Kafeterya/Kantin ve Otomat Alanları Kiraya Verilecektir

✔ Kafeterya/Kantin ve Otomat Alanları Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale Kayıt No : 28/01/2020 – 03
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi-Ana Bina -1 bodrum kattaki 125 m² kapalı alanın Kafeterya/kantin olarak ve 2 m2 alanın muhtelif yerlerde Otomat olarak kiraya verilmesi işi.
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 11.02.2020 — Saat: 10:30
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi (Meşrutiyet Mah. Huzur Sokak No: 35 67030 ZONGULDAK) Konferans Salonu
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,

KAFETERYA / KANTİN VE OTOMAT KİRALAMA İŞİ için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-131.png

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Gerçek Kişiler

a. Nüfus cüzdanı sureti.(muhtarlık veya nüfus müdürlüğü)

b. İkametgah belgesi

c. Noterden onaylı imza sirküleri

d. Vekaleten katılıyorsa vekaletname ve imza sirküleri

4.2. Tüzel Kişiler

a. Faaliyet belgesi (Ticaret ve Sanayi Odası v.b)

b. Noterden onaylı imza sirküleri

c. Şirket adına İhaleye katılacak kişilerin, bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve imza sirküleri

5- Sabıka kaydı olmadığına dair belge (Ateşli silahlarla işlenen cürümler ile taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa uğramış olsalar bile 1 yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olanlar ihaleye katılamazlar.)

6- İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişiliklerin en az ihale tarihinden en az 3 yıl önce alınmış; kafeterya ve/veya kantin ve/veya pastane işletmeciliği yaptığını gösterir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği veya Ticaret Odasından alacakları belgeleri ya da en az (ihale tarihinden) 3 yıl önce alınmış Turizm belgeli bir tesis işlettiklerine dair Kültür ve Turizm İl Müdürlüklerinden alacakları belgeleri ihale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

İhaleye katılacak derneklerin en az 3 yıl süreli yukarıda sayılan benzer bir işletmede faaliyette bulunması ve tüzüğünde ticari faaliyet yapabileceğine dair madde bulunması, bu tüzüğün dernekler müdürlüğü veya noterlikçe onaylı suretini ve ihaleye katılacak olan yetkilinin yetkilendirildiğine dair karar defteri sayfasını dernekler müdürlüğü veya noterlikçe onaylı suretini ihale komisyonuna sunması gerekmektedir.

7- Bu işe ilişkin; Tahmini bedel 511.264,13-TL (22 Aylık) tespit edilmiştir
*** En az 15.337,92 -TL Geçici Teminat alınacaktır. Bankalarca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Halk Bankası Zonguldak Şb. IBAN No. TR86 0001 2009 8060 000 500 0214 nolu hesabına” ya da hastanemiz veznesine nakit olarak yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.
*** Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak süresiz geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu kanun uyarınca yayınlamış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

8- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

9- İhale dokümanı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Satınalma Servisinden 50 TL karşılığında temin edilebilir. (İhaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.)

10- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Satınalma Servisine adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

11- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

12- İşin yapılacağı yerin görülmesi; İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır.

13- İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlılarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte acıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerine borcu olanlar sözleşme imzalamadan önce mevcut olan (kira,ecrimisil v.b.) borçlarını ödemek ve borcu olmadığına dair belgeyi sözleşme aşamasında İdaremize ibraz etmek zorundadır.

Borcunu ödemeyen üzerine ihale bırakılan istekli ile sözleşme imzalanmayacak ve geçici teminatı irat kaydedilerek ilgili mevzuat çerçevesinde yasaklama işlemi yapılacaktır.

14- Diğer hususlar: İhalenin onaylanmasına ilişkin kararın müstecire tebliğ edildiği tarihten itibaren on beş gün içinde Kira bedelinin dörtte biri peşin olarak, geri kalan kısmı ise üçer aylık dönemler hâlinde üç eşit taksitle, peşin ödenir. Vadesinde ödenmeyen kira bedellerine, 21/07/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır. (2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Madde 62 – Sözleşme yapıldıktan sonra 63 üncü maddede yazılı hükümler dışında müteahhit veya müşterinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine, idarenin en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, müteahhit veya müşterinin borcuna mahsup edilemez.) kira borcunu zamanında ödemeyenler için 62.Madde hükümleri uygulanır.

15. İlan ve Taşınmaz Mal Kira Şartnamesi arasında çelişki oluşursa, Taşınmaz Mal Kira Şartnamesi hükümleri geçerli olacaktır. Konu ile ilgili İdaremiz Satınalma biriminden bilgi alınabilir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok