Mülkiyeti Belediyeye Ait Dükkanlar Kiraya Verilecektir

✔ Mülkiyeti Belediyeye Ait Dükkanlar Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : GÜLTEPE MAHALLESİ 30 PAFTA, 11312 PARSEL ÜZERİNDEKİ KEMAL AKTAŞ STADI TRİBÜNÜ ALTINDA BULUNAN 7 ADET DÜKKANIN 3 YIL SÜREYLE KİRAYA VERİLMESİ İŞİ,
  • İhale ve Teklif Açma Tarih : 10.03.2020 — saat: 10:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : İstanbul /Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Encümen Salonu,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,

İstanbul/Küçükçekmece Belediyesinden
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-336.png

1) İstanbul /Küçükçekmece İlçesi, Gültepe Mahallesi, 30 pafta, 11312 sayılı parsel üzerindeki Kemal Aktaş Stadı altındaki dükkanların Belediyeye gelir sağlaması ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 3 yıl süre ile 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesine göre kiraya verilmesi ihalesi 10.03.2020 tarihinde yapılacaktır. Her dükkanın müracaatı ve ihalesi ayrı yapılacaktır.

2) İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

* Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu.

* Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından “okudum, anladım” yazılarak imzalanmak zorundadır.

* Borcu yoktur yazısı. (Belediyeden alınacak)

* Şartname alındı makbuzu.

* Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

* Vergi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairelerinden ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge.

* Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış borcu olmadığına dair yazı.

Gerçek kişi olması halinde,

* Aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi.

* Vekaleten katılacakların vekaletnameleri.

Tüzel kişi olması halinde,

* İdare merkezlerinin bulunduğu veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi.

* Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği tam temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri.

* Vekaleten katılacakların vekaletnameleri.

* Bağlı olduğu ticaret odasından Ticaret Sicil Belgesi.

* İş yeri vergi levhasının onaylı sureti.

* Ticaret Sicil Gazetesi (kuruluş gazetesi ve son gazete).


İhaleye katılacaklar %3 Geçici Teminat bedelini 10.03.2020 tarihi ihale saatine kadar Belediyemiz veznesine yatırarak dosyalarını Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmekte olup bu tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Geçici Teminat bedeline ilişkin Geçici Banka Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı Yasanın 27. maddesi, bu kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.

3) Açık arttırmaya katılacaklar ihaleye ait şartnameyi Emlak İstimlak Müdürlüğünden 200,00 TL’lik makbuz karşılığı temin edebileceklerdir.

4) İhaleye katılacakların geçici teminatı nakit olarak yatırmak istediklerinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alacakları tahakkuk makbuzu ile bedelleri yatırabilirler.

5) Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6) İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7) İhale 10.03.2020 tarihinde saat 10:00’da Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Encümen salonunda yapılacaktır.


İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok