Büyükçekmece Belediye Başkanlığından Ticaret Alanı Satış İhalesi

✔ Büyükçekmece Belediye Başkanlığından Ticaret Alanı Satış İhalesi

Aşağıda özellikleri, şartları belirtilen 1 (bir) adet taşınmaz, 2886 Sayılı Yasanın 36. maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ihale edilerek satılacaktır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-87.png

1- İhale Şartnamesi; Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No: 1 Büyükçekmece / İstanbul adresinde, Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası, C Blok 1. Katında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde ücretsiz görülebilir ve 500,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir.

2- İhale 18.02.2020 Salı günü saat 10:00’da Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No: 1 adresindeki Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası, C Blok 2. katında bulunan Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacaktır.

3- İhale konusu taşınmaz, 17.06.2004 onay tarihli 1/1000 ölçekli B.Çekmece İmar Planında mimari avan projeye göre uygulama yapılacak ticaret alanında kalmaktadır.

Belediye onayına sunulacak avan projenin max H: 2 kat, Taks: %40 olacak şekilde hazırlanması gerekmektedir. Ayrıntılı imar bilgileri ve imar durumu için Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğünden bilgi alınabilecektir.

4- İhaleye iştirak etmek isteyenler;

Özel Kişiler:

Nüfus cüzdan fotokopisi, Adres Yerleşim Belgesi, Geçici Teminat Makbuzu, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair belge ile Şartname bedeline ait makbuzu getireceklerdir.

Tüzel Kişiler:

Faaliyet Belgesi, İmza sirküleri, İhaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Ortak Katılım olması halinde ortaklık belgesi, Geçici teminat makbuzu, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına
dair belge ile Şartname bedeline ait makbuzu getireceklerdir.

5- İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç 17.02.2020 günü mesai bitimine kadar (17:00) Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No: 1 Büyükçekmece / İstanbul adresinde, Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası, C Blok Giriş Katında bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6- Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok