Reklam Alanı
Reklam Alanı

245 Adet Gazete ve Ürün Satış Büfelerin İşletmesi Kiraya Verilecektir

Paylaş:

✔ 245 Adet Gazete ve Ürün Satış Büfelerin İşletmesi Kiraya Verilecektir

İstanbul Kültür Ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş.’den 245 adet gazete ve ürün satış büfe alanı ve bu alanlarda  “büfe istanbul” adı altında kurulu ve kurulacak olan büfelerin işletmeye/kiraya verilmesi işi ihale edilecektir.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini ilanda belirtilen şartlardaki belgelerle kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir. Muhammen Bedeli, Kira/İşletme Süresi, Ön Yeterlilik Başvuru Tarih ve Saati ile  İhalenin Yapılacağı Yer bilgileri;

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi: İBB KÜLTÜR VE SANAT ÜRÜNLERİ TİC. A.Ş.  
 • İlan Numarası: ILN01388093
 • Şehir: İSTANBUL
 • İlçe: Zeytinburnu
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
 • İhale Türü: Kiraya Verme
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 21.06.2021 11:30
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş. ihale salonu
İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT ÜRÜNLERİ TİC. A.Ş.’DEN245 ADET GAZETE VE ÜRÜN SATIŞ BÜFE ALANI VE BU ALANLARDA  “BÜFE İSTANBUL” ADI ALTINDA KURULU VE KURULACAK OLAN BÜFELERİN İŞLETMEYE/KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Taşınmazlara Dair Bilgiler:

İli: İstanbul

İlçesi: İstanbul genelinde muhtelif lokasyonlarda

Cinsleri: Gazete ve ürün satış büfesi

Adresler (Cadde-Sokak-No) : İstanbul genelinde muhtelif adreslerde

Muhammen BedeliAsgari Aylık 273.444,80 TL+KDV’den aşağı olmamak üzere elde edilecek aylık gelirin en az  (%80)+KDV’dir.
Kira/İşletme SüresiSözleşme imza tarihinden itibaren 16.05.2024 Tarihine Kadar
Ön Yeterlilik Başvuru Tarih ve Saati18.06.2021 Pazartesi günü Saat: 15:00
İhale Tarihi ve Saati21.06.2021 Cuma günü Saat: 11:30
İhalenin Yapılacağı Yerİstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş. ihale salonu
İhale Usulü2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. vd. maddelerine göre Kapalı Teklif Usulü

İhale şartnameleri

Maltepe Mah. Topkapı Kültür Parkı Osmanlı Evleri 34010 Topkapı-Zeytinburnu/ İstanbul adresinden satın alınacaktır.

Tel: 0212 467 07 00 Fax: 0212 467 07 28

Şartname Bedeli: 2.000.- TL’dir.

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

Yeterlik değerlendirmesi için istenen belgeler:

1. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdanı sureti (gerçek kişiler muhtarlıktan alınacak ikametgah senedi ile tüzel kişiler bağlı oda veya ilgili kurumca onaylanacak şirket merkezini belirten belge ile belgelendireceklerdir)

2. Yabancı İsteklilerin tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (Tüzel Kişiler)

3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a)  ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

4. İmza Sirkülerini Vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

6. İhaleye konu iş ile ilgili istenen belgeler

a) İstekliler sermayelerinin en az 10.000.000 TL (On Milyon Türk Lirası) olduğuna dair yetkili kurumlardan alınmış belgeleri sunacaklardır. Ortak girişim olması halinde ortaklardan her birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir.

b) İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 2 (iki) yıl içerisinde toplam 800.000.000.-TL (Sekiz Yüz Milyon Türk Lirası) tutarında ciro yaptığına dair Yeminli Mali Müşavir ya da vergi dairesi tasdikli belge sunacaktır. (Gelir-Gider Tablosu, Kar/Zarar Tablosu, vb.) Ortak girişim olması halinde istenen şartları ortaklar birlikte sağlayabilecekleri gibi ortaklardan herhangi birinin de sağlaması yeterlidir.

c) İhale ilan tarihinden itibaren son 2 (iki) yıl içerisinde aşağıda istenen faaliyet alanlarından herhangi birinde toplam 150.000.000 TL (Yüz Elli Milyon Türk Lirası) tutarında iş deneyim ve/veya iş bitirme belgesi/belgeleri sunacaktır. İş deneyim belgesi bir veya birden fazla sözleşmeye dayalı olarak kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olmalıdır. 

Ortak girişim olması halinde pilot ortağın istenen iş deneyiminin her halükarda asgari %80’ini, diğer ortakların ise istenen iş deneyiminin her halükarda asgari %20’sini sağlaması gerekmektedir.

Kamuda gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak kamu kurumları tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesi, özel sektörde gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak sözleşme ve sözleşmeye dayalı olarak düzenlenen faturalar ibraz edilmelidir.

d) Kamu veya Özel sektöre gerçekleştirilmesi kaydıyla benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

 • – Meydan yönetimi ve koordinasyonu
 • – Büfe ve her türlü alan işletmeciliği
 • – Entegre mağaza veya tesis yönetim hizmetleri
 • – Personel hizmetleri
 • – Kent mobilyaları (reklam üniteleri) üretim veya montaj hizmetleri
 • Ortak girişim olması halinde ortaklardan her birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir.

e) İsteklinin ISO-9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO-14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerinin ibraz edilmelidir.

f) İsteklinin 2020 yılı faaliyetlerinin bağımsız denetçi tarafından denetlendiğini gösterir bağımsız denetçi görüşü ibraz edilmelidir.

7. İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (İhaleye Ortak girişim olarak katılım olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.)

8. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

9. Teklif mektubunu havi iç zarf,

10. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminatı,

11. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdanı sureti (gerçek kişiler muhtarlıktan alınacak ikametgâh senedi ile tüzel kişiler bağlı oda veya ilgili kurumca onaylanacak şirket merkezini belirten belge ile belgelendireceklerdir),

12. Yabancı isteklilerin Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi (adres beyanı),

13. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi,

 • Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 • Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
 • Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a)  ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

14. İmza Sirkülerini Vermesi,

 • Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
 • Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
 • Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

15. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi vermesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

16. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

İstenilen bütün belgelerin asıl veya İdare tarafından aslı gibidir onaylı olması gerekmektedir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir