Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 193 0

Antalya/Serik’te 46 m2 Asma Katlı Dükkan Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden Satılıktır..

Paylaş:

Antalya/Serik’te 46 m2 Asma Katlı Dükkan Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden Satılıktır..

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale Kayıt No : 2020/3
Niteliği, Türü ve Miktarı : Belek Mahallesi Köy içi mevkii 1997 Ada 8 Parsel 1.116,00 M2 yüzölçüm üzerinde Zemin kat Bağ Bölüm No: 9 60/2232 Arsa Pay/payda üzerinde Asma katlı dükkan.
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 14.04.2020 — saat: 10:45
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Serik vergi dairesi,
İhale Usulü : 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. Usulünce Satış,
İhale Türü : Satış,


1- Satışı yapılacak gayrimenkul Belek Mah.Köy içi mevkii Serik/ Antalya adresindedir.

2- Satışı yapılacak gayrimenkul Serik Tapu Müdürlüğünde; Belek Mah. Köy içi mevkii 1997 Ada 8 Parsel 1.116,00 M2 yüzölçüm üzerinde Zemin kat Bağ Bölüm No: 9 60/2232 Arsa Pay/payda üzerinde Asma katlı dükkan

3- Gayrimenkul 29 M2 dükkan 17 m asma kat olmak üzere toplam 46 M2 dir. Ana parsel düzgün şekilli arsadır. Parselin batısı ve güneyi imar yoluna cephelidir. Kuzey ve doğusu ise komşu parsele cephelidir. Dükkan kuzey ve doğu cephede konumlu olup, yola vitrin cephesi bulunmamaktadır. Köşe konumludur. Fiili durumda pasaj içerisindeki dükkanlar tamamen boş ve metruk durumda olup herhangi bir ticari faaliyet bulunmamaktadır. Zeminler seramik duvarlar alçı sıva kaplıdır.

4- Satışa çıkarılan gayrimenkule 70.000,00 TL ( Yetmişbin TL.) rayiç değer biçilmiştir.

5- Gayrimenkulün açık artırması 14.04.2020 tarihinde, salı günü, saat 10.45 – 11,00 arasında açık arttırma sureti ile Serik Vergi Dairesinde Gayrimenkul Satış Komisyonu Başkanlığınca yapılacaktır.

6- Açık Artırmaya iştirak edeceklerden gayrimenkulün rayiç değerinin %7,5’i nispetinde, 5.250,00 TL. teminat alınması gerekmektedir. Teminat olarak para, banka teminat mektubu, Hazine Tahvil ve Bonoları, hükümetçe belli edilecek milli esham ve tahviller “bu esham ve tahviller teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanı ile değerlendirilerek” kabul edilecektir.

7- Gayrimenkul Satış teminatı, Alıcı tarafından Serik Vergi Dairesi Müdürlüğü veznesine gayrimenkulun ada parseli belirtilerek yatırılacak, karşılığında verilen alındı belgesini ve alıcı tarafından düzenlenecek ihaleye katılım formunu İhale tarihine kadar bu tarih dahil açık artırma başlama saatinden en geç 30 dakika öncesinden Satış Servisine veya Satış Komisyonuna ibraz ve kayıt ettirmek zorundadır.

8- Gayrimenkul satış şartnamesi ilan tarihinden itibaren Serik Vergi Dairesi Müdürlüğü ilan panosunda açık olup görülebilecek, isteyenler bir suretini bizzat Satış Servisinden alabileceklerdir.

Açık artırmaya iştirak edenler şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaktır.

9- Gayrimenkul malın satışında verilen bedel gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75’ini (52.500,00 TL) bulmadığı veya arttırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile artırım 7 gün daha uzatılarak, 7 nci günü, 21.04.2020 tarihinde, salı günü, saat 10.45-11.00 arasında aynı yerde en çok artırana ihale edilecektir. Ancak ihale bedelinin rüçhanlı alacakla birlikte masrafları da aşması gerekmektedir. Aksi takdirde satış yapılmayacaktır.

10- Gayrimenkul kendisine ihale edilen tarafından satış bedeli peşin veya verilebilen mühlet içerisinde ödemekle mükelleftir. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir, hemen 7 gün müddetle artırmaya çıkarılır ve en çok artırana ihale edilir.

İhale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olanlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan sorumludur.

Ayrıca bir hükme hacet kalmaksızın yasal faizi ile birlikte kendilerinden tahsil edilecektir.

11- Teklif edilen ihale bedeli üzerinden hesaplanacak %18 oranında Katma Değer Vergisi, %0,569 oranında Damga Vergisi ihale alıcısı tarafından peşin ödenecektir. Tapu tescili için ödenmesi gereken harç ve diğer giderler ihale alıcısına aittir.

12- İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı olan belgeler ile (15) gün içinde Serik Vergi Dairesine bildirmeleri lazımdır, aksi takdirde hakları tapu kaydı ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

13- İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir.

Yukarıda yazılı olan hususların dışında başkaca bilgi isteyenler 48886632724 2020/03 dosya numarası ile Serik Vergi Dairesine müracaat edebilirler.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir