Soma Devlet Hastanesine Ait Kantin İhale İle Kiraya Verilecektir

✔ Soma Devlet Hastanesine Ait Kantin İhale İle Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Soma Devlet Hastanesi’ne ait 281 m² alanın ihale ile 3 yıllığına kiraya verilmesi işi,
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 13.02.2020 — saat: 10:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Soma Devlet Hastanesi Toplantı salonunda (Turgutalp Mh. Bergama Cd. No: 225 Soma/ MANİSA)
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-226.png

1- Yukarıda nitelikleri, İhale Saatleri, İhale tarihleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen taşınmazların kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’nci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Soma Devlet Hastanesi Toplantı salonunda (Turgutalp Mh. Bergama Cd. No: 225 Soma / MANİSA) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 13. Maddesine istinaden oluşturulan komisyonca yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
İstekliler Geçici teminat olarak yukarıda belirtilen tutarda Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya nakit yatırmak isteyenler Soma Devlet Hastanesi’nin T.C. Halk Bankası A.Ş. TR780001200956200005000123 nolu hesabına yatırmaları gerekmektedir.

  • Geçici teminat (tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve hazine müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

3- Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye de adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası ile varsa faks numarası,

4- Gerçek kişi olması halinde ikametgâh ilmühaberi ile Nüfus Kayıt Örneğinin aslı veya arkalı önlü fotokopisi ve T.C Kimlik numarasını,

5- Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve / veya sanayi Odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge;

6- Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,

7- Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakların üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletname vereceklerdir.

8- Kantin ve Büfe yeri kiralama işi için;

İhaleye katılacak gerçek kişilerin Kantin ustalık belgesi veya kantin işletme belgesi sunması gerekmektedir. Bunların haricinde diğer ustalık belgeleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.

İhaleye katılacak tüzel kişilik ise ana sözleşmelerinde kantin işletmeciliği ya da kantin işletmeciliğini karşılayan (fabrika, okul veya işyeri kantinleri vb) ibaresi bulunan ticaret sicil gazetesine sahip olması gerekmektedir.

Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi istenecektir.

İstekliler Kira Şartnamesini imzalayarak ihale komisyonuna sunmalıdırlar.

İstekliler teminat makbuzu veya banka teminat mektubunu ihale esnasında Komisyona vermek zorundadır.

İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameleri mesai saatleri dâhilinde Soma İlçe Devlet Hastanesi Satın alma Biriminde ve http://somadh.saglik.gov.tr/ web adresinden bedelsiz görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı almaları zorunludur.

İhale doküman bedeli 100,00 TL.(yüztl.) olup, Soma Devlet Hastanesi’nin T.C. Halk Bankası A.Ş. TR780001200956200005000123 nolu hesabına yatırılacak ve dekontu ihale teklif dosyasına konulacaktır.

İstekliler, ilan tarihi itibari ile son 5 (beş) yıl içerisinde kantin, büfe, kafeterya alanlarında faaliyet gösterip işin tamamlandığına ilişkin Kamu Kurumu veya Kamu Kurumu niteliğindeki kuruluşlardan alınmış referans veya iş deneyim belgesi sunacaklardır.

15.06.2011 tarihi ile ihale tarihi arasında Manisa Sağlık Müdürlüğü ve bağlı Sağlık Tesislerinde Kantin/Büfe /Çay ocağı vb. işletmeciliği ihalesi uhdesinde bırakıldığı halde, taahhüdünü yerine getirmeyen, sözleşme imzalamayan, kiracısı bulunduğu kurumlara kira bedellerini vadesinde ödememiş olan ve kiracının kusurlarından dolayı sözleşmesi tek taraflı feshedilen istekliler ihaleye katılmazlar.

İhale tarihi itibari ile Manisa Sağlık Müdürlüğü ve bağlı Sağlık Tesislerine kira alacaklarından doğan vadesi geçmiş borcu bulunanlar ihaleye katılamazlar. Ancak borcunu ödediğini gösterir belgeyi (kurum yazısı, dekont) ihale dosyasında bulundurmaları halinde ihaleye iştirak edebilirler.

Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı devlet ihale kanunun 37inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.

Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon sorumluluk kabul etmez

Her türlü vergi, resim, harç ve benzeri alıcısına aittir. İstekliler ihale ilk ilan tarihinden sonra alınmış vergi borcu ve SGK borcuna dair ilgili belgeleri ihale komisyonuna sunmaları gerekmektedir.

İhale komisyonu tarafından isteklilerin ihalelere katılımdan yasaklı ve borçlu olup olmadıkları sorgulanacak olup herhangi bir yasaklılık veya borç durumu tespit edilen isteklinin ihaleye katılımı kabul edilmeyecektir.

Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhaleye iştirak edenler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 maddeleri açık teklif usulü ve Sözleşmedeki genel hükümleri ve kantin kiralama işine ait şartnamedeki genel ve özel şartların tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen kabullenmiş sayılırlar.

İlan olunur.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı yemekciyiz-2.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok