Gaziantep/Şahinbey’de 3 Adet Otopark İhale Yoluyla Kiraya Verilecektir

✔ Gaziantep/Şahinbey’de 3 Adet Otopark İhale Yoluyla Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 31.01.2020 — saat: 14:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden

1- İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyeye ait, Kiralama ve işletme yetkisi Gazibel Hizmet Müş. İnş. San. Ve Tic. A.Ş. de bulunan aşağıda adresleri bulunan 3 adet Kapalı Otopark işi 50 ay süre ile kiraya verilecektir.

MİKTAR, NEVİ VE TÜR AÇIKLAMASI

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-117.png

2- KİRA SÜRESİ ve MUHAMMEN BEDEL:

Süre sözleşme imzalanma tarihinden itibaren 50 aydır.

Muhammen Bedelleri Ayrı Ayrı olmak üzere;

1- Şahinbey İlçesi / Bey Mahallesi / 1063 Ada/ 10 Parselde Bulunan Çınarlı Otopark için 50 ay süre ile 300.000,00 TL,

2- Şahinbey İlçesi / Eyüpoğlu Mahallesi/ 1079 Ada/ 36 Parselde Bulunan Eyüpoğlu Otopark için 50 ay süre ile 200.000,00 TL,

3- Şahinbey İlçesi/Eyüpoğlu Mahallesi / 6230 Ada/ 1 Parselde Bulunan Eblehan Otopark için 50 ay süre ile 150.000,00 TL,

olarak muhammen bedel belirlenmiştir.

3- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin (c) fıkrası gereğince “açık teklif usulü artırma” suretiyle “ayrı ayrı ihale” yapılacaktır.

4- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler her ihale için ayrı ayrı ihale şartnamesini 250,00-TL karşılığında Gazibel A.Ş./İhale ve Satınalma Müdürlüğünden temin edebilirler.

5- GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

Yukarıda belirtilen yerlere ait geçici teminat tutarları Gazibel A.Ş. Muhasebesi ya da Türkiye Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi nezdindeki Gazibel Hizmet Müş. İnş. San. Ve Tic. A. Ş. ye ait IBAN NO:TR 86 0001 5001 5800 7292 2405 32 nolu hesaba nakden yatırabilecek veya aynı miktar geçici teminatı limit dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu olarak Gazibel A.Ş. İhale ve Satınalma Şube Müdürlüğüne verilecektir.

İhale Komisyonu ihale sırasında yükselen tekliflere göre geçici teminatın tamamlatılmasını isteyebilir. İhaleye geçici teminatı tamamlayanlar arasında devam edilir.

6- İHALENİN YERİ, SAATİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu yerlerin ihalesi ayrı ayrı olmak üzere;

1- Şahinbey İlçesi/Bey Mahallesi/ 1063 Ada/ 10 Parselde Bulunan Çınarlı Kapalı Otopark İşletilmesi İşi 31.01.2020 tarihinde saat 10:00 da,

2- Şahinbey İlçesi/Eyüpoğlu Mahallesi/ 1079 Ada/ 36 Parselde Bulunan Eyüpoğlu Kapalı Otopark İşletilmesi İşi 31.01.2020 tarihinde saat 11:00’ de,

3- Şahinbey İlçesi/Eyüpoğlu Mahallesi/ 6230 Ada/ 1 Parselde Bulunan Eblehan Kapalı Otopark İşletilmesi İşi’ de 31.01.2020 tarihinde saat 14:00 de,

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İhale Salonunda İhale Komisyonunca yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale ve Satınalma Şube Müdürlüğüne en geç 30.Ocak.2020 Perşembe günü saat 17.00’e kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

7- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

İdaremizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Kanuni ikametgâhı olması,

b) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,

c) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noter onaylı vekâletname ve vekaletnameye ait imza beyannamesi,

d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

e) Noterden onaylı imza sirküleri veya imza beyannamesi,

f) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

g) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz

h) Geçici teminat olarak banka veya vezne alındı makbuzu veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden herhangi birisini başvuru dosyalarında sunacaklardır.

ı) Belediyemize ve Gazibel Hizmet Müş. İnş. San. Ve Tic. A.Ş. ye borcu olmadığına dair belge ve (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

B) İstekli tüzel kişilik ise;

a) İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak, İhaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekaletnamedeki kişi adına düzenlenmiş imza beyannamesi,

e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi,

f) Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya vezne alındı makbuzu veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler,

g) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname

h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

ı) Belediyemize ve Gazibel Hizmet Müş. İnş. San. Ve Tic. A.Ş. ye borcu olmadığına dair belge ve (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

İsteklilerin Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarındaki esaslara göre belge temin edeceklerdir.

Yukarıda belirtilen belgeler yarım dosya içerisine konarak İhale ve Satınalma Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir.

8- TEKLİFLER AŞAĞIDAKİ BİLGİ VE BELGELERİ İÇERECEK ŞEKİLDE HAZIRLANACAKTIR.

A. İÇ ZARF

Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir.

İlk Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilecektir.

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.

B. DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,
a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,
b) 7. Maddede belirtilen şartları sağladığını gösteren belgeleri,

C) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır.

İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok