Kastamonu Devlet Hastanesinde Bulunan Kafeterya Yeri Kiraya Verilecektir

✔ Kastamonu Devlet Hastanesinde Bulunan Kafeterya Yeri Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : 3 yıl süreli, Kastamonu Devlet Hastanesi Kuzeykent Mah. Cankat Sok. No:4 Kastamonu adresinde, 2731 Ada 4 parselde, toplam 334± M² kapalı alan ve 250± m² lik açık alan kafeterya Yerinin Kiralanması İşi.
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 11.02.2020 — saat: 10:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Kastamonu Devlet Hastanesi İhale Salonu Kuzeykent Mah. Cankat Sok. No:4 Merkez/Kastamonu,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ KASTAMONU DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNDEN

Kastamonu Devlet Hastanesinde bulunan Kafeterya Yeri Kiralama İşi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1- İdareye ilişkin bilgiler:

a) Adresi : Kuzeykent Mah. Cankat Sok. No: 4 Merkez/Kastamonu

b) Telefon ve faks numarası : 366 214 10 53 – 366 212 1487

c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]

d) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:

2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler:

a) İhale konusu işin adı : Kafeterya Yeri Kiralama İşi,

b) İşin niteliği, yeri miktarı: 3 yıl süreli, Kastamonu Devlet Hastanesi Kuzeykent Mah. Cankat Sok. No: 4 Kastamonu adresinde, 2731 Ada 4 parselde, toplam 334± M² kapalı alan ve 250± m² lik açık alan kafeterya Yerinin Kiralanması İşi.

c) İhale tarihi ve saati: 11.02.2020 Salı Günü saat 10:00

d) 1 (Bir) Yıllık Tahmini bedeli: 716.674,65 TL (YediyüzOnAltıBin AltıYüzYetmişDört TürkLirası AtmışBeşKuruş) ’dir.

e) Geçici Teminat Tutarı: 215.002,40 TL. (%30)

f) İhalenin yapılacağı yer : Kastamonu Devlet Hastanesi İhale Salonu Kuzeykent Mah. Cankat Sok. No:4 Merkez/Kastamonu

g) İşin Süresi: Taşımazın kira süresi mahallinde yapılan yer tesliminden itibaren 3 (Üç) Yıl’ dır .

3- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarda alınacağı:

a) İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve satın alınabilir.

b) İhaleye katılmak için doküman almak zorunludur. İhale dokümanları idareden 100 (Yüz) TL bedel karşılığında temin edilebilir. Doküman bedeli hastanemizin T.C. Halkbankası Kastamonu Şubesinde bulunan TR 05 0001 2009 4820 0044 0000 08 Hesaba yatırılması gerekmektedir.

İdare doküman satmadan önce doküman bedelinin idarenin hesabına yatırıldığına dair dekontu talep edecektir.

4- İhaleye katılacakların usulüne uygun olarak hazırladıkları;

a)- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasının üzerinde olduğu nüfüs cüzdanı fotokopisi (Aslı idarece görülecektir) veya onaylı nüfüs kayıt örneği,

b)- İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgah sahibi olmak, Türkiye’de tebligat için adres göstermek, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri ihale dosyasında vermek mecburidir.

c)- Mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/ veya Sanayi Odası yada ilgili esnaf ve sanatkarlar odası belgesi:

Gerçek kişi olması halinde ilk ilan tarihi veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/ veya Sanayi Odası yada ilgili esnaf ve sanatkarlar odasına kayıtlı olduğunu gösteren belge
TüzeI kişi olması halinde ilgili Mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/ veya Sanayi Odası yada ilgili esnaf ve sanatkarlar odasından ilk ilan tarihi veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Tüzel kişiliğin kayıtlı olduğunu gösteren belge

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

e)- Vekaleten ihaleye katılması halinde, ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesini vermek zorundadır.

f)- Geçici teminat; Tedavüldeki Türk parası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerdir.

Teminat mektupları dışındaki teminatların T.C. Halkbankası Kastamonu Şubesinde bulunan TR 05 0001 2009 4820 0044 0000 08 nolu hesabına yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

g)- İsteklinin iş ortağı olması halinde noter tastikli iş ortaklığı beyannamesi, ayrıca geçici teminat haricinde istenilen tüm belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı imzalanması gerekmektedir.

5- İhale komisyonları önünde tekliflerini sözlü sunan kişiye ait noterden onaylı yetki yazıları, imza sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi veya yerine geçer belge teklif dosyasında sunulmalıdır.

6- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

7- Daha önce kantin, kafeterya v.b hizmetlerine ilişkin faaliyette bulunduğuna, işlettiğine ve işletme belgesine sahip olduğuna dair kamu kurumu yada kamu kurumu niteliğindeki odalarca düzenlenmiş ve onaylanmış belgeyi başvuru dosyasında sunacaktır.

Ayrıca ilk ilan tarihinden geriye doğru son üç yıl içerisinde yapmış olduğu benzer iş ve işlere ait kamu kurumlarından yada kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarından alınmış benzer işlere ait onaylı belgeler ihale dosyasında sunulacaktır. Benzer işler olarak Kantin, Kafeterya, Pastane işletmeciliği benzer iş olarak kabul edilecektir.

8- İlanda yer almayan hususlar için; ihalenin işletme hakkı şartnamesinde belirtilen hükümler, 2886 sayılı kanun hükümleri ve Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No : 300) hükümleri geçerlidir.

9- İhale, 1 yıllık muhammen bedel üzerinden en yüksek teklifi veren isteklide bırakılacaktır. Sözlü artırım teklifleri 1.000,00 TL (bin TL) ve katları şeklinde verilecektir.

İstenilmesi halinde, son yazılı teklifte 1.000,00 ve katları teklif verme şartı aranmayacaktır.

10- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok