Erzurum Oltu’da 14 Adet İşyeri Satılacaktır

✔ Erzurum Oltu’da 14 Adet İşyeri Satılacaktır
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 05.02.2020 — saat: 14:00
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Satış,
✔ Oltu Belediyesinden

1 – Mülkiyeti OLTU BELEDİYE’ sine ait olan ve aşağıdaki tabloda yeri, cinsi, özellikleri, muhammen bedeli belirtilen OLTU İlçesi Yusuf Ziyabey Mahallesi Doğutaş Caddesi No: 5-7 adresinde bulunan ve yapımı devam eden, Oltu Belediyesi Oto Galericiler Sitesinde bulunan 14 adet işyerlerini kat irtifakı şeklinde satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile Belediye Encümenince yapılacaktır.

2 – Satışlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

3 – Her işyerinin satışı aynı ihalede ayrı, ayrı yapılacaktır.

4 – İhale Geçici teminatları Muhammen Bedelin %3’dür. Geçici teminat nakit olarak Oltu İlçe Belediyesinin Oltu Halk Bankası Şubesindeki TR 34 0001 2009 3430 0007 0000 16 nolu hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalardan alacakları teminat mektuplarını vereceklerdir.

5- İşyerlerinin satışı kat irtifakı tesisi kurulmuş haliyle yapılacaktır. İşyerlerinin teslimatı ise 2020 yılı Ağustos ayı içerisinde projesinde belirtildiği şekliyle anahtar teslimi olacaktır.

Ödemeler peşin olacağı gibi, en fazla 1 peşin 5 taksit ( toplam 6 taksit) halinde de aşağıda belirtilen bedeller üzerinden satın alınılabilir.
İhale şartnamesinde belirtilen süre içerisinde taksitlerin ödenmemesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen hükümler gereğince ilgili satış iptal edilecektir.

6- Satışı yapılan işyeri Galeri Sitesi satış ofisi amacı dışında kullanılamaz.

7- Galericiler sitesi Yusuf Ziyabey Mahallesi Doğutaş Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Ayrıca Sanayi Caddesine (Erzurum Ardahan yolu) olan uzaklığı yaklaşık 100 metredir. Sanayi sitesine olan uzaklığı ise yaklaşık 200 metre olduğu görülmüştür.

Ulaşımı asfalt ile sağlanmakta olup tüm belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Belediyemiz 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde toplu işyeri (galericiler sitesi) olarak belirtilmiş ve Emsal =0,80 Yençok =6,50 dir.
Şendurak Mahallesi, 558 ada,16 parsel ve 601 ada,1 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde yapımı devam etmekte olan Oltu Belediyesi Galericiler Sitesi toplamda 3.639,09 m2lik bir alanda 14 adet işyerinden oluşmaktadır.

İki ayrı blok şeklinde bulunan siteye giriş tek kapıdan olup, blok girişlerinde ikiye ayrılarak işyerlerine ulaşım sağlanmaktadır. 59 m2 ile 89 m2 arası değişen işyerlerinin içerisinde 9 m2 ofis, lavabo ve mutfak nişi için kullanıma uygun alanlar oluşturulmuştur.

Yapının tamamı betonarmedir. Kat yüksekliği 4.50 m olan işyerlerinin ofis kısımlarında laminat parke, galeri kısımlarında ise seramik kullanılmıştır. Ön cephe araç girişleri alüminyum ısı yalıtımlı sürgülü camdır. İç mekan kapı ve pencerelerinde ise pvc doğrama kullanılmıştır.

Yerlerinin önünde araçların korunaklı bir şekilde park edilebilmesi için eğimli çelik saçaklar oluşturulmuştur.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-173.png


8 – İhale Belediye encümenince OLTU İlçesi Aslanpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No: 16 adresinde bulunan Oltu İlçe Belediyesi Hizmet Binasının Encümen Toplantı Salonunda 05.02.2020 Çarşamba günü saat 14.00’de Encümen Başkanlığı huzurunda pey sürmek kaydı ile yapılacaktır.

9 – Satış ihalesi yapılacak olan işyerlerine ait şartname ve diğer belgeler hakkında detaylı bilgiler mesai saatleri içerisinde Oltu İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak görülebilir.

10 – İhaleye katılacakların, 75.- TL (yetmişbeşTürkLirası) İhale Dosya bedeli karşılığında İhale Dosyası almaları zorunludur.

11- İsteklilerin ihaleye katılabilmek için, aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi zorunludur.

Gerçek Kişiler için:

a) Onaylı nüfus cüzdanı örneği,

b) İkametgâh Belgesi,

c) Vekaleten katılacakların yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdikli vekaletnameleri,

d) Geçici teminata ilişkin banka dekontu,

e) İmzalanmış şartname,

f) İhale dosya bedeline ilişkin banka dekontu,

Tüzel Kişiler için:

a) Tüzel Kişiliğin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi,

b) Yönetimin onaylı imza sirküleri,

c) Bağlı olduğu vergi dairesi, ili numarası, vergi borcu olmadığını gösterir belge,

d) Vekâleten katılacakların yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdikli vekâletnameleri, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgeleri,

e) Geçici teminata ilişkin banka dekontu,

f) İmzalanmış şartname,

g) İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar,

h) İhale dosya bedeline ilişkin banka dekontu,

12- Posta İle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

13-İdare, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29 ‘uncu maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

14 – Son müracaat tarihi 05.02.2020 Salı günü saat 14.00′ e kadardır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok