Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 220 0

Menderes Belediyesince Cüneytbey’de 31 m² İşyeri İhale Usulüyle Satılıktır…

Paylaş:

Menderes Belediyesince Cüneytbey’de 31 m² İşyeri İhale Usulüyle Satılıktır…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : MENDERES (CUMAOVASI) CÜNEYTBEY MAHALLESİ 137 ADA 1. KAT 106 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM İŞYERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 01.04.2020 — saat: 09:05
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
İhale Türü : Satış,

T.C.
MENDERES BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI
Taşınmaz Bilgileri

1- İHALE KONUSU VE ŞEKLİ: İzmir ili, Menderes ilçesinde bulunan aşağıda belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilerek satışı yapılacaktır.

SIRA
NO
İlçe/MahalleAdaParselNİteliğiM2Muhammen
Bedel

%3 Geçici
Teminat
Şartname
Bedeli
TarihiSaati
1MENDERES (CUMAOVASI) CÜNEYTBEY MAHALLESİ13711.KAT No: 1-106(41) NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM İŞYERİ31,48111.754,00 TL3.353,00 TL400,0001.04.202009.05

2- İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT:

Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özelliği belirtilen taşınmazın İzmir/Menderes Belediyesi’nce 01.04.2020 tarihine tesadüf eden çarşamba günü yukarıda belirtilen tarih ve saatte Menderes Belediyesi Encümen Salonunda 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre yapılacak Açık İhale Usulü ile satılacaktır.

3- İHALE ŞARTNAMESİ:

İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri İzmir/Menderes Belediyesi İşletme İştirakler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görebilir ve ihale şartnamesini 400,00.-TL ücret karşılığında satın alabilirler.

4- SON TEKLİF VERME SAATİ: 31.03.2020 – – Saat: 17.30- Salı

5- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER:

A) Gerçek kişiler için;

1) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
2) Noter tasdikli imza beyannamesi,
3) Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin Noter onaylı vekaletname ve imza beyannamesi,
4) Tebligat için adres beyanı,
5) Geçici teminat yatırdığına dair belge,
6) İkametgah sureti,
7) Şartname alındığına dair makbuz ve şartname (her sayfası imzalanacak),
8) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak),
9) Terör örgütlerine ,iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığına dair taahhütname,

B) Tüzel kişiler için:

1) İmza sirküleri (Aslı veya noter onaylı),
2) Tüzel kişilerin ilgili makamlardan sicil kaydı (yılı içinde)(aslı)(Ticaret ,Sanayi odası vb.),
3) Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi, imza sirküleri (Aslı veya noter onaylı),
4) Geçici Teminat yatırdığına dair belge,
5) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucularını belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi (aslı veya noter onaylı),
6) Şartname alındığına dair makbuz ve şartname (her sayfası imzalanacak),
7) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak ),
8) Terör örgütlerine ,iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığına dair taahhütname,

Satış ihalesine teklif verecekler, en geç ihale gününden bir önceki gün olan 31.03.2020 tarihinde saat 17.30’a kadar İzmir/Menderes Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü kira ve ihale, satış birimine teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki teklifler dikkate alınmayacaktır.

Satış şartnamesinde belirtilen hususlar alıcı tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.

İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir