Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 308 0

Kapaklı Belediyesi Tarım Arazileri ve Büfeler Kiraya Veriyor…

Paylaş:

Tekirdağ/Kapaklı Belediyesi Tarım Arazileri ve Büfeler Kiraya Veriyor…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : 13 adet tarım arazisi, 2 adet büfe,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 16.04.2020 — saat: 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : İnönü Mahallesi Eski Cami Caddesi No: 4/6 adresindeki Kapaklı Belediyesi Hizmet Binasında bulunan 9. Kat Toplantı salonunda Encümen üyeleri huzurunda,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

NOMAHALLE.ADA/PARSEL
MEVKİ
NİTELİĞİİLK YIL MUHAMMEN
BEDELİ
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİİHALE SAATİİHALE TARİHİİHALE
YERİ
1İnönü– / 199841.500,00TARLA-TARIM ARAZİSİ6.185,00 TL
+ KDV
927,75TL09:3016.04.2020Komisyon Toplantı Odası
2Karaağaç– / 19086.500,00TARLA-TARIM ARAZİSİ815,00 TL
+ KDV
122,25 TL09:4516.04.2020Komisyon Toplantı Odası
3Karaağaç– / 201613.375,00TARLA-TARIM ARAZİSİ1.675,00 TL
+ KDV
251,25 TL10:0016.04.2020Komisyon Toplantı Odası
4Karaağaç– / 20364.562,00TARLA-TARIM ARAZİSİ575,00 TL
+ KDV
86,25 TL10:1516.04.2020Komisyon Toplantı Odası
5Yanıkağıl– / 24950.375,00TARLA-TARIM ARAZİSİ5.745,00 TL
+ KDV
861,75 TL10:3016.04.2020Komisyon Toplantı Odası
6Yanıkağıl– / 17685.000,00TARLA-TARIM ARAZİSİ570,00 TL
+ KDV
85,50 TL10:4516.04.2020Komisyon Toplantı Odası
7Bahçeağıl– / 2984.250,00TARLA-TARIM ARAZİSİ485,00 TL
+ KDV
72,75 TL11:0016.04.2020Komisyon Toplantı Odası
8Bahçeağıl– / 123414.250,00TARLA-TARIM ARAZİSİ1.615,00 TL
+ KDV
242,25 TL11:1516.04.2020Komisyon Toplantı Odası
9Karlı125 / 256.055,71TARLA-TARIM ARAZİSİ6.400,00 TL
+ KDV
960,00 TL11:3016.04.2020Komisyon Toplantı Odası
10Saray İlçesi
B.Yoncalı Mahallesi
– / 3036100.006,00 m²TARLA-TARIM ARAZİSİ11.510,00 TL
+ KDV
1.726,50 TL11:4516.04.2020Komisyon Toplantı Odası
11Bahçeağıl– / 15551.750,00TARLA-TARIM ARAZİSİ200,00 TL
+ KDV
30,00 TL13:3016.04.2020Komisyon Toplantı Odası
12Uzunhacı112 / 803.560,63TARLA-TARIM ARAZİSİ400,00 TL
+ KDV
60,00 TL13:4516.04.2020Komisyon Toplantı Odası
13Uzunhacı134 / 2201.839,01TARLA-TARIM ARAZİSİ230,00 TL
+ KDV
34,50 TL14:0016.04.2020Komisyon Toplantı Odası
14AtatürkYıldız Cad. ve Fatih Cad. kesişimin de yer alan Süleyman
Demirel
Parkındaki
Büfe ve Satış Birimi
Büfe
15,10 m²/Satış
Birimi
15,10 m²
(Büfe-
Satış Birimi)
13.020,00 TL
+ KDV
1.953 TL14:1516.04.2020Komisyon Toplantı Odası
15İsmetpaşa38. Sok ve
63. Sok
arasında
kalan
Bülent
Ecevit
Parkındaki
Büfe
Büfe
19,15 m²
İŞ YERİ
(Büfe)
26.100,00 TL
+ KDV
3.915,00 TL14:3016.04.2020Komisyon Toplantı Odası

1- Yukarıda yazılı mülkiyeti Tekirdağ/Belediyesine ait, Tarım Arazileri ile hüküm ve tasarrufu Belediyenize ait satış birimi ile büfeler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile 5 yıllığına ihale edilecek olup, tarlalar tarım arazisi olarak tarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere kiraya verilecektir (Fiili Durumları Boştur),

2- İhaleler, yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte İnönü Mahallesi Eski Cami Caddesi No: 4/6 adresindeki Kapaklı Belediyesi Hizmet Binasında bulunan 9. Kat Toplantı salonunda Encümen üyeleri huzurunda yapılacaktır.

3- Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun saat ayarı esas alınacaktır.

4- Taşınmazların ilk yıl için tahmin edilen kira bedelleri ve geçici teminat tutarları tabloda gösterilmiştir.

5- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale günü ve saatinde aşağıda belirtilen belgeleri Encümen üyeleri huzurunda ibraz etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

A. İsteklilerin Kanuni İkametgah ilmühaberi,

B. İsteklilerin Türkiye’de tebligat için adresini gösterir belge,

C. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odası Belgesi,

  • Tüzel kişi olması halinde; Tüzel kişiliğinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
  • Ortak girişim olması halinde; Ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı (a) maddesindeki esaslara göre temin edecekleri belge,

D. İmza sirküleri;

  • Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi,
  • Tüzel kişi olması halinde şirket ortaklarının hisse durumları ve şirketteki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  • Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ve noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi,

F. İsteklilerin Ortak girişim olması halinde; ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi ( ihale üzerlerinde kaldığı takdirde ortaklık sözleşmesi Noter tasdikli verilir ) ayrıca ortak girişimin bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri aracılığı ile imzalayacaklardır.

G. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ziraat Odası ya da İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden 2020 yılında alınan Çiftçilik Belgesi (ÇKS Belgesi),

  • Gerçek kişi olması halinde; T.C. kimlik numarasını, ilgilisine göre ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre kayıtlı olduğu Ziraat Odası ya da İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden 2020 yılında alınan Çiftçilik Belgesi (ÇKS Belgesi),
  • Tüzel kişi olması halinde; Tüzel kişiliğinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna ve tarım faaliyetine ilişkin belge,
  • Ortak girişim olması halinde; Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı (a) ve (b) maddesindeki esaslara göre temin edecekleri belge,
  • Kooperatif olası halinde İmza Sirkülerini ve Yetki Belgesi ,

H. Kapaklı Belediye Başkanlığına vergi, resim, harç,vs. herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden 2020 yılına ait alınmış yazı,

I. a) Bağlı olduğu Vergi Dairesinden vergi borcu olmadığına veya borcun taksitlendirildiğine ve geçmişe ilişkin taksitlerin ödendiğine dair belge (bu belgenin ihale gününden 1 (bir) ay önceden daha eski bir tarihte alınmış olmaması gerekmektedir),
I. b) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş, Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu olmadığına veya borcun taksitlendirildiğine ve geçmişe ilişkin taksitlerin ödendiğine dair belge ( bu belgenin ihale gününden 1 (bir) ay önceden daha eski bir tarihte alınmış olmaması gerekmektedir)

J. Şartnamede belirtilen geçici teminatın Belediye veznesine veya Belediyenin – KAPAKLI ŞUBESİ TR 68-0001-5001- 5800-7292-2904-23 nolu hesabına yatırıldığını gösterir belge veya bu miktarda banka veya finans kurumlarından alınmış süresiz teminat mektubu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunda öngörülen teminat değeri taşıyan belge,

K. İhaleye iştirak edecek gerçek veya tüzel kişilerce veya ortak girişimlerce, her sayfası ayrı ayrı yetkili veya vekilince imzalanmış şartname ve ekleri,

L. İhale şartnamesini satın aldıklarına dair tahsilât makbuzu

M. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 84. maddesi gereğince ihalelerden yasaklı olmadıklarına dair dilekçe.

6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6’ncı maddesinin 1.fıkranın a,b,c bentlerinde yazılı kimseler ile bu kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye girip ihale kazananın ihalesi fesih edilerek, yatırmış olduğu teminat irat kaydedilir.

Ayrıca Belediyeye vergi, resim, harç, kira bedeli gibi vesaire borcu bulunan gerçek veya tüzel kişiler ve bu tüzel kişilerin ortaklarının Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış herhangi bir borcu olmadığına dair yazı ibraz etmedikçe ihaleye iştirak edemezler. Buna rağmen ihaleye iştirakleri halinde ihale üzerlerine bırakılsa dahi iptal edilir.

7. İhaleye ilişkin Şartnameler ihale tarihine kadar mesai saati içerisinde İnönü Mahallesi Eski Cami Caddesi No: 4/6 adresindeki Kapaklı Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir, Atatürk Mahallesi Süleyman DEMİREL parkında bulunan Büfe 15,10 m², Satış Birimi 15,10 m², İsmetpaşa Mahallesi Bülent ECEVİT parkında bulunan Büfe 19,15 m² için 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası), ve tarım arazileri için 100,00- TL. (Yüz Türk Lirası) ücret karşılığında aynı adresten temin edilebilir.

8. İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir