Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 322 0

Jeotermal Ruhsatı İhale Edilecektir…

Paylaş:

Jeotermal Ruhsatı İhale Edilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale Kayıt No : 2020/13-LT
Niteliği, Türü ve Miktarı : Çankırı-Atkaracalar 42. etap Jeotermal ruhsatı ihale edilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 24.04.2020 — saat: 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü İhale Toplantı Salonları
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü : Kiraya Verme,

1- İhalenin Adı: 42. Etap Jeotermal Ruhsat İhalesi,

Sıra NoDosya NoSaha AdıMuhammen
Bedel (TL)
Geçici Teminat (TL)İhale Tarihiİhale Saati
12020/13-LTÇankırı-Atkaracalar2.110.000,0063.300,0024/04/202010:30

2- İhale dokümanlarının görülebileceği/satın alınabileceği yer: İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (207 Nolu Oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

4- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

5- İhalenin yapılacağı yer: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü İhale Toplantı Salonları.

6- İhalenin hangi usulle yapılacağı: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 36. Maddesi (Kapalı Teklif Usulü)

7- İsteklilerde Aranılan Şartlar: İşbu şartnameye konu ruhsatın ihalesine; medeni hakları kullanmaya ehil T.C. vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliğe haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri katılabilir.

8-İsteklilerde Aranılan Belgeler:

Gerçek Kişiler için;

 • Nüfus cüzdan sureti,
 • Tebligat için; kişi bilgilerinin de yer aldığı imzalı ikametgah adresi beyanı, irtibat için telefon ve faks numarası, e-posta adresi,
 • Noterden onaylı imza beyannamesi,
 • Gerçek kişiler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, bu hususta özel yetkiyi havi noter tasdikli vekaletname ve vekile ait imza sirküleri,
 • İmzalı ihale şartname ve eki sözleşme taslağı (işbu ihale dokümanlarının her bir sayfası teklif sahibi ve/veya teklif sahibini temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanacaktır),
 • Şartnamede belirlenen şartlara uygun geçici teminatın yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu (banka dekontu) veya banka teminat mektubu,
 • Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen (EK- 2) teklif mektubu,
 • İsteklinin ihale dokümanı satın aldığına dair alındı makbuzu.

Tüzel Kişiler için;

 • Tüzel kişilik olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
 • Tebligat için; tüzel kişilik bilgilerinin de yer aldığı imzalı ikametgah adresi beyanı, irtibat için telefon ve faks numarası, e-posta adresi,
 • Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi/kişilerin, noter tasdikli nüfus cüzdanı örnekleri ve noter tasdikli imza sirküleri,
 • Tüzel kişiler adına vekaleten iştirak ediliyor ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduğuna ilişkin noter tasdikli belge ile imza sirküleri,
 • 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesi 2. fıkrası uyarınca statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususunun/8 belirtildiği noter onaylı Ticaret Sicil Gazetesi,
 • İmzalı ihale şartname ve eki sözleşme taslağı (işbu ihale dokümanlarının her bir sayfası teklif sahibi ve/veya teklif sahibini temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanacaktır),
 • Şartnamede belirlenen şartlara uygun geçici teminatın yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu (banka dekontu) veya banka teminat mektubu,
 • Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen (EK- 2) teklif mektubu,
 • İsteklinin ihale dokümanı satın aldığına dair alındı makbuzu.

9- İhale konusu satışa ait ortaya çıkabilecek her türlü KDV, vergi, resim, harç, noter tescili ile diğer giderler istekliye aittir.

10- Ruhsat sahası hakkında verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir.

Teklif veren katılımcı, sahayı mevcut durumu ile yerinde görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacak olup, bu konuda gelecekte MTA’ya herhangi bir itiraz ve talepte bulunulmayacaktır.

Ruhsat sahasında izin alınamayan, yasaklı bölgelerin bulunmasından MTA sorumlu tutulmayacaktır.

11- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir