Hurda Malzemelerin Satışı Yapılacaktır

✔ Hurda Malzemelerin Satışı Yapılacaktır

İlan Bilgileri
 • İlan No: ILN01297278
 • Şehir: KONYA
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: Elektrik Dağıtım Şirketleri Satın Alma-Satma ve İhale Yönetmeliği
 • İhale Türü: Satış
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 02.02.2021 14:00
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: MEDAŞ GM Toplantı Salonu / KONYA
✔ MEDAŞ – MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
İHALE İLANI                
1- İHALE SAHİBİ ŞİRKETİN:            

a) ADI:    MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.           
b) ADRESİ:    Sancak Mah. Yeni İstanbul Cad. No:92 Selçuklu / KONYA      
c) TEL:    0 850 251 30 00   FAX: 0 332 255 00 85           
d) KAYITLI E-POSTA:    [email protected]  

       
2- İHALE KONUSU İŞLERİN:  

           
İHALE NO    ADI (TÜRÜ, NİTELİĞİ) “GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ” İŞİN SÜRESİ İŞİN YAPILACAĞI YER

2021/HS-18    Hurda Malzeme Alüminyum ve Çelikli Alüminyum Satış İşi    240.000,00 ₺    60 Gün    KONYA-AKSARAY

2021/HS-19    Hurda Malzeme (Tehlikesiz Sınıf) Satış İşi    340.000,00 ₺    90 Gün    KONYA-AKSARAY

2021/HS-20    Hurda Malzeme (Tehlikeli Sınıf) Satış İşi    130.000,00 ₺    45 Gün    KONYA-AKSARAY

2021/HS-21    Hurda Malzeme Beton Direk ve Beton Köşk Satış İşi    20.000,00 ₺    240 Gün    AKSARAY, KARAMAN, KIRŞEHİR, KONYA, NEVŞEHİR, NİĞDE

a) İHALE USULÜ:    Açık İhale 

b) İHALE DOKÜMANINA ULAŞIM:    

 • İmza karşılığı elden(MEDAŞ GM Satınalma Birimi),
 • KEP üzerinden,
 • İadeli Taahhütlü Posta ile talep edilebilir.” 

         

c) İHALE İLGİLİSİ:    Alper KARA            

    [email protected]            

d) İHALENİN YERİ:    MEDAŞ GM Toplantı Salonu / KONYA            

e) İHALENİN ZAMANI:    02/02/2021 saat 14:00            

f)İHALE DOSYANIN TESLİM ZAMANI    02/02/2021 Saat 12:00            

g) İHALE DOSYASININ TESLİM FORMATI VE TESLİM YERİ:    Kapalı Zarf – MEDAŞ GM/KONYA  

         
3- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER:    

           
” a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi

 • Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ve ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 • Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

 • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikle İmza Beyannamesi
 • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Geçici Teminat Mektubu,

d) Asgari Teklif Tutarının %100’ı kadar iş deneyim belgesi,

e)  Benzer iş tanımı; Kamu Kurum/Kuruluşları ve Elektrik Dağıtım lisansı sahibi şirketlerden hurda/ ölü stok/benzer iş satışlarını kapsamalıdır.

f) İhalelerimize iş ortaklığı (Maliye tescilli olacak) olarak teklif verilebilir.

g) Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığını gösterir belge (EKAP’tan ihale süreci içerisinde alınmış olması gerekir)

h) Teknik Şartlar : 

 • İhaleye katılacak firmaların “Atıkların lisanslı geri kazanım ve bertaraf tesisleri “belgesini (Listede geçen tüm malzemeler için atık kodlarına sahip geri dönüşüm belgesi ayrı ayrı istenmektedir)  sunmaları gerekmektedir.             

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok