Keşan’da 2 Adet İş Yeri 10 Yıllığına Kiraya Verilecek

✔ Keşan’da 2 Adet İş Yeri 10 Yıllığına Kiraya Verilecek
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 27.02.2020 — saat: 15:00
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Yukarı Zaferiye Mah. İlyas bey Cad. No: 23/E adresindeki Belediye Encümen Odasında İhale Komisyonu huzurunda,
 • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
 • İhale Türü : Kiraya Verme,
KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-273.png

1-Yukarı da özellikleri belirtilen taşınmazların kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılacaktır.

2- Kiralanacak yerlerin ihalesine gireceklerden her bir yer için ayrı ayrı 1.000,00 TL güvence bedeli ve 10 Yıllık Muhammen Kira bedelinin %3 ‘ü oranında ihale geçici teminat alınacaktır.

3- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

 • Kişilerden; İkametgâh belgesi ve Nüfus cüzdan fotokopisi.
 • Tüzel kişilerden; 2019 veya 2020 yılı vizeli Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri
 • Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.
 • İhaleye vekaleten katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri, imza sirküleri ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,
 • Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.
 • İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.
 • Keşan Belediyesine borcu olmadığına dair Keşan Belediyesinden alınmış borcu yoktur yazısı.


4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye girip teklif verecekler 500,00TL bedel karşılığında idarece onaylanmış şartnameyi satın alması zorunludur.

5- ihaleye katılacaklar, gececi teminat, güvence bedelini ve şartname bedelini yatırdığına dair makbuzlar ile birlikte ihaleye katılacaklardan istenilen belgeleri 26.02.2020 günü saat:17.00’a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak İstimlak Şefliğine teslim etmek zorundadır. Bu tarihten sonra ihaleye katılmak için müracaat edenler ihaleye katılamayacaktır.

6- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhaleyi yapmaması durumuna itiraz edilemez.

5-Kiralama ihalesi 27.02.2020 günü saat 15.00’da Yukarı Zaferiye Mah. İlyas bey Cad. No 23/E adresindeki Belediye Encümen Odasında İhale Komisyonu huzurunda ihale sıra numarasına göre yapılacaktır.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok