Siverek Milli Emlak Şefliğinden İhale Usulüyle 16 Adet Taşınmaz İhale İle Satılacaktır

✔ Siverek Milli Emlak Şefliğinden İhale Usulüyle 16 Adet Taşınmaz İhale İle Satılacaktır
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İşin Yapılacağı Yer : Şanlıurfa Siverek İlçesi,
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 07.02.2020 — saat: 08:30
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Siverek Kaymakamlığı Milli Emlak Servis odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacak,
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü: Satış,
✔ Siverek Milli Emlak Şefliğinden
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-153.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-154.png

1- Yukarıda özellikleri yazılı olan 4 (adet) adet taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulüyle hizasında gösterilen gün ve saatte Milli Emlak Servis odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Siverek Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

3- İhaleye katılacakların;

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T. C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik Numarasını bildirmeleri,

ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen örneğine uygun olarak verilecek Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Tedavüldeki Türk Parası ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine göre düzenlenen Geçici Teminat Mektupları kabul edilmeyecektir.

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

4- Satışı yapılacak olan taşınmazların ihale bedelleri peşin olarak defaten ödenebileceği gibi, yapılacak talep üzerine mevzuat ve şartname hükümlerine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte eşit taksitler halinde de ödenebilir. Müşteriden satış bedeli haricinden KDV, vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Taşınmazın satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.

5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. (Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.)

6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.milliemlak.gov.tr ve www.csb.gov.tr web sayfalarında görülebilir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok