İstanbul Bahçelievler Belediyesi 78 Memur Alacak

✔ İstanbul Bahçelievler Belediyesi 78 Memur Alacak

İlan Bilgileri

  • İlan No: DPB841433
  • Şehir: İSTANBUL
  • İlçe: Bahçelievler
  • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
  • Resmî Gazete Yayım Tarihi: 26.01.2021
  • Eleman Sayısı: 78
  • Aranılan Nitelik ve Unvan: Avukat, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Bilgisayar İşletmeni, Memur, Zabıta Memuru
  • Başvuru Süresi: 08.03.2021 / 12.03.2021 tarihleri arasında saat 16:00’a kadar

✔ İstanbul Bahçelievler Belediyesinden


Bahçelievler  Belediye  Başkanlığı  bünyesinde,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru alınacaktır.

✔ BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Boş memur ve zabıta  memuru  kadroları  için  yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen memur ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesi’nin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüyü  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

g) Hangi  kadroya  başvuru  yaptığına  dair  dilekçe  (Her  aday  eğitim  durumuna  göre  ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır).

2) BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a) İlan edilen unvanlar için mezun  olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle  ilgili  olarak  2020  yılı  Kamu  Personeli  Seçme  Sınavından  (KPSS)  alım  yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak,

b) Daha   önce   çalıştığı   kamu   kurum   ve   kuruluşlarından   disiplinsizlik   veya   ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

c) Zabıta memuru kadrosuna başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesi’nin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 metre,  kadınlarda en az 1,60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+ -) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d) Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Sınava  girmek  isteyen   adayların   http://www.bahcelievler.bel.tr   resmi   internet   adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

a) Nüfus  cüzdanı  veya  kimlik  kartının  fotokopisi  (Aslı  ibraz  edilmek  kaydıyla  suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

b) Diploma  veya  mezuniyet  belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  veya  e-Devlet üzerinden   alınacak   barkotlu   mezuniyet   belgesi   (Aslı   ibraz   edilmek   kaydıyla    suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

c) KPSS  sonuç  belgesinin  ÖSYM  web  sitesinden  alınan  doğrulama  kodlu  bilgisayar çıktısı,

d) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

g) 3 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

h) Bilgisayar İşletmeni kadroları için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

i) Avukatlık  kadrosu  için  Avukatlık  ruhsatı  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  (Aslı  ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Zabıta  Memuru  kadroları  için  sözlü  ve  uygulamalı,  diğer  Memur  kadroları  için  sözlü sınava katılabilmek için;

•Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 08.03.2021-12.03.2021 tarihleri arasında saat 16:00’a kadar (10:00-12:30 / 13:00-16:00 saatlerinde) Şirinevler Mahallesi Barbaros Cad.   No:9   Bahçelievler/İSTANBUL   adresindeki   Bahçelievler   Belediye   Başkanlığı   İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

•Diğer Memur kadrolarına yapılacak başvurular için; adayların yukarıda sayılan başvuru belgelerini     şahsen     veya     iadeli     taahhütlü     posta     yoluyla     veya     elektronik     ortamda [email protected] internet adresinden yapılabilecektir.

•Zabıta  Memuru  kadrolarına  yapılacak  başvuruların  ise;  adayların  başvuru  için  gerekli belgelerle birlikte belirtilen adrese şahsen başvurması gerekmektedir.

•Eksik  bilgi  ve  belgelerle  ya  da  nitelikleri  uygun  olmadığı  halde  yapılan  başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

•Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

a) Belediyemiz tarafından adayların T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol  etmek  suretiyle  KPSS  puanlarına  göre sıralanarak,  en  yüksek  puanlı  adaydan  başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.

b) Sınava  çağrılacak  son  sıradaki  adayla  aynı  puana  sahip  olan  diğer  adaylar  da  sınava çağrılacaktır.

c) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesini müteakip Belediyemizin www.bahcelievler.bel.tr resmi internet sayfasında ilan edilecektir.

d) Başvuruları   kabul   edilip   sınava   çağrılan   adaylara   Belediyemizce   düzenlenen   ve adayların   kimlik   bilgileri   ile   sınav   yeri   ve   tarihinin   bulunduğu   Sınav   Giriş   Belgelerine www.bahcelievler.bel.tr  resmi  internet  adresinden  erişebilecektir.  Ayrıca;  Sınav  Giriş  Belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtilmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

e) Sınava     katılma     hakkı     elde     edemeyen     adaylara     herhangi     bir     bildirimde bulunulmayacaktır.

6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Diğer Memur alımı için; 29.03.2021 tarihinde Saat:11.00’da başlamak üzere, Bahçelievler Belediyesi   Başkanlık   Hizmet   Binası   Nurettin   Topçu   Kültür   Merkezi   Şirinevler   Mahallesi Barbaros Cad. No:9 Bahçelievler/İSTANBUL adresinde sözlü sınav yapılacaktır. Sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir.

Zabıta   Memuru   alımı   için;   05.04.2021   tarihinde   Saat:11.00’da   başlamak   üzere, Bahçelievler  Belediyesi  Teknik  Hizmetler  Binası,  Cemil  Meriç  Kültür  Merkezi  Çobançeşme Mahallesi  Sanayi  Cad.  No:48  Yenibosna/Bahçelievler/İSTANBUL  adresinde  sözlü  sınav  ve uygulamalı  sınav  yapılacaktır.  Sözlü  ve  uygulamalı  sınav  aynı  gün  içinde  bitirilemez  ise  ertesi günlerde devam edilecektir.

Sınav Konuları:

Sözlü sınav;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
•Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
•657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
•Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat, konuları ile

Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

Zabıta Memuru için uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:
Zabıta memuru sınavında değerlendirme;

Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır.
Sınavda değerlendirme;  sözlü  sınavın  %50’si,  uygulamalı  sınavın  %50’si alınarak sınav puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediyemiz tarafından yapılan sözlü ve uygulamalı sınav  sonucu  hesaplanan  sınav  puanı  ile  KPSS  puanının  aritmetik  ortalaması  alınmak  suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.

Diğer Memur kadroları sınavında değerlendirme:

Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet  Memurları  Kanunu,  Mahalli  İdareler  ile  ilgili  Temel  Mevzuat  konularında  15’er  puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere  toplamda  100  tam  puan  üzerinden  yapılır.  Sınavda  başarılı  sayılmak  için  sınav  kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı; Belediyemiz tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS  puanının  aritmetik  ortalaması  alınmak  suretiyle  belirlenecek  ve  Belediyemiz  internet adresinde ilan edilecektir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl  aday  ve  asıl  aday  sayısı  kadar  da  yedek  aday  belirlenecektir.  Asıl  ve  yedek  aday  listeleri Belediyemiz www.bahcelievler.bel.tr internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav   Kurulu;   sınav   sonunda   personel   alımı   için   ilana   çıktığı   kadrolardan,   başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği  sakladığı  tespit  edilenlerin  sınavları  geçersiz sayılır ve bunların  atamaları  yapılmaz.  Bu gibi  durumları  tespit  edilenlerin  atamaları  yapılmış  olsa  dahi  atamaları  iptal  edilir.  Bu  kişiler hiçbir   hak   talep   edemezler   ve   haklarında   Cumhuriyet   Başsavcılığına   suç   duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav  sonuçlarına,  başarı  listesinin  Belediyemizin  internet  adresinde  ilanından  itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan olunur.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok