Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 251 0

Market Alanı Kapalı Teklif Usulü İle Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Market Alanı Kapalı Teklif Usulü İle Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 13.03.2020 — saat: 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Sakarya Cad. No: 156 Balçova / İzmir
İhale Usulü : Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği,
İhale Türü : Kiraya Verme,

İHALE KONUSU : İzmir Ekonomi Üniversitesi A Blok Binası Zemin Kattaki Market Alanının Kiraya verilmesidir.
İHALENİN YAPILACAĞI TARİH : 13.03.2020
İHALENİN YAPILACAĞI SAAT : 14:00
İHALE USULÜ : Kapalı Teklif Usulü İhaledir.
İHALENİN YAPILACAĞI ADRES : Sakarya Cad. No:156 Balçova / İzmir
İHALE MİKTARI : Teknik Şartnamede tarif edilen 1 adet kapalı alan
ŞARTNAME BEDELİ : 100 TL
BANKA : Vakıfbank İzmir Ticari Şube
IBAN NO : TR 85 0001 5001 5800 7274 6990 70
İhale Dokümanlarına ait link: https://ieucloud.izmirekonomi.edu.tr/index.php/s/7W9U0HKS84OQINS


İhaleye katılım koşulları; İhale Dosyası İzmir Ekonomi Üniversitesi Satın Alma Müdürlüğü Fevzi Çakmak Mahallesi Sakarya Cad. No: 156 35330 Balçova / İZMİR adresinden veya www.ieu.edu.tr yada www.izto.org.tr adreslerinden ücretsiz görülebilir.

Ancak teklif vermek isteyenlerin ihale dosya bedelini, Fevzi Çakmak Mahallesi Sakarya Cad. No: 156 35330 Balçova / İZMİR adresindeki İzmir Ekonomi Üniversitesi Mali İşler Müdürlüğüne makbuz karşılığı elden yatırması veya yukarıdaki hesap numarasına yatırarak dekont alması zorunludur.

İhale bedelini yatıran isteklilerin Doküman Satın Alındığına İlişkin Formu (linkte yer almaktadır) bedeli ödedikleri tarihte [email protected] adresine mail atmaları, ayrıca belgenin aslını ihale dosyasında sunmaları gerekmektedir.
İsteklilerden alınması gerekenler;

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi;
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya alıcı merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) İhaleye katılma ve ihalenin kazanılması sonucunda maddi şartların gereğini imza ile taahhüt altına alma yeterliliğini haiz olduğunu açıkça ifade eden imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri;
e) İhaleye katılamayacakları arasında olmadığına dair form,
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (e) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi gerekir.
g) Teklif Mektubu,
ğ) İhaleye ait Doküman Satın Alındığına İlişkin Form,
h) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair ve vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belge.
ı) Ticaret sicilinden alınmış iştigal konusunu gösterir belge.
i) Geçici Teminat.
j) İhale bedelinin ödendiğine dair makbuz veya banka dekontu.
m) En az 3 yıllık benzer iş deneyim belgesi
,

İhaleye girmek isteyen firmaların teklif ve belgeleri içeren dosyalarını en geç 13.03.2020 Cuma günü saat 13:30’a kadar kapalı zarf ile Üniversitenin Satın Alma Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saatine kadar ulaştırılması şarttır.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir