Akdeniz Üniversitesinden 29 Adet Dükkan İhalesi

✔ Akdeniz Üniversitesinden 29 Adet Dükkan İhalesi

Resmi Gazetede yayımlanan ilana göre, Akdeniz Üniversitesi’nin merkez yerleşkesindeki Yakut Çarşısı Yaşam Alanı içerisinde bulunan toplam 29 adet dükkan yerlerinin işletilmek üzere kiralaya verilecek. Kiralama, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” ile ihalesi yapılacaktır.

İdarenin Adresi:

a) Adresi : Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Dumlupınar Bulvarı Merkez Yerleşke / ANTALYA

b) Telefon ve Faks No : 0242 310 16 70 – 0242 227 44 00 (7022) Faks: 0242 310 15 01

c) Elektronik posta adresi (varsa) : [email protected]

İhale Konusu İşin:

a) Niteliği : Kiralama işi

b) Yapılacağı yer : Akdeniz Üniversitesi Merkez Yerleşkesi

c) Miktarı : 29 Dükkanlı 5.320,63 m² Çarşı Yeri

d) Başlama tarihi : İşyeri teslim tutanağı imzalandığında işe başlanır.

e) Süresi : 10 Yıl

İhalenin Yapılacağı yer ve saati

a) Akdeniz Üniversitesi Enstitüler Binası A Blok 2. Kat A210 nolu odaya zarf teslimatı yapılıp, A211 nolu toplantı odasında ihale yapılacaktır.

b) Tarih ve Saati : 22.01.2020 / 10.30

İhalenin Usulü ve Tahmin edilen Bedeli

a) İhale usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü

b) Tahmin Edilen Bedel : 2.548.328,03 TL

c) Geçici Teminat Tutarı : 76.449,84 TL

İhaleye Katılacaklarda Aranacak Şartlar

a) Kanuni ikametgah sahibi olmak.

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek.

c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri.

d) Geçici teminat yatırmış olmak.

e) İşin gereğine göre Üniversitemizce tespit edilecek diğer belgeleri vermek.

İhale Komisyonuna Verilecek Belgeler

a) Tebligat için adres beyanı varsa Elektronik tebligat adresi (Kiracıdan sözleşme öncesinde kesinlikle istenecektir) ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını belirten, istekli tarafından imzalanmış yazı.

b) Noterden tasdikli Nüfus cüzdan sureti (İhaleye katılan istekli tüzel kişilik ise; bu maddede istenen belge Limited Şirketlerde Şirket Müdürüne, Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanına ait olacaktır.)

c) Adli sicil belgesi (Son altı ay içinde alınmış olacak) (İhaleye katılan istekli tüzel kişilik ise; bu maddede istenen belge Limited Şirketlerde Şirket Müdürüne, Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanına ait olacaktır.)

d) Geçici teminat yatırıldığına dair belge.

e) İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair belge. (Şartname Bedeli 200,00 TL)

f) İhaleye katılacak olan gerçek kişi ise noterden onaylı imza beyannamesi, tüzel kişi ise imza sirküleri ve son yetki durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi.

g) İhale yılına ait mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi ( Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri bu belgeleri teklifiyle birlikte verecektir.)

h) Vekaleten ihaleye katılımı halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

i) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi vereceklerdir, ayrıca grubun tüm ortakları idareyle yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalayacaklardır. )

j) Kiralanacak yerlerin işletmesi konusunda, benzer iş yerleri çalıştırmış, yönetmiş olduğuna dair belge.

k) İş Deneyim Belgesi ( Tahmin Edilen Bedelin En az % 20’ si.)

l) Teklif Mektubu

6) İhale şartnamesi Akdeniz Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında bedelsiz olarak görülebilir, 200,00 TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacakların şartnameyi satın almaları zorunludur. Şartname bedeli Akdeniz Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya Akdeniz Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası Akdeniz Üniversitesi Şubesi TR65 0001 0021 6740 5079 3057 23 İban nolu hesabına yatırılacaktır.

7) İhalede istenen belgeler şartnamede açıklandığı şekli ile hazırlanarak Akdeniz Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğüne, ihale günü ve saatine kadar tutanak karşılığında teslim edeceklerdir. Belirtilen gün ve saate kadar dosyayı teslim etmeyenler ihaleye katılamazlar.

8) İhale Komisyonu veya İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-9.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-10.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok