Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 330 0

Milli Egemenlik Tabiat Parkı İçinde Bulunan İşletme Alanları Kiraya Verilecektir..

Paylaş:

Milli Egemenlik Tabiat Parkı İçinde Bulunan İşletme Alanları Kiraya Verilecektir..

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Tarım ve Orman Bakanlığı, X. Bölge Müdürlüğü, Zonguldak Şube Müdürlüğü faaliyet alanında yer alan Milli Egemenlik Tabiat Parkı içerisindeki, “Kapı Girişi, Kır Lokantası, Kır Büfesi, Alışveriş Büfesi, Kır Evi, Açık Alan Etkinlikleri İşletmeciliği ve Genel Saha Temizliği” işletilmesi işii
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 24.03.2020 — saat: 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Yayla Mahallesi Kapuz Caddesi 29/4 Merkez/ZONGULDAK
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

İHALEYE KONU FAALİYETİN NİTELİĞİBULUNDUĞU İL/İLÇEMUHAMMEN BEDEL – TL
(KDV HARİÇ)
GEÇİCİ TEMİNAT %10 (TL)İHALE TARİHİ VE SAATİİHALE DOKÜMAN BEDELİ
Tarım ve Orman Bakanlığı, X. Bölge Müdürlüğü, Zonguldak Şube Müdürlüğü faaliyet alanında yer alan Milli Egemenlik Tabiat Parkı içerisindeki, “Kapı Girişi, Kır Lokantası, Kır Büfesi, Alışveriş Büfesi, Kır Evi, Açık Alan Etkinlikleri İşletmeciliği ve Genel Saha Temizliği” işletilmesi işidir.

Süresi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 yıldır.
Zonguldak
Merkez
18.361,83 TL+KDV1.836,18 TL24/03/2020 Salı günü
Saat: 11.00
100.00 TL

Tarım ve Orman Bakanlığı, X. Bölge Müdürlüğü, Zonguldak Şube Müdürlüğü faaliyet alanında yer alan Milli Egemenlik Parkı içerisindeki “Kapı Girişi, Kır Lokantası, Kır Büfesi, Alışveriş Büfesi, Kır Evi, Açık Alan Etkinlikleri İşletmeciliği ve Genel Saha Temizliği” işletilmesi işidir. 24.03.2020 tarihinde Salı günü saat 11:00’da, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35. Maddesi uyarınca ve 5577 Sayılı Kanun ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/a maddesine ve Hazine Taşınmazların İdaresi hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre “KAPALI TEKLİF USULÜ” ile ihale edilecektir.

A. İhale; Yayla Mah. Kapuz Cd. 29/4 Merkez/ZONGULDAK adresinde ikamet eden Tarım ve Orman Bakanlığı, X. Bölge Müdürlüğü Zonguldak Şube Müdürlüğü hizmet binasındaki ihale salonunda yapılacaktır.

B. İhaleye Katılmak için Aranan Şartlar:

1. İsteklinin; gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.

2. Kanuni ikametgâh sahibi olmak.

3. Türkiye’de tebligat için adres göstermek.

4. Bu iş için Muhammen Bedelin 2 katına denk gelecek kullanılmamış nakit veya kredisine dair mali durum bildirimine yönelik banka veya özel finans kuruluşunun ilgili şubesinden veya Genel Müdürlüğünden alınmış belgelerin aslını vermek (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır),

5. Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır),

İsteklinin;

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge vermek.

b) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesi’nin suretini vermek.

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi vermek. İsteklinin şirket olması halinde ise, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğu’ndan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

6. İş Deneyimine yönelik aşağıdaki belgeleri vermek (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır).

a) İsteklilerin ihaleye konu olan işle benzerlik arz eden faaliyetleri en az 2 (İKİ) yıl gerçekleştirdiğini belgelemek:

• Milli park/Tabiat parkı/Mesire yerleri gibi korunan alanlarda veya Kamu veya özel sektöre ait tesislerde yapılan giriş kontrol ünitesi işletmeciliği veya günübirlik kullanım alanları işletmeciliği (Günübirlik Kullanım Alanı, Mesire Yeri, Kamp Alanı, Turizm İşletme Belgeli Lokanta veya Kafeterya işletmeciliği, vb.) işine ait İş Deneyimi belgelerinden birisinin sunulması yeterli kabul edilecektir.

Not-1: İhaleye konu saha, yapı ve tesisin özelliğine göre ihaleyi gerçekleştirecek birim tarafından ek düzenleme yapılabilir.

Not-2: İsteklinin Ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin İş Deneyimi sunması yeterli kabul edilir.

b) En son faaliyette bulunduğu veya faaliyetine devam ettiği işletmecilik işi konusunda ilgili İdareden alınmış referans mektubu (Bir sözleşme kapsamında işletmecilik faaliyetini yürüten gerçek veya tüzel kişilerden istenilecektir).

7. İmza sirküleri vermek.

İsteklinin;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri vermek.

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek.

8. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; vekâleten iştirak edenin noter onaylı vekaletnameleri ile noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

9. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek (İhale üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir). Ayrıca, idare ile yapılacak ihale sözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.

10. Vergi dairesinden alınan vergi mükellefi olunduğuna dair belge vermek (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır),

11. İhale ilan tarihinden sonra alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır),

12. İhale ilan tarihinden sonra alınmış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya borcunun bulunmadığına dair belge vermek (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır),

13. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması. (İhaleye girecek olan isteklilerin Rakamla 100,00 TL (Yazı ile Yüz Türk Lirası)’nı Tarım ve Orman Bakanlığı T.C. Ziraat Bankası Zonguldak Şubesi nezdindeki TR22 0001 0001 3157 3619 7050 01 IBAN nolu hesabına yatırarak şartnameyi satın almaları gerekmektedir.)

14. İdare adına alınmış (muhammen bedelin) %10’u tutarında geçici teminata ait alındı makbuzunu veya Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektuplarını vermek.

15. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubunu vermek.

16. İstekliler ihale şartnamesinde belirtilen belgeleri Dış Zarf içine koyarak sıra numaralı alındı karşılığında, 24.03.2020 tarihi Salı günü saat 11.00’e kadar Yayla Mah. Kapuz Cd. 29/4 Merkez/ZONGULDAK adresinde ikamet eden Tarım ve Orman Bakanlığı, X. Bölge Müdürlüğü, Zonguldak Şube Müdürlüğü’ne teslim etmek zorundadırlar. Posta ile gönderilecek tekliflerin şartnamede belirtilen saate kadar ihale komisyonu başkanlığına ulaşması şarttır. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

17.İhale şartnamesi ile diğer evraklar mesai saatleri içinde ihaleyi yapan birimin adresinde ücretsiz olarak görülebilir.

18.İhale teklif belgelerinin ulaştırılmasında meydana gelecek gecikmelerden İdare mesul tutulamaz.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir