylı sureti veya idarece onaylı sureti),

b) Vekil olması halinde; İhaleye teklif verenin vekil olması halinde vekâlet eden gerçek veya tüzel kişiliğin ilgisine göre imza beyan/imza sirküleri, vekâletname ve vekilin imza beyanı (Belgelerin aslı, noterce onaylı sureti veya idarece onaylı sureti),

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişiliklerin her birinin 1-2-3-4-7- 8. Maddelerdeki esaslarda göre temin edilecek belgeler,

7- İlk ilan tarihinden sonra ihale konusu işlerde SGK’ ya borcu olmadığına dair alınan belge,
8- İlk ilan tarihinden sonra vergi borcu olmadığına dair alınan belge,
9- İhale doküman bedelinin yatırıldığına dair makbuz ve doküman satın alındığına dair belge.

TÜZEL KİŞİLİKLERDE:

1-T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan örneği aslı veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarının bildirilmesi,
2-İlk ilan tarihinden sonra alınacak adli sicil kayıt belgesi,
3-Bağlı bulunduğu sanayi/esnaf/ticaret odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde ihale konusu işle iştigal ettiğini gösterir bilgileri de içeren Oda Kayıt Belgesi,
4-Güncel tebligat adresi (Ticaret Sicil gazetesinde belirtilen adreste tebligat adresi olarak kabul edilecektir.),
5-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler;

a) Ticaret Sicil gazetesi, imza sirküleri (Aslı, noterce onaylı sureti veya idarece onaylı sureti),

b) Vekil olması halinde; İhaleye teklif verenin vekil olması halinde vekalet eden gerçek veya tüzel kişiliğin ilgisine göre imza beyanı/ imza sirküleri, vekaletname ve vekilin imza beyanı (Belgelerin aslı, noterce onaylı sureti veya idarece onaylı sureti),

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin 1-2-3-4-6-7. Maddelerdeki esaslara göre temin edilecek belgeler,

6- İlk ilan tarihinden sonra ihale konusu işlerde SGK’ ya borcu olmadığına dair alınan belge,
7- İlk ilan tarihinden sonra vergi borcu olmadığına dair alınan belge,
8- İhale doküman bedelinin yatırıldığına dair makbuz ve doküman satın alındığına dair belge.

e) Geçici teminat olarak teklif verilecek ticari alanla ilgili muhammen bedel tutarının en az % 25’i tutarındaki bedelin ihale saatinden önce Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye Muhasebe Birimi Halk Bankası Merkez Şube TR 65 0001 2009 3420 0005 0000 02 IBAN nolu hesabına yatırıldığına dair dekont veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26 ıncı ve 27 inci maddelerine göre düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubunun (Teminat mektubu üzerinde idarenin adı, işin adı, mektup sahibi firma/kişi adı, ihalenin tabi olduğu yasa, süresiz olduğu ibareleri ve banka teyit yazısı mutlaka bulunmalıdır) verilmesi şarttır.

f) İstekliler teklif zarflarını son teklif verme tarih ve saatinden önce Müdürlüğümüz; B Blok, 7. Kat, 701 nolu odaya teslim edecektir.

MADDE 1- Erzurum İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlık Tesislerine ait taşınmazlarının kiraya verilme işi, 17.02.2020 (Pazartesi) tarihin de saat 09.30- 10.00 – 10.30 – 11.00 – 11.30’ da Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası (Üniversite Mah. Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bulvarı Çat yolu Cad. Yakutiye/ERZURUM) zemin kat ihale salonunda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

MADDE 2- Taşınmazların tahmini kira bedelleri, geçici teminat tutarları, ihale tarih ve saatleri,

MADDE 3- Taşınmazların miktarları; yukarıda tabloda belirtildiği şekildedir. İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir .İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Müdürlüğümüzün B Blok, 7. Kat Mali Hizmetler Kiralama Biriminden ücretsiz olarak incelenebilir. İhaleye katılacak olanların 100,00 TL, şartname ücreti Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye Muhasebe Birimi Halk Bankası Merkez Şube TR 65 0001 2009 3420 0005 0000 02 IBAN nolu hesaba yatırmaları ve doküman almaları zorunludur. İhaleye katılacak kişiler ve firmalar belge zarflarını ihale saatinden önce teslim etmeleri gerekmektedir.

2886 sayılı Yasanın 17. ve 18. maddeleri gereği İLANEN DUYURULUR.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir