Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 242 0

Otopark ve Çok Amaçlı Salon Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Otopark ve Çok Amaçlı Salon Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 12.03.2020 — saat: 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Harran Üniversitesi Rektörlük Binası 3. Kat Senato Salonu
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
İhale Türü : Kiraya Verme,

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

1-Yukarıda özellikleri yazılı Otopark ve Çok Amaçlı Salon kiraya verilme işi 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca, Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte Harran Üniversitesi Rektörlük Binası 3. Kat Senato Salonunda yapılacaktır.

2- İhaleye ilişkin şartname Harran Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından temin edebilir.

3- İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için aşağıda sayılan belgeleri ihale günü (ihaleye girerken) ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir;

Gerçek Kişiler;

  • T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı örneği/fotokopisi (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.),
  • Kanuni ikametgah belgesi,
  • Vekaleten ihaleye katılma halinde; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletname, (Aslı veya Noter Onaylı örneği veya Aslı İdarece görülmüştür olması gereklidir)
  • Geçici teminat bedelini; (Tedavüldeki Türk parası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre hazırlanmış bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) yatırmış olmak,

Tüzel Kişiler;

  • Vergi Kimlik Numarasını içeren Vergi Levhası Örneği,
  • Tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihale yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi, (Aslı veya Noter Onaylı örneği veya Aslı İdarece görülmüştür olması gereklidir)
  • Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnamesi, (Aslı veya Noter Onaylı örneği veya Aslı İdarece görülmüştür olması gereklidir)
  • İhalede isteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalı noter onaylı ortaklık beyannamesi, (Aslı veya Noter Onaylı örneği veya Aslı İdarece görülmüştür olması gereklidir)
  • Geçici teminat bedelini; (Tedavüldeki Türk parası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre hazırlanmış bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) yatırmış olmak,

4- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

5- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve/veya komisyon herhangi bir şekilde sorumlu değildir.

6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Not: Geçici Teminat Bedeli Harran Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. Ziraat Bankası Girişimci Şube TR83 0001 0022 6645 2677 0050 91 numaralı İban’a yatırılacaktır. (Geçici teminat belgesi açıklama kısmında kişi ise “T.C kimlik no, adı soyadı, ihale bilgisi” Firma ise “Vergi kimlik no firma bilgisi ve ihale bilgisi” eklenmesi gerekmektedir.)


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir