Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Faydalı Bilgiler 641 0

Aynen Taksim Nedir? Şartları Nelerdir?

Paylaş:

Aynen Taksim Nedir? Şartları Nelerdir?

Aynen taksim, ortak bir mülkiyetin olduğu durumda ortaklığın sona ermesi amacıyla yapılan bir sözleşmedir. Bu sözleşmeye göre hissedar olan herkese en azında bir mal düşürülmesi işlemi olarak tanımlanmaktadır.

Hisseli bir taşınmaza sahip olan hissedarların, dava açarak malın aynen taksim edilmesini talep etmelerine aynen taksim işlemi denir.

Aynen taksim işleminin esasları Medeni Kanun esasları kapsamında yer alıyor. Taksim, ortak mülkiyete konu olan mallarda ortaklığın sona erdirilmesi amacıyla, her hissedara en azından bir mal düşecek şekilde paylaşılması işlemi olarak bilinir.

Aynen Taksim Şartları Nelerdir?

Kanunlara göre aynen taksim işlemleri, aynen bölüşme, pazarlık yaparak ya da açık arttırma yaparak satılması şeklinde gerçekleşmelidir.

Paylı mülkiyete konu olan şeyin fiziki olarak bölünememesi ya da bölünmesi halinde değer kaybına uğraşması halinde, hakim malın açık artırma ile satışa çıkarılarak, satış bedelinin arasında bölüştürülmesi ile aynen taksim edilmesine karar verebilir.

Medeni Kanuna göre paylaşma iki türlü olabilir:

1- Malın aynen bölüşülmesi (aynen taksimi) veya,

2- pazarlık/açık artırma ile satılarak bedelin bölüştürülmesi.

Taraflar bu iki seçenekten birinde anlaşabilirler. Ancak anlaşma sağlanamazsa taşınmaz üzerindeki ortaklık mahkeme tarafından bu iki seçenekten birisi ile sonlandırılır.

Medeni Kanun Madde: 699

Paylaşma, malın aynen bölüşülmesi veya pazarlık ya da artırmayla satılarak bedelinin bölüşülmesi biçiminde gerçekleştirilir.
Paylaşma biçiminde uyuşma sağlanamazsa, paydaşlardan birinin istemi üzerine hâkim, malın aynen bölünerek paylaştırılmasına, bölünen parçaların değerlerinin birbirine denk düşmemesi hâlinde eksik değerdeki parçaya para eklenerek denkleştirme sağlanmasına karar verir.

Aynen Bölünerek Paylaştırma :

Yukarıda açıklandığı üzere taşınmazın aynen bölünerek paylaştırılmasına karar verilmesi halinde, taşınmazın aynen taksiminin mümkün olup olmadığı araştırılır. Taşınmazın yüz ölçümü, niteliği, pay ve paydaş sayısı ve tarım arazilerinin niteliği gibi hususlar göz önünde bulundurulur. Bu durumda taşınmazın önemli ölçüde bir değer kaybına uğraması söz konusu ise aynen bölünerek paylaştırılmasına karar verilemez.

Eğer taşınmazda kat mülkiyeti kurmak mümkünse, taşınmazın aynen bölüşülmesi kat mülkiyeti  kurulması ile gerçekleşebilir. Bunun için Kat Mülkiyeti  Kanunu gereğince yapının mimari projeye uygun bir şekilde tamamlanmış olması veya ilgili makamca onaylanmış projenin mevcut olması gerekmektedir. Ayrıca her paydaşa en az bir bağımsız bölüm  düşmesi gerekmektedir. (Bunun istisnası olarak Yargıtay 20. Hukuk Dairesi’nin 2017/4087 E. 8493 K. no. lu miras nedeniyle iştirak halinde mülkiyet söz konusu ise birden fazla malike tek bir bağımsız bölüm verilebilmesine ilişkin kararı gösterilebilir). Kat mülkiyetinin kurulması mümkün olan bir taşınmaz malda, satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilemez.

Satış Suretiyle Paylaştırma:

Medeni Kanun 699/2 : 

Bölme istemi durum ve koşullara uygun görülmezse ve özellikle paylı malın önemli bir değer kaybına uğramadan bölünmesine olanak yoksa, açık artırmayla satışa hükmolunur. Satışın paydaşlar arasında artırmayla yapılmasına karar verilmesi, bütün paydaşların rızasına bağlıdır.

Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere malın aynen taksimi mümkün değilse ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilir. Satış açık arttırma yoluyla yapılmalıdır. Tüm paydaşlar satışın ortaklar arasında yapılması hususunda oy birliğiyle anlaştıkları takdirde satış yalnızca ortaklar arasında yapılabilir.

Satış, mahkeme tarafından görevlendirilen satış memuru tarafından İcra İflas Kanunu hükümlerine göre yapılır.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir