Canik Belediyesine Ait 4 Adet Halı Saha ve Müştemilatları Kiraya Verilecektir

✔ Canik Belediyesine Ait 4 Adet Halı Saha ve Müştemilatları Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 04.03.2020 — saat: 09:00
  • Son Başvuru ve Teklif Tarihi : 04.03.2020 — saat: 09:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : CANİK BELEDİYESİ ENCÜMEN TOPLANTI SALONU,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Canik Belediyesinden

1. İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI:

Belediye Meclisinin 02.01.2020 Tarih ve 1/3 Sayılı Kararı ve 5393 Sayılı Belediye Kanununa göre kiraya verilmesine karar verilen mülkiyetleri Belediyemize ait ayrı ayrı olmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a (Kapalı Teklif Usulü) maddesine göre 46 (kırkaltı) ay süre ile kiralamaya sunulmuştur.

2. ŞARTNAME VE EKLERİNİN GÖRÜLECEĞİ / TEMİN EDİLECEĞİ YER:

Mesai saatleri içinde Canik Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Müdürlüğünden her bir halı saha ve bina için ayrı ayrı olmak üzere yazılı talep karşılığında ücretsiz olarak temin edilebilir.

3. İHALE USULÜ: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a maddesi (Kapalı Teklif Usulü)

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-315.png

5. İSTENEN BELGELER:

5-1- Nüfus cüzdanı sureti

5.2- İkametgah Belgesi (Şirketlerde aranmaz)

5.3- Vekaleten katılıyorsa vekaletnamesi veya yetkili olduğuna dair belge

5.4- Geçici teminat makbuzu veya mektubu

5.5- Tüzel kişilerin ilgili makamlarından sicil kaydı ve yetki belgesi

5.6- İhaleye katılanın veya vekilinin Canik Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge

5.7- İdari şartnamenin okunup aynen kabul edildiğine dair taahhütname.

5.8- Ticaret odası, sanayi odası ve ilgili meslek kuruluşlarından alınmış ve hali hazırda faaliyette bulunduklarına dair başvurunun yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermesi.

5.9- İsteklinin tüzel kişi olması halında tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve

imza sirkülerinin ibraz edilmesi. (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)

5.10- İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi. (İhalenin

yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)

5.11- İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.(İhalenin yapıldığı yıla ait)

5.12- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat telefon ve varsa faks numarası (Bu adrese yazı ve faks ile yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.) vermesi.

5.13- İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı sözleşmesini vermesi, (Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak istekli / müşteri tarafından tüm belgelerin verilmesi esastır.)

5.14- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun ilgili maddelerinde belirtilen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu durum tespit edildiği takdirde teminatları irat kaydedilerek gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

5.15- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesinde belirtilen değerlerde Geçici Teminat verilmesi.

5.16- Spor Kulübü olma şartı aranmaktadır.

5.17- Güvenlik Soruşturması/Araştırması

6- TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER:

Her bir halı saha ve bina için ayrı ayrı olmak üzere teklifler ihale tarihinde en geç saat: 09.00’a kadar Canik Belediye Başkanlığı (Emlak İstimlak Müdürlüğü) Karşıyaka Mah. İlkbahar Sok No: 1 Canik / SAMSUN adresine teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir.

İhale günü hazır bulunmayan isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar idareye sunmuş olduğu teklifi son teklifi olarak kabul edilecektir.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok