Reklam Alanı
Reklam Alanı
DASK ve Diğer Sigortalar 549 0

Devlet Destekli Arıcılık Sigortası Genel Şartlar – 2021

Paylaş:


✔ Devlet Destekli Arıcılık Sigortası Genel Şartlar – 2021

A. SİGORTANIN KAPSAMI

A.1. Sigortanın Konusu

(1) Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu’nun 12’nci maddesine istinaden, Cumhurbaşkanı kararı ile kapsama alınan riskler sebebiyle, Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan plakalı, modern
kovan* niteliğindeki kovanlarda meydana gelen zararlar aşağıda yazılı esas ve şartlara göre karşılanır.

(2) Teminat altına alınan riskler poliçede belirtilir.

(3) Bu genel şartların uygulanmasında, Devlet Destekli Arıcılık Sigortası Tarife ve Talimatları dikkate alınır.

*Modern kovan; farklı ölçülere sahip olmakla birlikte, dip tahtası, kuluçkalık, ballık, örtü tahtası, kapak ve çerçeveler gibi kısımlara sahip kovanları ve kütük kovanları ifade eder.

A.2. Teminat Kapsamındaki Haller ve Kayıplar

(1) Bu sigorta, kovanların;

 • a) Fırtına
 • b) Hortum
 • c) Yangın
 • ç) Heyelan
 • d) Deprem
 • e) Taşıt Çarpması
 • f) Sel ve Su Baskını
 • g) Vahşi Hayvan Saldırısı
 • ğ) Kovanların nakliyesi esnasında çarpma, çarpışma, devrilme, yanma vb.

nedenleri sonucu doğrudan doğruya uğradığı zararı temin eder.

(2) Kovan sigorta bedeline; kovan, arı kolonisi ve bal, tarife ve talimatların ikinci maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği şekilde dâhildir.

A.3. Teminatların Tanımı

(1) Bu sigorta ile verilen teminatların tanımı aşağıda belirtilmiştir.

a) Deprem Teminatı; deprem ve yanardağ püskürmesinin, doğrudan neden olacağı yangın, infilak, yer kayması veya toprak çökmesi etkisiyle meydana gelen zararları,

b) Fırtına Teminatı; yağmur, kar ve dolu ile beraber olsun veya olmasın; münhasıran, fırtına (10 metre yükseklikte ve hızı 62 km/saatten fazla esen rüzgârlar) etkisiyle veya fırtına sırasında rüzgârın sürüklediği veya attığı şeylerin çarpma etkisiyle meydana gelen zararları(*),

c) Heyelan Teminatı; zemini kayalardan, yapay dolgu malzemesinden, döküntü örtüsünden veya topraktan oluşmuş kütlelerin, yerçekimi, eğim, aşırı yağış, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisi altında, yerlerinden koparak aşağı ve dışa doğru hareketinin etkisiyle meydana gelen zararları,

ç) Hortum Teminatı; dar bir alanda ani basınç değişikliği ile girdap şeklindeki çok şiddetli rüzgârın etkisiyle meydana gelen zararları,

d) Sel ve Su Baskını Teminatı; çok yoğun yağış veya kar erimesi sonucunda vadi, göl, nehir, çay, dere yatakları ve kanalların, büyük su kütlesi ile yüklenerek taşması ile meydana gelen ve beklenmeyen, ani su akıntılarının etkisiyle meydana gelen zararları,

e) Taşıt Çarpması Teminatı; kara, hava ve deniz taşıtlarının çarpma etkisiyle, kovanların nakliyesi esnasında çarpma, çarpışma, devrilme, yanma vb. nedenlerin etkisiyle, sigortalı kovan ve içerisindeki arı kolonisinde meydana gelen zararları,

f) Yangın Teminatı; yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin etkisiyle meydana gelen zararları,

ifade eder.

(2) Bu tanımlar, teminatların genel açıklaması olup, gerçekleşen riskin, sigortalı kovan üzerindeki etkisinin belirlenmesinde, Tarım Sigortaları Havuzu eksperi raporları esas alınır.

(*) Fırtına hasarının tespitinde sahada fırtınaya ilişkin emareler dikkate alınır.

A.4. Teminat Dışında Kalan Haller

(1) Aşağıda belirtilen haller nedeniyle meydana gelen zararlar, sigorta teminatının dışındadır.

a) Hırsızlık, değiştirme halleri, nedeni ispat edilemeyen kayıplar ve arının kovanı terk etmesi.
b) Zirai ilaçlama sonucunda kovanların sönmesi.
c) Arının zarar gördüğü her türlü hastalık.
ç) Grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibatı hareketlerin sebep olduğu tüm hasarlar.
d) Biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle, oluşacak zararlar dâhil olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla, yetkili organlar
tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.
e) Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, savaş ilan edilmiş olsun olmasın çarpışma, iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle, meydana gelen bütün zararlar.
f) Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu, nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden kaynaklanan, radyasyon veya radyoaktivite bulaşmalarının ya da bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu hasar ve kayıplar. (Bu bentte
geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsar).
g) Kamu otoritesi tarafından alınan kararlar sonucunda, sigortalı kovan ve içindeki arı üzerinde yapılacak tasarruflardan meydana gelen ölüm ve itlaflar.
ğ) Teminat kapsamındaki riskin gerçekleşmesine bağlı olarak, ortaya çıkan dolaylı zararlar.
h) Sigortalı kovanların sevkiyatında, kovanların nakliye aracına yüklenmesi, aktarılması ve boşaltılması sırasında meydana gelecek zararlar.
ı) Yağmacı arıların ve arı kuşlarının saldırısı nedeni ile meydana gelen koloni kayıpları.
i) Donma, bakım, besleme yetersizliği ve kışlatma kaynaklı nedenler sonucu kovanların sönmesi.
j) Hasar anında “modern kovan niteliği” taşımadığı tespit edilen “eski tip kara (sepet) kovanlarda” meydana gelen her türlü hasarlar ve koloni kayıpları.


A.5. Müşterek Sigorta

(1) Sigorta ettirenin belirli bir müşterek sigorta oranıyla hasara iştirak etmesi kararlaştırılabilir.
(2) Belirlenen müşterek sigorta oranı, tarife ve talimatlar ile poliçenin ön yüzünde belirtilir.

A.6. Sigorta Başvurusunun Kabulü

(1) Tarım Sigortaları Havuzu, sigorta ettirenin/sigortalının beyanını, AKS kayıtları ile teyit ederek, yapılacak risk inceleme sonucuna göre, sigorta ettirenin başvurusunu kabul eder ve poliçeyi düzenler.
(2) Risk incelemesi sonucunda, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından sigortalanması uygun görülmeyen riskler sigorta edilmez.
(3) Sigorta ettirenin/sigortalının beyanı ile AKS bilgilerinin farklı olması durumunda; poliçe AKS bilgilerinin güncellenmesi halinde tanzim edilebilir.
(4) Risk incelemesi gerektiren ve bu inceleme sonucunda, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından sigortalanması uygun görülmeyen risklere teminat verilmez.

A.6.1. Sigortaya Kabul Şartları

(1) Bu sigortaya kabul şartları aşağıda belirtilmiştir.

a) AKS’ ye kayıtlı olunması.
b) En az 30 adet kovan olması.
c) İşletmede bulunan, AKS’ ye kayıtlı olan bütün kovanların sigorta edilmesi.
ç) Kovanların, plakalı ve modern olması.

(2) Bu şartlara uymayan kovan ve içindeki arı kolonisi teminat kapsamına alınmaz.

A.6.2. Sigorta Edilecek Kovanlar

(1) Sigorta süresi 1 yıldan az olmamak koşuluyla; AKS’ ye kayıtlı olan plakalı, modern kovanlar sigorta edilebilir.

A.6.3. Kimliklendirme

(1) Tarım ve Orman Bakanlığı, AKS nezdinde kayıtlı, plakalı, modern kovanlar sigortalanır.

A.7. Sigortanın Başlangıcı ve Sonu

(1) Sigorta; aksi kararlaştırılmadıkça, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, poliçenin düzenlendiği saatte başlar ve aynı saatte sona erer.

A.8. Eksik ve Aşkın Sigorta

(1) Tazminat hesaplamasında eksik ve aşkın sigorta hükümleri uygulanmaz.

B. HASAR VE TAZMİNAT

B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigorta Ettirenin / Sigortalının Yükümlülükleri

(1) Sigorta ettiren/sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde, rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren, en geç 24 saat içinde, sigorta şirketine/acentesine, Tarım Sigortaları Havuzu merkez adresine ya da poliçede bildirilen adreslere;

• Adı, soyadı ve adresini,
• T.C. Kimlik veya sigorta poliçe numarasını,
• Rizikonun gerçekleştiği gün ve saati,
• Hasar nedenini,

• Zarar gören sigortalı kovana ilişkin bilgilerini,
• Rizikonun gerçekleştiği yerin açık adresini

belirtmek suretiyle, hasar ihbarında bulunmakla yükümlüdür.

(2) Hasar incelemesi, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından görevlendirilecek Tarım Sigortaları Havuz eksperleri tarafından yapılır.
(3) Tarım Sigortaları Havuzu, hasar ihbarlarının yapılacağı yeri sigortalıya bildirmek kaydıyla değiştirebilir.
(4) Yangın hasarlarında tazminat ödemesinin yapılabilmesi için sigortalı, savcılık sonuç kararını temin edip, Tarım Sigortaları Havuzuna vermekle yükümlüdür.

B.1.1. Hasar Raporu Ekinde Olması Gereken Belgeler

(1) Hasar raporunun ekinde, aşağıda belirtilen belgelerin bulunması gereklidir.

a) Kovanların, hasar anında çekilmiş fotoğrafları.
b) Nakliyat sırasında meydana gelen hasarlarda, nakliyata ilişkin sevk irsaliyesi.
c) Nakliyatların sigortalının kendi aracı ile yapılması halinde ise poliçe üzerinde nakliyat yapılacak araçlara ait plaka numaralarının belirtilmesi.
ç) Trafik kazası hasarlarında kazaya ilişkin resmi (trafik, jandarma, itfaiye vb.) tutanaklar.
d) Yangın hasarlarında, savcılık sonuç kararı ve itfaiye raporu.
e) Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Arıcılık Mevzuatı çerçevesinde nakliyat esnasında olması gereken resmi belgeler ve raporlar.

B.2. Koruma Önlemleri ve Kurtarma

(1) Sigorta ettiren/sigortalı; bu sigortayla, teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi halinde, zararı önlemeye, azaltmaya ya da hafifletmeye yarayacak önlemleri almakla yükümlüdür. Bu çerçevede sigorta ettiren/sigortalı;

a) Tazminat yükümlülüğü ve miktarının saptanması için Tarım Sigortaları Havuzu veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperinin, sigortalı kovanlar, arı kolonisi ve bunlara ilişkin belgeler üzerinde, yapacakları araştırma ve incelemelere izin vermek,
b) Tarım Sigortaları Havuzunun isteği üzerine, rizikonun gerçekleşme nedenlerini, ayrıntılı şekilde belirlemeye, zarar miktarıyla delilleri saptamaya yararlı bilgi ve belgeleri gecikmeksizin, Tarım Sigortaları Havuzuna veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperine vermek yükümlülüğündedir.

B.3. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Tarım Sigortaları Havuzunun Hakları

(1) Tarım Sigortaları Havuzu, kendi elemanları veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperleri aracılığıyla, sigortalı kovanların niteliklerini ve bakım koşullarını, makul surette kontrol ettirme yetkisine sahiptir.

(2) Ayrıca;

a) Kovanların bakımsızlığı, temiz tutulmaması ve koruma tedbirlerinin alınmaması,
b) Hijyen, bio-güvenlik ve güvenlik tedbirlerinin alınmaması,
c) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun gerektirdiği tedbirlerin alınmaması gibi sigorta ettirenin/sigortalının kusurları tespit edildiği takdirde, Tarım Sigortaları Havuzu, tespit tarihinden itibaren 8 gün içinde sözleşmeyi feshedebilir.

B.4. Hasarın Tespiti

(1) Hasarın nedeni, niteliği ve miktarı Tarım Sigortaları Havuzu veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperleri tarafından tespit edilir.

B.5. Tazminat Hesabı

(1) Tazminat hesabında, poliçede yazılı olan kovanın sigorta bedeli esas alınır. Çerçeveler ve petekler teminat kapsamında değildir.
(2) Sigorta bedeli esas alınarak hesaplanan zarar miktarı üzerinden müşterek sigorta tutarı hesaplanarak tazminat tutarından indirilir.
(3) Ödenecek tazminat tutarı, Tarım Sigortaları Havuzu eksperinin raporunda belirtilen veya rapor içeriğine atfen belirlenen kusur oranı düşüldükten sonra ödenir.
(4) Tazminatın hesabı; müşterek sigorta tutarları dikkate alınarak tarife ve talimatlarda belirtildiği şekilde yapılır.

B.6. Tazminatın Ödenmesi

(1) Hasar dosyasının tamamlanmasından sonra, kesinleşmiş olan tazminat miktarı, en geç 30 gün içerisinde sigortalıya ödenir.
(2) Tazminat ödeme tarihinde, muaccel hale gelen ve sigorta ettirene/sigortalıya ait tüm poliçelere ilişkin ödenmemiş prim borçları, ilgili sigorta şirketinin beyanı doğrultusunda, tazminattan mahsup edilebilir.
(3) Tazminat ödemeleri, banka kanalı ile sigorta ettiren/sigortalı adına yapılır. Ödenen tazminat miktarının, sigortalı tarafından, bankacılık işlemlerinin gerektirdiği sürede alınmaması nedeniyle, Tarım
Sigortaları Havuzu hesabına dönmesi halinde, gecikme ileri sürülerek faiz veya munzam zarar talebinde bulunulamaz.
(4) Yanlış veya eksik bilgilendirme sonucunda, sigorta ettirenin uğrayacağı zararlar, sigorta şirketi ve tüm satış kanalları tarafından tazmin edilir.

B.7. Tazminat Miktarının Eksilmesi veya Tazminat Hakkının Düşmesi

(1) Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigorta ettirenin/sigortalının yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu zarar miktarında bir artış olursa, bu suretle artan kısım, ödenecek tazminattan indirilir.

(2) Sigorta ettiren/sigortalı, rizikonun gerçekleşmesine kasten sebebiyet verir veya zarar miktarını kasten artırıcı eylemlerde bulunursa, sözleşmeden doğan hakları düşer.

B.8. Hasar ve Tazminatın Sonuçları

(1) Tarım Sigortaları Havuzu; yaptığı tazminat ödemesi tutarınca hukuken sigortalı yerine geçer ve sigortalının zarardan dolayı üçüncü şahıslara karşı ortaya çıkan yasal hakları tazmin ettiği bedel nispetinde Tarım Sigortaları Havuzuna intikal eder. Sigorta ettiren/sigortalı, poliçeden doğan tazminat
ödemesi yapıldıktan sonra dahi, Tarım Sigortaları Havuzunun açabileceği davaya yararlı ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye zorunludur. Sigorta teminatı, teminat altına alınan rizikonun gerçekleşmesi ile sona erer.

C. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi, Tarım Sigortaları Havuzunun Sorumluluğunun Başlaması ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü

(1) Bu genel şartlar çerçevesinde akdedilen sigorta sözleşmesi, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından yetkili kılınan sigorta şirketi aracılığıyla yapılır.
(2) Sigorta ettirenin/sigortalının, prim yükümlülüğünün tamamının veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın, sözleşme yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde, poliçe teslim edilmiş olsa dahi, Tarım Sigortaları Havuzunun sorumluluğu başlamaz ve bu husus poliçenin ön yüzüne yazılır.
(3) Prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi halinde genel hükümler uygulanır.

C.2. Sigorta Ettirenin/Sigortalının Sözleşme Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü

(1) Tarım Sigortaları Havuzu, bu sigortayı, sigorta ettirenin/sigortalının beyanı ile sigortalının AKS bilgilerine dayanarak yapar.
(2) Tarım Sigortaları Havuzu, gerekli gördüğü her durumda risk analizi yaparak poliçe tanzim edilmiş olsa bile prim fiyatında artırım yapabilir.
(3) Tarım Sigortaları Havuzu, gerekli gördüğü her durumda tanzim edilmiş poliçede kayıtlı kovanları ve arı kolonisini kontrol edebilir.
(4) Sigorta ettirenin beyanının, gerçeğe aykırı veya eksik olduğunun tespit edilmesi halinde, sözleşmenin yapılmamasını veya daha ağır şartlarla yapılmasını gerektirecek durumlarda; Tarım Sigortaları Havuzu durumu öğrendiği tarihten itibaren, 15 gün içinde sözleşmeden cayabilir veya
sözleşmeyi yürürlükte tutarak, aynı süre içinde prim farkını talep edebilir. Sigorta ettirenin 10 gün içinde talep edilen prim farkını ödememesi halinde, sözleşme başka bir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden feshedilmiş olur.
(5) Caymanın veya feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi (fiili olarak rizikosu sona eren teminatlara ait olan hariç), kısa dönem esası üzerinden hesaplanır ve fazlası iade edilir.
(6) Sigorta ettirenin/sigortalının, kasıtlı olarak, gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğu ve bunun rizikonun gerçekleşmesi veya tazminat miktarına etkisi olduğu anlaşılırsa; Tarım Sigortaları Havuzu,
riziko gerçekleşmiş olsa bile, tazminat ödemeksizin sözleşmeyi feshedebilir.

(7) Rizikonun gerçekleşmesinden sonra, sigorta ettirenin/sigortalının ihmali ile beyan yükümlülüğü ihlal edildiği takdirde bu ihlal, tazminatın veya bedelin miktarına yahut rizikonun gerçekleşmesine etki edebilecek nitelikte ise, ihmalin derecesine göre tazminattan indirim yapılır. Sigorta ettirenin kusuru kasıt derecesinde ise beyan yükümlülüğünün ihlali ile gerçekleşen riziko arasında bağlantı varsa Tarım Sigortaları Havuzunun tazminat veya bedel ödeme borcu ortadan kalkar, bağlantı yoksa Tarım
Sigortaları Havuzu, ödenen primle ödenmesi gereken prim arasındaki oranı dikkate alarak, sigorta tazminatını veya bedelini öder. Süresinde kullanılmayan cayma veya prim farkını talep etme hakkı düşer.

C.3. Sigorta Ettirenin/Sigortalının Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü ve Sonuçları

(1) Sigorta sözleşmesinin düzenlenmesinden sonra, poliçe üzerinde veya AKS kayıtlarında yer alan bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, sigorta ettiren/sigortalı derhal ve makul nedenlerin varlığı halinde en geç 10 gün içinde durumu Tarım Sigortaları Havuzuna bildirmekle yükümlüdür.
(2) Değişiklik, Tarım Sigortaları Havuzunun, sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren hallerden ise,

 • a) Tarım Sigortaları Havuzu, değişikliği öğrendiği tarihten itibaren 1 ay içinde sözleşmeyi feshedebilir veya prim farkını talep etmek suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutabilir.
 • b) Sigorta ettirenin/sigortalının, 10 gün içinde talep edilen prim farkını ödememesi halinde, sözleşme başka bir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden feshedilmiş olur.
 • c) Feshin, hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, kısa dönem esası üzerinden hesaplanır ve fazlası iade edilir.
 • ç) Süresinde kullanılmayan fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer.

(3) Değişiklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamasını gerektirir hallerden ise; Tarım Sigortaları Havuzu, bu değişikliğin yapıldığı tarihten, sözleşmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasına göre hesap edilecek prim farkını, sigorta ettirene/sigortalıya iade eder.

(4) Tarım Sigortaları Havuzunun, sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren değişiklik hallerinde,

 • a) Tarım Sigortaları Havuzu durumu öğrenmeden önce,
 • b) Tarım Sigortaları Havuzunun fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde,
 • c) Fesih ihbarının, hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde riziko gerçekleşirse, değişikliğin bildirilmesinde sigorta ettirenin ihmalinin bulunduğu veya kastı bulunması halinde dahi, rizikonun gerçekleşmesi veya tazminat miktarıyla beyan edilmesi gereken değişiklik arasında bağlantı bulunmadığı hallerde tazminat, tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre ödenir. Sigorta ettirenin/sigortalının, değişikliği kasten bildirmediği durumlarda, beyan eksikliği ile rizikonun gerçekleşmesi veya tazminat miktarı arasında bağlantı olması halinde, Tarım Sigortaları Havuzu, tazminat ödenmeksizin sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Kasıt olmadığı hallerde ise, sigorta ettirenin ihmal derecesine göre, belirlenecek bir oranda tazminattan indirim yapılabilir.

(5) Yapılan risk inceleme sonuçları, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından onaylandıktan sonra, sigorta şirketi tarafından poliçeleştirilmemesi halinde, yapılan risk inceleme masrafları sigorta şirketinden tahsil edilir.

(6) Sigorta ettirenin hiçbir neden yokken sözleşmeden cayma süresi, poliçe tanzim tarihinden itibaren 7 gündür. Varsa, risk inceleme ve hasar tespit masrafı cayma hakkını kullanan sigortalıdan tahsil edilir.

(7) Sigorta ettiren/sigortalı, sigorta süresi içinde, herhangi bir nedenle, plakası düşen, kırılan veya kopan kovanların, plakalarını yeniden taktırmak ve aynı zamanda, durumu Tarım Sigortaları Havuzu
merkezine yazılı olarak, derhal bildirmek zorundadır. Aksi takdirde, plakası düşen, kırılan veya kopan kovanların hasarı ödenmez.

C.4. Birden Çok Sigorta

(1) Sigortalanmış plakalı, modern kovan niteliğindeki kovanlar üzerine, sigorta ettiren/sigortalı, başka sigortacılar ile aynı rizikolara karşı sigorta sözleşmesi yapamaz.

C.5. Menfaat Sahibinin Değişmesi

(1) Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin, herhangi bir suretle değişmesi ve bu değişikliğin, AKS’ de yer alan kayıtlar ile belgelenmesi halinde, sigortanın hükmü devam eder ve sigorta ettirenin/sigortalının, sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri, değişiklik tarihinden itibaren yeni sahibine geçer.
(2) Söz konusu değişikliğin, Tarım Sigortaları Havuzuna, hasar tarihinden önce bildirilmemesi ve zeyilname ile değişikliğin poliçe üzerinde düzenlenmemesi halinde, meydana gelen hasarlarda, Tarım Sigortaları Havuzu, hasara ilişkin tazminatı ödememe veya eksik ödeme hakkını saklı tutar.

C.6. Tebligatlar

(1) Bu genel şartlar çerçevesinde taraflar arasında yapılacak tüm tebligatlarda, Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

C.7. Sırların Saklı Tutulması

(1) Bu sözleşmenin uygulanmasında, ilgili tarafların, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun “Sır Saklama Yükümlülüğü” başlıklı, 31/A maddesi kapsamındaki sorumlulukları saklıdır.

C.8. Tahkim ve Yetkili Mahkeme
 • (1) Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak, uyuşmazlık konusu olayın üyelik tarihinden sonra meydana gelmiş olması halinde, Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurulabilir. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 12’nci fıkrasında belirtilen tutara kadar olan kararlar her iki taraf için de kesindir. Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgi www.sigortatahkim.org adresinden edinilebilir.
 • (2) Sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle, ilgili taraflar aleyhine açılacak davalarda, yetkili mahkeme; Tarım Sigortaları Havuzu merkezinin veya sigorta şirketi/acentesinin ikametgâhının veya rizikonun gerçekleştiği yerin bulunduğu il merkezinde; Tarım Sigortaları Havuzu ya da sigorta şirketi/acente tarafından açılacak davalarda ise, davalının ikametgâhının bulunduğu yerin il merkezindeki ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir.
 • (3) Sigorta ettiren/sigortalı, B.4. maddesinde yer alan süreç tamamlanmadan hukuki yollara başvuramaz.
C.9. Zamanaşımı

(1) Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler, iki yılda zaman aşımına uğrar.

C.10. Yapılacak Değişiklikler

(1) Genel şartlar ile tarife ve talimatlarda yapılacak prim artışı gerektirmeyen değişiklikler, sigortalı lehine olması durumunda sigortacılık ilkeleri dâhilinde, zeyil işlemine gerek olmadan poliçeye dâhil
edilir.

C.11. Yürürlük

(1) Bu genel şartlar 01/01/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Güncel: 21.01.2021


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir