Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Genel Kurul Toplantısına Çağrı

✔ Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Genel Kurul Toplantısına Çağrı

“” KMK. Madde 29 – Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.

Toplu yapılarda ise kurullar, en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim plânlarında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemişse, ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.

Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartiyle, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir.

İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamaz. “

Kat malikleri kurulu toplantısı için, yöneticinin çağrıda bulunması veya önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi gerekiyor.

Toplantı Çağrı Örneği;

………… Apartmanı Kat Maliklerine

Kat malikleri kurulu, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere …../…./……. günü saat ……..’da …………………………. adresinde olağan (veya olağanüstü) olarak toplanacaktır.

Bu toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı nisap (çoğunluk) aranmaksızın ……/…../…… günü saat ……..’da aynı yerde yapılacaktır.

Bütün kat maliklerinin toplantıya katılmaları veya kendilerini temsil ettirmeleri önemle rica olunur. …../……./……..

…………………  Site / Bina / Apartmanı Yönetimi

(Ad, İmza)

Gündem:

1- Açılış, yoklama ve toplantı Divan Başkanı ile üye/üyelerinin seçimi.

2- Başkanlık divanına, Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,

3- Gündemin okunması ve gündeme madde ilave teklifleri,

4- Yönetici faaliyet raporu ve denetçi raporunun okunması;hesapların görüşülmesi ve yöneticinin ibrası,

5- Yeni yönetici ve denetçi seçimi,

6- Dilekler,

7- Kapanış,

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok