Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 245 0

Bayramiç Belediyesi İş Yeri Satışı Yapacaktır…

Paylaş:

Bayramiç Belediyesi İş Yeri Satışı Yapacaktır…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 16.04.2020 — saat: 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Çanakkale
/Bayramiç Belediyesi, Belediye toplantı salonu
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
İhale Türü : Satış,

MADDE 1- Aşağıda tabloda mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen satış bedeli, geçici ihale teminatı ile bağımsız bölüm no’su ve niteliği belirtilen Çanakkale/Bayramiç Belediyesine ait iş yerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü Arttırma Suretiyle Belediye Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.


MADDE 2- Taşınmaz bilgileri:

MAHALLESİ/
CADDESİ
ADA/
PARSEL
NİTELİĞİKAT NOBAĞ.B.
NO
ARSA
PAYI
ALANI
TOPLAM
M2
MUHAMMEN
SATIŞ BEDELİ
GEÇİCİ İHALE
TEMİNATI
CAMİCEDİT/
ATATÜRK
155/20DEPOLU
İŞ YERİ

ZEMİN +
BODRUM
KAT
1795/321595855.000.-
TL.
25.650.-
TL.

(3065 Sayılı KDV Kanunu’nun 17. maddesinin diğer istisnalar, 18.01.2017 Tarihli ve 6770 S.K.nun 8. maddesi gereğince taşınmaz satışları KDV’den muaftır. İş yerleri Koruma Amaçlı İmar Sahası İçindeki Tescilli Yapı olduğundan dolayı 2863 Sayılı Kültür Varlıkları Koruma Kanunu’nun 21. maddesi gerince her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.)

MADDE 3-Taşınmazın muhammen satış bedeli ve geçici teminat miktarları yukarıda madde 2’de gösterilmiştir. İstekliler söz konusu gayrimenkülün satış ihalesine katılabilmek için muhammen bedelin en az %3’ü nispetinde geçici ihale teminatını bağımsız noyu belirterek ihale günü saat 11:00’e kadar Çanakkale/Bayramiç Belediyesi Veznesine veya hesabına nakten yatırılacaktır. İhale üzerinde kalmayan kişinin Geçici İhale Teminatı kendisine ya da varsa banka hesabına iade edilecektir.

MADDE 4- İsteklilerin ihaleye katılımda tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik Nolu),
  • İkametgah Belgesi, (Nüfus Müdürlüğü’nden veya Muhtarlıktan alınan)
  • Geçici ihale teminatını yatırdıklarına dair makbuz,
  • Yer Görme Belgesi (Bayramiç Belediyesi Gelir Şefliği’nden temin edilecek.)
  • Tebligat için Adres Beyan Formu (Belediyemiz Gelir Şefliği’nden temin edilecek),
  • Bayramiç Belediyesine son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediye tarafından düzenlenecek),
  • İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise,istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ve teklif vermeye ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
  • İhaleye girecek kişi yada kuruluşa ait banka IBAN no’su.
  • Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel lişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı,

MADDE 5- Daha önce bir ihaleye katılıp gerekli işlemleri yapmayanlar ve daha önce Belediye Başkanlığı ile kira anlaşmazlığı bulunanların 1. derece kan ve sıhri hısımları ile Çanakkale/Bayramiç Belediyesine kira, su, emlak vergisi, çevre temizlik, ilan ve reklam vergisi ve işgaliye borcu bulunanlar borçlarının tamamını ödeyene kadar ihaleye katılamazlar.

2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

MADDE 6- İhaleye katılacaklar madde 4’deki istenen belgeleri eksiksiz olarak 16.04.2020 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 11:00’e kadar Çanakkale/Bayramiç Belediyesi Gelir Şefliği’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

MADDE 7- 1. İhaleye istekli çıkmaması durumunda 2. satış ihalesi 30.04.2020 Saat 11:00’da yapılacaktır.

MADDE 8- İhale şartnamesi, Bayramiç Belediyesi Gelir Şefliği’nden bedelsiz olarak temin edilebilir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir