Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 364 0

Sakarya Hendek’te SGK’dan Satılık 4.200 m² Tarla…

Paylaş:

Sakarya Hendek’te SGK’dan Satılık 4.200 m² Tarla…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 21.04.2020 — saat: 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Sakarya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İhale Salonu,
İhale Usulü : 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. Usulünce Satış,
İhale Türü : Satış,

Sayı : 98393080-206.16.04.02- E.2713681 14/02/2020
Konu: GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI 2014/12

TAPU KAYDI: Sakarya İli, Hendek İlçesi, Beylice Köyü ,Çukurhan Mevkii,5 Pafta ,523 Parsel, 6 Cilt , 519 Sayfada kayıtlı olan 1 adet tam hisseli gayrimenkul taşınmazdır.

GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Sakarya İli, Hendek İlçesi, Beylice Mahallesi, Çukurhan Mevki, No: Bila, 5 Pafta, 0 Ada, 523 Parsel, adresinde kaindir.

İMAR DURUMU VE ÖZELLİKLERİ:

Taşınmazın Hendek belediyesinde yapılan incelemesinde parselin bölgenin 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planları bulunmamaktadır. Söz konusu parsel 1/25.000 ölçekli imar planında kırsal yerleşim alanı içinde kalmasına rağmen yerleşik alan haritasında ise yerleşik alan dışında kalan tarım arazisi olarak geçmektedir.

Yerleşik alan haritası olan bölgelerde önce yerleşik alan haritalarına bakıldığı, eğer yerleşik alan haritası varsa 1/25.000 ölçekli imar planının dikkate alınmayacağı bilgisi alınmıştır. Bu sebeple söz konusu parsel tarla olarak değerlendirilmiştir.

Hendek Kadastro Şefliğinde yapılan araştırmada söz konusu parselin kadastral paftası üzerinde işli 1 adet ölçüsü olmayan ahşap yapı bulunmakta olup taşınmazın kadastral yola cephesinin olmadığı bilgisi şifahi olarak öğrenilmiştir.

Taşınmazın Hendek belediyesinde yapılan incelemesinde parsel üzerine kayıtlı herhangi bir belediye ruhsat dosyasına yada mimari projeye rastlanmamıştır.

Söz konusu parselin mevcutta yapılan incelemesinde ise tarafımıza refakat edecek kimse bulunmamasından dolayı ekspertiz işlemi uzaktan inceleme yoluyla yapılmıştır ve parsel içine girilememiştir. Parselin mevcutta üzerinde ekonomik değeri olmayan 1 adet tek katlı ahşap yapı bulunmakta olup değerlemede dikkate alınmamıştır.

Hendek Kadastro Şefliği’indeki paftalardan söz konusu parselin konumu kontrol edilmiş ve mevcuttaki durumun paftalara uygun olduğu tespiti yapılmıştır.

ÇAP DURUMU:

1/1000 ölçekli çap örneği satış dosyasında mevcuttur.

İHALENİN YAPILACAĞI YER GÜN VE SAAT : MUHAMMEN BEDELLERİ VE TEMİNAT TUTARLARI

Mevkii/İlçesiPAFTAPARSELYÜZÖLÇÜMÜMUHAMMEN BEDELİ% 7,5 TAMİNAT TUTARIBirinci artırma 21.04.2020
İkinci artırma 28.04.2020
Çukurhan/Hendek55234.200,00m²100.000,00 TL7.500,00TLSaat-09:30 İLA 09:45 arası

SATIŞ ŞARTLARI :

1 – Birinci açık arttırma 21/04/2020 günü yukarıdaki tabloda belirtilen saatler arasında Sakarya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ihale Salonunda açık arttırma suretiyle yapılacaktır. 1. Arttırmada tayin edilen zamanlarda her Gayrımenkul için üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedel rayiç bedelin % 75’i takip masrafları tutarı ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir.

Arttırılan bedeller bu miktarları bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 28/04/2020 tarihinde aynı yer ve saatlerde yapılacak ikinci artırmada rayiç bedelin % 50’si + takip masrafları ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ayrı ayrı ihale edilir.

Şu kadar ki birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 sayılı kanunun 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.

2 – Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulun artırmaya esas rayiç değerinin %7.5’u değerindeki teminatın 6183 sayılı kanunun 10. maddesinin 1 ila 4. fıkrasında belirtildiği şekilde nakden veya süresiz kesin banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonosu, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve tahvilat olarak Müdürlüğümüze satıştan önce her bağımsız bölüm için ayrı ayrı vermeleri zorunludur.(Hazine tahvil ve bonolarının teminat olarak verilmesi halinde, 4. Bende göre %15 eksiği ile değerlendirilerek işlem yapılacaktır.)

3 – Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine istinaden 10 günü mehil verilebilir.

4 – Resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alım satım harcı ve masrafları, tellaliye resmi, KDV(kdv 48 nolu kdv tebliğine göre paranın tamamının ödenmesini takip eden gün mesai saatleri içinde ödenmelidir aksi takdirde tüm gecikme cezaları, zamları ipc vs yükümlülük alıcıya aittir) ve gayrimenkul teslim masrafı alıcıya aittir.

5 – Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.

6 – Pey ipotekli borç göz önüne alınmadan sürülür. Ancak gayrimenkul rehin suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilemez. Satış bedelinden tercihen ödenir. Müeccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.

7 – İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle 15 gün içinde Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

8 – Gayrimenkulun kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir. Ve gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile artırmaya çıkarılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zarardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi (Faiz %5 ten hesap edilir)ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanun Hükmüne göre Sakarya S.G.K İl Müdürlüğünce tahsil olunur.

9 – Gayrimenkul hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan taahhüt niteliğinde olmayıp,genel bilgi niteliğindedir.İhaleye iştirak edenlerin satışa sunulan gayrimenkulu önceden görmüş, incelenmiş ve taşınmaz malı mevcut durumu ile (kiracı,işgal,hasar,hisse,imar,iskan,konum,alan ,tapu bilgileri v.b) kabul etmiş sayılır ve Borçlar Kanunun 198.Maddesinde belirtilen feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder.

10 – Satış İlanında dizgi,baskı ve yazım hatası olması halinde ihale anındaki açıklamalar esas alınır.

11 – Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Sakaya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü İcra Satış Servisinde açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.

12 – İşbu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip,tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine geçeceği ilan ve tebliğ olunur.

13 – Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin 2014/12 sayılı dosya numarası ile ” www.sgk.gov.tr ” adresindeki Satış İlanları bölümünden ulaşabilirler ve Sakarya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir