Reklam Alanı
Reklam Alanı
Kamu Açılan Sınavlar 175 0

Yalova Termal Belediyesi 7 Memur Alacak

Paylaş:

✔ Yalova Termal Belediyesi 7 Memur Alacak

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi: TERMAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
 • İlan Numarası: DPB841528
 • Şehir: YALOVA
 • İlçe: Termal
 • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
 • Resmi Gazete Yayım Tarihi: 21.03.2021
 • Eleman Sayısı: 7
 • Aranılan Nitelik ve Unvan: Mühendis / Memur / Zabıta Memuru / İtfaiye Eri
 • Başvuru Süresi:  19.04.2021 – 23.04.2021 günü mesai  bitimine kadar

Yalova İli Termal Belediye Başkanlığından


İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

Yalova  ili  Termal  Belediye  Başkanlığı  bünyesinde  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’na  tabi  olarak  istihdam  edilmek  üzere;  Belediye  İtfaiye Yönetmeliği, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı,  derecesi,  adedi,  nitelikleri,  KPSS  türü,  KPSS  taban  puanı  ve  diğer  şartları  taşımak  kaydıyla,  belirtilen  boş  kadroya  açıktan  atama  yoluyla  memur alınacaktır.

Sıra NoAlınacak
Kadro Unvanı
SınıfıKadro DerecesiAdediNiteliğiCinsiyetiKPSS TürüKPSS
Puanı
1MühendisTH81*Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun olmak.
*En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
ErkekKPSSP3En az 65 Puan
2MemurGİH131*Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasabe, İşletme yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
*En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
ErkekKPSSP93En az 65 Puan
3Zabıta MemuruGİH132* Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
*En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
ErkekKPSSP93En az 60 Puan
4İtfaiye EriGİH133* Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
*En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
ErkekKPSSP93En az 60 Puan

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye  fesat  karıştırma,  edimin  ifasına  fesat  karıştırma,  suçtan  kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya  askerlik  çağına  gelmemiş  bulunmak  ya  da  askerlik  çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a)    İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 657  sayılı  Kanunun  48  inci  maddesinin  (A)  fıkrasında  belirtilen  genel  şartların yanı  sıra  Belediye  Zabıta  Yönetmeliği’nin  13/A  maddesi  ve Belediye  İtfaiye Yönetmeliği’nin  15/A  maddesindeki  özel  şartlara  göre,  zabıta  memuru  ve  itfaiye  eri  kadrolarına  başvuru yapılabilmesi  için;  tartılma  ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d) Zabıta Memuru ve İtfaiye eri için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) İtfaiye eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.

f) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru esnasında;

İş Talep Formu Kurumumuzdan ya da belediyemizin internet adresinden www.termal.bel.tr temin edilecektir.
– Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
– Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)
– Yabancı  Okul  Mezunları  için  Denklik  Belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği,  (aslı  ibraz  edilmek  kaydıyla  suretleri  belediyemizce  tasdik edilecektir.)
– KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
– Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
– Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
– Son altı ay içerisinde çekilmiş 4 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
– Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

a)    Adaylar,  başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte  19.04.2021 – 23.04.2021 günü mesai  bitimine kadar (mesai günlerinde  saat 08.30- 17.30  arasında)  Belediyemiz  Termal  İlçesi,  Gökçedere  Mahallesi,  Yaşar  Okuyan  Caddesi  No  :  50  adresinde  yer  alan  Termal  Belediyesi  Yazı  İşleri Müdürlüğü’ne müracaatlarını yapabileceklerdir.

b)    Elektronik ortamda belediyemiz [email protected] internet adresine gönderilecektir.

c)    Şahsen  veya  iadeli  taahütlü  posta  yolu  ile  Gökçedere  Mahallesi,  Yaşar  Okuyan  Caddesi  No  :  50  adresine  gönderilebilecektir.  (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

d)    Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

e)    İtfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy  ve kilo ölçümü yapmak üzere Termal Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’ne istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

f)     Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

g)    Duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

● T.C.  Kimlik  numarası  ile  ÖSYM  kayıtlarının  uyumunu  kontrol  etmek  suretiyle  adaylar  KPSS  puanlarına  göre sıralanarak,  en yüksek  puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.

● Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

● Sınava  girmeye  hak  kazanan  adaylar  ve  KPSS  puanları  ile  sınav  yeri  ve  zamanı  başvuruların  değerlendirilmesini  müteakip  Belediyemiz www.termal.bel.tr resmi internet sayfasından ilan edilecektir.

● Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

● Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

● Sınav   giriş   belgeleri   sınava   girmeye   hak   kazanan   adaylara   başvuru   formunun   iletişim   bilgileri   bölümünde   belirtmiş   olduğu   adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.

6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

İtfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına başvuran adaylar için sözlü ve uygulamalı sınav 03.05.2021 günü saat 09.30’da başlamak üzere Termal Belediyesi’nde yapılacaktır.

İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru sınavları sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.

Diğer memur kadrosuna başvuran adaylar için sözlü sınav 03.05.2021 günü saat 09.30’da başlamak üzere Termal Belediyesi’nde yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaklardır.

Sınav Konuları:

Sözlü Sınav:

1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4) Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

Uygulamalı Sınav

● Zabıta memuru kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde,
● İtfaiye eri kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde, yapılır.

7. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Kadrosu Sınavında Değerlendirme:

a) Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

b) Sınavda değerlendirme;

 • Zabıta memuru kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %50’si, uygulamalı bölümünün %50’si alınarak sınav puanı hesaplanır.
 • İtfaiye eri kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır.

c) Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.

d) Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sözlü ve uygulamalı sınav sonucu hesaplanan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.

Memur Kadroları Sınavında Değerlendirme;

e) Türkiye  Cumhuriyeti  Anayasası,  Atatürk  İlkeleri  ve  İnkılâp  Tarihi,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu,  Mahalli  İdareler  ile  ilgili  Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamada 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.

f) Adayların atamaya esas başarı puanı: belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.

İtfaiye eri, zabıta memuru ve diğer memur kadrolarına başvuran Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinda KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir.  Asıl  ve  yedek  aday  listeleri  Belediyenin  www.termal.bel.tr  internet  adresinde  ilan  edilecek  ve  listede  yer  alanlara  ayrıca  yazılı  tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru  ve  işlemler  sırasında  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  veya  herhangi  bir  şekilde  gerçeği  sakladığı  tespit  edilenlerin  sınavları  geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav  sonuçlarına,  başarı  listesinin  belediyenin  internet  adresinde  ilanından  itibaren  yedi  gün  içinde  yazılı  olarak  itiraz  edebilir.  İtirazlar,  sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan Olunur.   


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir