Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 403 0

5 Adet Konut İmarlı Arsa Satılacaktır…

Paylaş:

5 Adet Konut İmarlı Arsa Satılacaktır…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 04.05.2020 — saat: 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi : 04.05.2020 — saat 12:30’a kadar yazı işleri müdürlüğü,
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Konya/Yunak Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Satış
,

Mülkiyeti Konya/Yunak Belediye Başkanlığına ait ekte özellikleri belirtilen 5 adet taşınmaz 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince açık artırma ihalesi ile satılacaktır.

2-Taşınmaz Bilgileri:

İL İLÇE MAHALLEADA NOPARSEL NOYÜZÖLÇÜMCİNSİİMAR DURUMUMUHAMMEN SATIŞ BEDELİGEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ
1Konya-Yunak Selçuk Mah.4491191,87 m2ARSAMESKEN ALANI95.350.00 TL2.861.00 TL
2Konya-Yunak Selçuk Mah.4410898,99 m2ARSAMESKEN ALANI67.425.00 TL2.023.00 TL
3Konya-Yunak Selçuk Mah.4411997,72 m2ARSAMESKEN ALANI69.840.50 TL2.096.00 TL
4Konya-Yunak Selçuk Mah.4412748,10 m2ARSAMESKEN ALANI48.627.00 TL1.459.00 TL
5Konya-Yunak Selçuk Mah.4414515,46 m2ARSAMESKEN ALANI30.928.00 TL928.00 TL

Taşınmazların muhammen satış bedeli ve geçici teminat miktarları yukarıdaki listede gösterilmiştir.

İstekliler söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmaza ait geçici teminatı mahalle, ada ve parsel numaralarını belirterek nakden 04.05.2020 tarihinde saat 12:30 ’a kadar Yunak Belediye Veznesine yatırmaları, AŞAĞIDA İSTENİLEN EVRAKLARI DOSYA İÇERİSİNDE 04.05.2020 TARİHİNDE SAAT 12:30 A KADAR YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM ETMELERİ gerekmektedir.

İhale Yunak Belediye Başkanlığı Toplantı Salonunda Yapılacaktır.

Belirlenen tarihte ülkemizde mevcut Covid-19 salgını sebebiyle alınan sokağa çıkma yasağı tedbirlerinin devam etmesi halinde sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunan vatandaşlarımızın ( gerçek kişilerin) ihaleye katılmak istemeleri halinde 04.05.2020 tarihinde saat 10:30 ‘a kadar Kurumumuza ait 0332 851 24 41 telefondan ulaşılarak ihaleye katılmak istediğinin bildirilmesi halinde gerekli evrakların temini hususunda kurumumuz çalışanlarınca yardımcı olunacak, geçici teminat bedeli makbuz karşılığında adresinizden teslim alınacak ; ihaleye video konferans ile katılımınız sağlanacaktır.

Satışa çıkan taşınmazların konumları sebebiyle yapı alanı m2 leri emsal taşınmazlardan farklılık arz etmekte olup (Yapı alanı m2 leri emsala göre daha düşük değerdedir. ) gerekli kontrolleri yapmak isteklinin sorumluluğundadır.

Yapı m2 detaylarına mesai saatleri içerisinde Fen İşleri Müdürlüğünden ayrıntılı bilgi edinilebilir. İhale üzerinde kalan istekli satışa konu taşınmazların yapı alanı m2 lerinin emsale uygun olmadığı hususunu ve gerekli kontrolleri yaptığını taşınmazları mevcut durumuyla kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

Bedeller Kdv dahil belirlenmiş olup ; Kdv dışında kalan her türlü vergi harç ve resimler alıcıya aittir.

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

2886 sayılı Devlet ihale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak zorundadırlar.

İsteklilerin ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgeleri sunmak zorundadır.

  • Taşınmaz mal şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır),
  • Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu,
  • Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Yunak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış Yunak belediyesine borcu olmadığını gösterir belge,
  • İkametgah İlmuhaberi ( Son altı ay içerisinde alınmış Türkiye de ikametgahı olduğunu gösterir belge ),
  • Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi veya ziraat odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (tescil belgesi) ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri,
  • Ortak girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık girişim beyannamesi ve Ortaklık Yetki Belgesi,
  • Vekaleten iştirak edenlerden noter tasdikli vekaletnameyi sunmaları zorunludur. ( Borcu yoktur kağıdı vekalet veren adına olacaktır.)

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir