Niğde Belediyesi Açık Hava Reklam Panoları İhalesi Yapıyor

✔ Niğde Belediyesi Açık Hava Reklam Panoları İhalesi Yapıyor

1- İhalenin konusu

Niğde Belediye sınırları ile mücavir alanları dahilinde şehrin muhtelif yerlerinde bulunan Kent Mobilyaları adı altında 5 adet Megalıght ( 3 adet sabit, 2 adet afiş değiştiricili) 95 adet Bilboard, 1 Adet 20 m2 (+-10cm) Led Ekran, 50 Adet CLP Raket Reklam Panosu ve 156 adet otobüs durağından oluşan reklam materyallerinin işletme hakkının 5 (Beş) yıl süreyle kiraya verilmesi işidir.

2- İhalenin nerede hangi tarih ve saatte yapılacağı ve ihalenin şekli

2.1. İhale 29.01.2020 Çarşamba günü saat 14:00’da Niğde Belediyesi 2. Kat Meclis Salonunda encümen huzurunda yapılacaktır.

2.2. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye encümeni tam yetkilidir.

2.3. İhale, 2886 Sayılı Devlet İhaleleri Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince “Açık Teklif –Açık Artırma” usulü ile yapılacaktır.

3- Muhammen bedel ve geçici teminatı

İhale muhammen bedeli KDV hariç 600.000.- (altıyüzbin) TL’dir. Geçici Teminatı ise 5 yıllık toplam muhammen bedelinin %3’ü 90.000.- (Doksanbin) TL dir.

4- Teminata İlişkin Esaslar

4.1. Geçici Teminat 5 yıllık toplam muhammen bedelinin %3’ü 90.000,00(Doksan bin)- TL’dir.

4.2. Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda belirtilmiş olup, bu değerlerden herhangi birisine ait belgeler geçici teminat olarak kabul edilecektir.

4.2.1. Tedavüldeki Türk Parası, Vakıflar Bankası Niğde Şubesi TR 530001500158007296811669 nolu Niğde Belediyesi hesabına yatırıldıktan sonra alınan makbuz asıllarından herhangi biri, doğrudan ihale dosyasına konulacaktır.

4.2.2. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26 ncı ve 27 ncı maddelerine uygun olarak bankalar veya özel finans kurumları tarafından düzenlenmiş süresiz limit içi genel müdürlükçe teyitli teminat mektupları, bu teminat mektupları ihale dosyasına konulacaktır. Süreli teminat mektupları kabul edilmeyecektir.

4.2.3. Hazine müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet içi borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır), ihaleye katılmak için bu belge verilecekse Mali Hizmetler Müdürlüğümüze teslim edilerek karşılığında alınacak olan belge ihale dosyasına konulacaktır.

4.3. Üzerlerine ihale yapılanların geçici teminatları, ihaleden sonra belediyede tutularak iade edilmeyecek olup, üzerine ihale yapılmayanların geçici teminatları ise iade edilecektir.

5- İhaleye girebilme şartları

5.1. Dilekçe ve Kanuni İkametgah belgesi,

5.2. Tebligat için adres göstermesi,

5.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi,

5.3.1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

5.3.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

5.4. İhaleye katılmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

5.4.1. Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi,

5.4.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

5.5. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

5.6. Ortak girişim olması halinde ilgisine göre tüm ortaklar ayrı, ayrı 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 5.9, 5.11’deki belgelerle Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

5.7. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yada banka hesabına yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26 ncı maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,

5.8. Megalight raket pano, bilboard, otobüs durakları gibi Açıkhava reklamcılığı işleriyle ilgili ihale tarihinden itibaren geriye doğru son üç yıl içerisinde en az muhammen bedel miktarı kadar kiralama veya işletme işleriyle ilgili iş deneyimini gösterir belgeyi ibraz edecektir. (İş bitirme, iş deneyim, iş durum vb.). Ortak girişim olması halinde pilot ortakların muhammen bedelin tamamını, diğer ortak/ortakların ise en az muhammen bedelin % 30’u oranında iş deneyimini gösterir belgeyi ibraz etmeleri gerekir.

5.9. Niğde Belediyesinden alınacak borç ilişiksizlik belgesi

5.10. 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair beyanname,

5.11. Şartname bedeli 1.000,00-TL olup şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz aslı,

Tüm bu belgeler, eksiksiz olarak hazırlanarak 29.01.2020 Tarihi saat 12:30’ a kadar belediyemiz mali hizmetler Müdürlüğü Tahakkuk Tahsilat Servisine teslim edilecektir.

6- İhale şartnamesinde bulunmayan hususlar hakkında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok